aic 2014 korica2016

Izvodi iz Statuta

IZVODI IZ STATUTA UNIVERZITETA CRNE GORE

Studije i studijski programi

Član 116

Studije na Univerzitetu ostvaruju se na osnovu akreditovanog studijskog programa i u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita (ECTS - European Credit Transfer System).

Član 117

Pravila studiranja, postupak ispitivanja i ocjenjivanja Univerzitet utvrđuje posebnim aktima koja su transparentna i dostupna studentima.

Član 118

Studijski programi na Univerzitetu se realizuju na:

1) akademskim osnovnim studijama,

2) primijenjenim osnovnim studijama,

3) akademskim specijalističkim studijama,

4) primijenjenim specijalističkim studijama,

5) akademskim magistarskim studijama,

6) primijenjenim magistarskim studijama,

7) akademskim doktorskim studijama.

Interdisciplinarni studijski programi organizuju se iz najmanje dvije naučne oblasti.

Član 119

Nastava pojedinačnih predmeta realizuje se u toku jednog semestra, u skladu sa studijskim programom.

Član 120

Univerzitet može da obrazuje Centar za doktorske studije u cilju poboljšanja kvaliteta doktorskih studija, veće međunarodne prepoznatljivosti Univerziteta u okviru evropskog istraživačkog i prostora visokog obrazovanja i pospješivanja povezanosti sa zajednicom.

Član 121

Univerzitet može učestvovati u organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa doktorskih studija s drugim ustanovama visokog obrazovanja, iz naučnih odnosno umjetničkih oblasti za koje su matične organizacione jedinice.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Senat, na zajednički predlog vijeća organizacionih jedinica.

Procedure, uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na realizaciju zajedničkog studijskog programa doktorskih studija bliže se uređuju opštim aktom koji donosi Senat.

Član 122

Univerzitet može da obrazuje Centar za magistarske studije, u skladu sa opštim aktom.

Centar za postdiplomske magistarske studije je nosilac određenih magistarskih studija, kao i koordinator magistarskih studija koje se realizuju na organizacionim jedinicama, u cilju poboljšanja kvaliteta tih studija, povezivanja postojećih i podsticanja osnivanja novih magistarskih studija.

Član 123

Univerzitet može učestvovati u organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa magistarskih studija s drugim ustanovama visokog obrazovanja, iz naučnih, odnosno umjetničkih oblasti za koje su matične organizacione jedinice.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Senat, na zajednički predlog vijeća organizacionih jedinica.

Procedure, uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na realizaciju zajedničkog studijskog programa magistarskih studija bliže se uređuju opštim aktom koji donosi Senat.

Učenje na daljinu i cjeloživotno učenje

Član 124

Nastava se može organizovati i kao učenje na daljinu, u skladu sa karakterom studijskog programa.

Odluku o studijskim programima koji mogu izvoditi nastavu učenjem na daljinu donosi Senat, na predlog Vijeća organizacione jedinice.

Ispiti se moraju održavati u sjedištu, odnosno prostorijama organizacione jedinice.

Član 125

Senat, na predlog Vijeća organizacione jedinice, može donijeti odluku o organizovanju posebnog programa stručnog obrazovanja za potrebe cjeloživotnog učenja, radi sticanja stručne kvalifikacije ili dijela stručne kvalifikacije.

Sistem ocjenjivanja na programima cjeloživotnog učenja bazira se na ECTS kreditima i ishodima učenja za sticanje kompetencija.

Organizaciona jedinica izdaje sertifikat o završenom programu učenja.

Studenti

Član 126

Studijska godina se organizuje u dva semestra (zimskom i ljetnjem) od kojih svaki traje po 15 nedjelja.

Početak studijske godine i semestra utvrđuje se Akademskim kalendarom.

Član 127

Optimalno radno opterećenje studenata iznosi 40 sati sedmično, što odgovara zbiru od 60 ECTS kredita u toku jedne studijske godine.

Nastava za pojedine predmete izvodi se u toku jednog semestra, u skladu sa studijskim programom.

Ukupan broj časova nastave na osnovnim studijama ne može biti manji od 20 sati, niti veći od 30 sati sedmično.

Član 128

Opterećenje studenta, u smislu člana 127 ovog statuta, treba da bude ravnomjerno, a može se sastojati iz sljedećih aktivnosti:

1) nastava (predavanja, vježbe, praktikumi, seminari, praktična nastava, terenska nastava i drugo);

2) samostalni radovi;

3) kolokvijumi;

4) ispiti;

5) izrade završnih radova;

6) stručna praksa,

7) drugi oblici angažovanja u skladu sa konkretnim studijskim programom.

Član 129

Po završetku nastave obavlja se završni ispit, pri čemu se termini utvrđuju Akademskim kalendarom i rasporedom polaganja ispita, na način koji će studentu omogućiti da u jednom danu polaže samo jedan ispit.

Ispitni rokovi imaju dva ispitna termina, sa pravom da student koristi oba, osim za dodatni rok. Pri određivanju ispitnih termina vodi se računa da vrijeme između dva termina za svaki predmet bude najmanje deset dana.

Završni ispit smatra se završnom provjerom znanja studenta.

Način polaganja ispita definiše se pravilima studiranja.

Student koji ne položi završni ispit ili student koji nije zadovoljan ostvarenom prolaznom ocjenom može pristupiti ponovnom polaganju završnog ispita.

Član 130

Organizaciona jedinica može organizovati, uz saglasnost Senata, dopunsku – dodatnu nastavu (ljetnja škola, i slično) za izborne predmete, uključujući i oblike provjere znanja, u periodu van redovne nastave po Akademskom kalendaru.

Član 131

Pravila studiranja bliže se utvrđuju aktom koji donosi Senat.

Član 132

Student sa invaliditetom bira način izvršavanja predispitnih obaveza i polaganje ispita, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.

Organizaciona jedinica Univerziteta obezbjeđuje studentima iz stava 1 ovog člana uslove za realizaciju propisanih obaveza.

UPIS I PREPIS NA STUDIJE

Član 133

Status studenta stiče se upisom na odgovarajući studijski program.

Student se upisuje u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji snosi troškove školovanja.

Svojstvo studenta dokazuje se indeksom.

Član 134

Prepis na studije sa istih, odnosno srodnih studijskih programa i prava po osnovu mobilnosti studenata ostvaruju se u skladu sa pravilima koja utvrđuje Senat.

Član 135

Stranac se može upisati na studijski program pod istim uslovima i po istim kriterijumima kao i crnogorski državljanin.

Stranac ima pravo upisa na konkurentskoj osnovi, u okviru javno finansiranih mjesta, odnosno u okviru mjesta za koje se plaća školarina.

Član 136

Upis na specijalističke, magistarske i doktorske studije vrši se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Univerzitet.

Upis na studije iz stava 1 ovog člana vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na neposredno nižim nivoima studija.

Član 137

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama, obima najmanje 180 ECTS kredita, i koji su stekli diplomu osnovnih studija iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Pravo upisa na multidisciplinarne (kombinovane) specijalističke studije imaju kandidati koji su ispunili uslove na jednom od osnovnih studijskih programa koji su uključeni u realizaciju multidisciplinarnih studija.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Vijeću organizacione jedinice. Odluka Vijeća je konačna.

Senat Univerziteta verifikuje odluke o upisu.

Član 138

Pravo prijave na konkurs za upis na magistarske studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama, obima najmanje 240 ECTS kredita, ili na specijalističkim studijama, i koji su stekli diplomu osnovnih odnosno specijalističkih studija iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Pravo upisa na multidisciplinarne (kombinovane) magistarske studije imaju kandidati koji su ispunili uslove na jednom od osnovnih odnosno specijalističkih studijskih programa koji su uključeni u realizaciju multidisciplinarnih studija.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na studijama obima 240 ECTS kredita, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Vijeću organizacione jedinice. Odluka Vijeća je konačna.

Senat Univerziteta verifikuje odluke o upisu.

Član 139

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na magistarskim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Vijeću organizacione jedinice. Odluka Vijeća je konačna.

Senat Univerziteta verifikuje odluke o upisu.

Član 140

Organizacija i realizacija specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija, bliže se uređuju opštim aktima koja donosi Senat.

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA

Član 141

Prava i obaveze studenata, utvrđeni zakonom, ostvaruju se na način da svaki student ima posebno pravo na jednakost, različitost i zaštitu od svih oblika diskriminacije, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 142

Upoznavanje studenata sa njihovim pravima i obavezama vrši se: objavljivanjem rasporeda nastave, na početku semestra; objavljivanjem ispitnih termina na početku akademske godine; blagovremenim obavještavanjem o rezultatima postignutim na ispitima, uz bezuslovno pravo studenta da izvrši uvid u svoje pisane radove odnosno test; objavljivanjem informacija na web stranici i Biltenu Univerziteta, kao i putem štampanih informacija.

O ostvarivanju prava studenata iz stava 1 ovog člana staraju se prorektor zadužen za nastavu i studentska pitanja i dekani organizacionih jedinica.

Organizovanje smještaja i ishrane studenata vrši se u skladu sa zakonom koji reguliše oblast studentskog standarda.

Član 143

Student ima pravo na žalbu dekanu u slučaju povrede prava na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova o pitanjima koja se odnose na studije, na pogodnosti u studiranju koje proizilaze iz statusa studenta, konsultacije, polaganje ispita na način i u rokovima kako je to određeno zakonom i ovim statutom, korišćenje biblioteke, računarske sale i ostalih resursa sa kojima raspolaže organizaciona jedinica.

Član 144

Student ima pravo na žalbu Senatu Univerziteta na kvalitet nastave, odnosno kvalitet rada akademskog osoblja organizacione jedinice na kojoj studira.

Pravila kojima se uređuje postupak po žalbi iz stava 1 ovog člana utvrđuje Senat.

Član 145

Studentu se na njegov zahtjev odobrava mirovanje prava i obaveza za vrijeme:

1) teže odnosno duže bolesti;

2) upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest mjeseci;

3) međunarodne razmjene studenata u trajanju dužem od 30 dana u toku održavanja nastave, ako student kroz tu razmjenu ne stiče ECTS kredite;

4) trudnoće;

5) roditeljskog odsustva;

6) njege djeteta nakon roditeljskog odsustva u trajanju od godinu dana;

7) priprema za olimpijske igre, svjetsko ili evropsko prvenstvo – kada ima status vrhunskog sportiste;

8) i u drugim opravdanim slučajevima.

Mirovanje prava i obaveza studenta odobrava se u trajanju od jednog semestra ili jedne studijske godine, odnosno u dužini trajanja mirovanja iz stava 1 ovog člana.

Za vrijeme trajanja mirovanja student može polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio obaveze.

Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija. Po prestanku razloga zbog kojih je tražio mirovanje, student nastavlja studije po pravilima po kojima je započeo studiranje.

O zahtjevu za mirovanje prava i obaveza odlučuje dekan, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Odluka dekana iz stava 5 ovog člana je konačna.

Član 146

Student može biti ispisan sa Univerziteta na lični zahtjev ili ako ne izvršava obaveze preuzete ugovorom o studiranju.

Neizvršavanje obaveza iz stava 1 ovog člana predstavlja nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisivanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovnog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da mu pri tom ne miruju prava i obaveze utvrđene članom 145 ovog statuta.

Rješenje o ispisu donosi dekan, po ovlašćenju rektora. Rješenje o ispisu sadrži naziv studijskog programa na koji je student bio upisan i period studiranja. Uz rješenje se izdaje potvrda o ukupno stečenim ECTS kreditima, sa popisom položenih ispita i pripadajućim ECTS kreditima i postignutim ocjenama. Ispis studenta se konstatuje u indeksu.

Žalba na odluku o ispisu može se izjaviti Senatu, čija odluka je konačna.

Studentski parlament ima pravo da se obrati Senatu ako smatra da je u postupku ispisa bilo neregularnosti.

Član 147

Student je odgovoran za povrede obaveza utvrđenih zakonom i ovim statutom.

Utvrđivanje povrede obaveza od strane studenta vrši se u disciplinskom postupku. Disciplinski postupak protiv studenta pokreće dekan organizacione jedinice Univerziteta, odnosno rukovodilac samostalnog studijskog programa Univerziteta, na osnovu ličnog saznanja ili podnesene usmene ili pisane prijave. Prijava sadrži:

osnovne podatke o studentu, opis, vrijeme i mjesto izvšenja povrede obaveze i dokaze koji ukazuju na povredu obaveze.

Član 148

Povrede obaveza studenta mogu biti lakše i teže.

Pod lakšim povredama smatraju se:

1) nepoštovanje prava zaposlenih i drugih studenata;

2) neakademski odnos prema zaposlenima i drugim studentima;

3) prouzrokovanje štete u manjem obimu krajnjom nepažnjom;

4) neprijavljivanje težih povreda dužnosti drugih studenata,

5) i ostali vidovi ponašanja studenata suprotni akademskim načelima ponašanja, a koji se po svojoj prirodi mogu svrstati u lakše povrede obaveza studenata.

Kao teže povrede obaveza studenata utvrđuju se:

1) iznošenje netačnih informacija o radu i poslovanju Univerziteta;

2) neprimjereno ili nedolično ponašenja koje diskredituje Univerzitet;

3) ispoljavanje vjerske, rasne i nacionalne netrpeljivosti, ili po drugom sličnom osnovu;

4) gruba povreda morala i pravila ponašanja, izazivanje ili učestvovanje u tuči, nanošenje uvrede drugima;

5) zlonamjerno uništenje, oštećenje ili otuđenje imovine Univerziteta;

6) falsifikovanje, uništenje ili oštećenje javnih i studentskih isprava;

7) davanje neistinitih podataka nadležnim licima i organima Univerziteta radi ostvarivanja prava koje im po važećim propisima ne pripadaju ili radi obezbjeđenja reda prvenstva radi ostvarivanja prava koja im pripadaju;

8) ometanje nastave i ispita na bilo koji način ili ometanje rada i reda u studentskim servisima (biblioteka, čitaonica, računarska sala, i sl.);

9) nedozvoljeno korišćenje sredstava i uređaja ili pružanje pomoći za vrijeme polaganja ispita i drugih provjera znanja;

10) polagnje ispita i drugih provjera znanja na prevaran način (polaganje za drugog, odnosno angažovanje drugog lica za polaganje);

11) davanje, unošenje ili upotreba alkohola i narkotičkih sredstava,

12) i ostali vidovi ponašanja studenata suprotni akademskim načelima ponašanja, a koji se po svojoj prirodi mogu svrstati u teže povrede obaveza studenata.

Član 149

Za povrede dužnosti studentu se može izreći jedna od sledećih disciplinskih mjera:

1) javna opomena;

2) javni ukor;

3) isključenje prava na polaganje ispita ili drugih oblika provjere znanja, iz predmeta na kojem je učinjena povreda, za semestar u kojem se sluša taj predmet;

4) isključenje sa Univerziteta odnosno organizacione jedinice Univerziteta u trajanju do dvije studijske godine.

Pri izricanju disciplinske mjere uzima se u obzir težina povrede i njene posledice, ranije ponašanje studenta i druge okolnosti koje mogu da utiču na vrstu mjere.

Student protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo da bude saslušan od strane Disciplinske komisije.

Član 150

Prvostepeni disciplinski organi su:

-Disciplinska komisija;

-Senat.

Drugostepeni disciplinski organi su:

-Vijeće organizacione jedinice Univerziteta, odnosno Senat za samostalne studijske programe Univerziteta;

-Upravni odbor.

Član 151

Disciplinski postupak vodi Disciplinska komisija, koju formira dekan, odnosno direktor organizacione jedinice Univerziteta, odnosno rukovodilac samostalnog studijskog programa Univerziteta.

Disciplinska komisija ima tri člana, od kojih je jedan predstavnik Studentskog parlamenta. Predsjednik Disciplinske komisije imenuje se iz reda akademskog osoblja sa akademskim zvanjem.

Član 152

Po sprovedenom postupku Disciplinska komisija odlukom oglašava studenta odgovornim i izriče mjeru ili ga oslobađa odgovornosti, odnosno obustavlja disciplinski postupak, odnosno predlaže Senatu donošenje mjere isključenja sa Univerziteta.

Na odluku Disciplinske komisije o izricanju disciplinske mjere student može izjaviti žalbu, u roku od osam dana od dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi Vijeću organizacione jedinice, koji svojom odlukom izrečenu mjeru može ukinuti, preinačiti ili potvrditi i ista je konačna.

Član 153

Disciplinska mjera isključenja sa Univerziteta može se izreći samo za težu povredu obaveza.

Odluku o isključenju donosi Senat, na predlog Disciplinske komisije.

Na odluku Senata iz stava 2 ovog člana student može izjaviti žalbu, u roku od 8 dana od dana od dana prijema odluke.

Žalba zadržava izvršenje odluke.

Žalba se podnosi Upravnom odboru, koji svojom odlukom izrečenu mjeru može ukinuti, preinačiti ili potvrditi i ista je konačna.

Član 154

Konačna odluka o disciplinskoj mjeri objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta i upisuje u indeks i dosije studenta.

Član 155

Pravila kojima se uređuje disciplinski postupak i disciplinska odgovornost studenta utvrđuje Upravni odbor, na predlog Senata.