aic 2014 korica2016
  • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

IA-aFakultet za sport i fizičko vaspitanje

Adresa: .......... Vuka Karadžića 83

                       81 400 Nikšić

Telefon: ......... 040 235 207

Telefaks: ........ 040 235 200

E-mail: ........... fakultetzasportnk@t-com.me

Web-site: ....... www.fsnk.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-22528-65

Dekan: ........... dr Stevo Popović

Prodekani: ..... dr Kemal Idrizović

                      dr Dragan Krivokapić

Sekretarka: .... Đurđa Vukotić

Telefon: ......... 040 235 207

Telefaks: ........ 040 235 200

E-mail: ........... fakultetzasportnk@t-com.me

Studentska služba:

Šefica službe: Desanka Radojičić

Tel/faks: ........ 040 235 204

E-mail:............ desankar@ac.me

 

 Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

FIZIČKA KULTURA

postdiplomske specijalističke studije

FIZIČKA KULTURA

postdiplomske magistarske studije

FIZIČKA KULTURA

osnovne primijenjene studije

SPORTSKI TRENER

SPORTSKO NOVINARSTVO

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

SPORT I FITNESS

SPORTSKI MENADŽMENT

postdiplomske primijenjenemagistarske studije

FIZIČKO VASPITANJE DJECE.

 

Sport i fiz. vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Adresa:  Vuka Karadžića 83, 81 400 Nikšić

Telefon:  040 235 207

Telefaks:  040 235 200

E-mail:  fakultetzasportnk@t-com.me

Web-site:  www.fsnk.ac.me

Žiro račun:  510-22528-65

 

Dekan:  dr Duško Bjelica

 

Prodekani:  dr Dobrislav Vujović,  dr Rašid Hadžić

 

Sekretar:  Đurđa Vukotić

Telefon:  040 235 207

Telefaks:  040 235 200

E-mail:  fakultetzasportnk@t-com.me

Studentska služba:

Šef službe:  Desanka Radojičić

Tel/faks:  040 235 204

E-mail: desankar@ac.me

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću,kao posebna jedinica Univerziteta Crne Gore osnovan je 2008. godine. Nastao je transformacijom tri studijska programa: fizičku kultura, sportski novinari i sportski treneri koji su radili do tada u sklopu Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Fakultet je u četvorogodišnjem trajanju osnovan 1999. godine u sastavu Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Odmah nakon oslobođenja (1947-1948), Vlada Crne Gore donijela je odluku o otvaranju Više pedagoške škole na Cetinju, pri kojoj je formiran i Odsjek za fizičko vaspitanje i nauku o čovjeku u dvogodišnjem trajanju. Tradiciju ovog studija baštini današnji Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.
Reformisani Odsjek za fizičku kulturu nastavlja da se razvija sa sjedištem u Nikšiću od 1963.godine u okviru Nastavničkog, a kasnije Filozofskog fakulteta , sve do studijske 2008/2009. godine kada je konačno zaživio Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, smješten u novoj zgradi na 2197 m2 sa svim sadržajima za izvođenje nastave na savremen način i po visokim standardima.

Upisujemo kreativne, sposobne i zdrave mladiće i djevojke koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto „ Zdravlje i znanje“. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast,koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu,čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa,ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. O tome će se na našem fakultetu uvijek voditi računa i težiti dostizanju standarda razvijenih zemalja.

Fakultet raspolaže sa Centrom za dijagnostikovanje u sportu, internet salom, sportskom bibliotekom, studentskim klubom, amfiteatrom, učionicama,savremenim kabinetima...

Pored osnovnih akademskim organizovane su specijalističke postdiplomske i specijalističke magistarske studije.