aic 2014 korica2016

Pravilnik o upisu

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA NA OSNOVNE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE

I. OPŠTE ODREDBE

Predmet

Član1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i postupak upisa u prvu godinu osnovnih studija za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore (u daljem tekstu: Univerzitet).

Konkurs za upis i upisni rokovi

Član 2

Upis studenata u prvu godinu osnovnih studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na sajtu Univerziteta.

U konkursu se posebno oglašava broj mjesta koja se finansiraju iz Budžeta, broj mjesta za koja se plaća školarina i broj mjesta za strane državljane.

Univerzitet raspisuje konkurs za svaki upisni rok.

Prvi upisni rok organizuje se u drugoj polovini mjeseca juna tekuće godine.

U slučajevima kada je u prvom upisnom roku broj kvalifikovanih kandidata za upis manji od utvrđenog broja za upis organizuje se drugi, odnosno treći upisni rok.

Drugi upisni rok organizuje se u prvoj polovini mjeseca jula tekuće godine. Treći upisni rok organizuje se u drugoj polovini mjeseca avgusta tekuće godine.

Prijavljivanje kandidata i dokumenta potrebna za upis

Član 3

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

 • originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
 • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku ili takmičenju većeg ranga.

Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog kvalifikacionog postupka.

Za upis na određeni studijski program kandidati su dužni da polože i dopunske ispite, koji su kao dodatni uslovi za upis utvrđeni ovim pravilnikom.

„Strani državljanin ima pravo upisa na studijske programe Univerziteta Crne Gore pod jednakim uslovima kao crnogorski državljanin koji plaća školarinu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.“

„Pravo iz člana 3 stav 6 ovog pravilnika ima i strani državljanin kojem je odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Crnoj Gori“.

Lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva, a postupak za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis.

U slučaju da zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva ne bude okončan do početka studijske godine ili bude odbijen ili ako inostrano svjedočanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije ni izvršen.

Student, strani državljanin ima status studenta koji plaća školarinu.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

II. KVALIFIKACIONI POSTUPAK ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

Odgovarajuće srednje škole

Član 4

Odgovarajuće srednje škole za upis na pojedine studijske programe Univerziteta, u smislu ovog pravilnika, su:

Fakultet / akademija
studijski program
Srednje škole
Pravni fakultet

Pravne nauke

Bezbjednost i kriminalistika

Gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska, medicinska i škola unutrašnjih poslova
Fakultet političkih nauka

Novinarstvo

Međunarodni odnosi

Politikologija

Evropske studije

Gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska i škola unutrašnjih poslova
Socijalna politika i socijalni rad Gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska, škola unutrašnjih poslova i medicinska škola
Ekonomski fakultet
Ekonomija Gimnazija i sve srednje stručne škole
Primijenjene studije menadžmenta Gimnazija i sve srednje stručne škole
Mašinski fakultet
  Gimnazija, mašinska, saobraćajna, šumarska, elektrotehnička, građevinska, geodetska, geološko-rudarska, metalurška, pomorska, ekonomska, hemijska, tekstilno-kožarska i poljoprivredna škola
Elektrotehnički fakultet

Elektronika, telekomunikacije i računari

Energetika i automatika

Gimnazija, elektrotehnička, mašinska, hemijska, građevinska, geodetska, saobraćajna, šumarska, geološko-rudarska, metalurška, pomorska i ekonomska škola
Primijenjeno računarstvo Gimnazija i sve srednje stručne škole
Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurgija

Hemijska tehnologija

Gimnazija, metalurška, hemijska, elektrotehnička, mašinska, rudarsko-geološka, građevinska, poljoprivredna, medicinska, tekstilno-kožarska, ekonomska, turistička, trgovinsko-ugostiteljska

Zaštita životne sredine Gimnazija i sve srednje stručne škole
Građevinski fakultet

Građevinarstvo

Menadžment u građevinarstvu

Geotehnika

Gimnazija, građevinska, arhitektonska, geodetska, rudarska, geološko-rudarska, elektrotehnička, mašinska i saobraćajna škola

Arhitektonski fakultet
Arhitektura

Gimnazija, građevinska, arhitektonska, geodetska, rudarska, geološko-rudarska, elektrotehnička, mašinska i saobraćajna škola

Prirodno-matematički fakultet

Matematika

Matematika i računarske nauke

Računarske nauke

Fizika

Biologija

Gimnazija, elektrotehnička, mašinska, građevinska, geodetska, saobraćajna, šumarska, geološko-rudarska, metalurška, ekonomska, hemijska, poljoprivredna, medicinska, pomorska, tekstilno-kožarska, turistička, trgovinska, ugostiteljska i arhitektonska škola

Računarstvo i informacione tehnologije Gimnazija i sve srednje stručne škole
Medicinski fakultet

Medicina

Stomatologija

Visoka medicinska škola

Fizioterapija

Gimnazija i medicinska škola
Farmacija Gimnazija i medicinska škola-smjer farmacija
Filološki fakultet

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

Srpski jezik i južnoslovenske književnost

Ruski, engleski, italijanski, francuski, njemački jezik i književnost

Gimnazija, ekonomska, turistička i medicinska škole

Prevodilaštvo - engleski i francuski jezik

Prevodilaštvo - engleski i ruski jezik

Gimnazija i turistička škola
Filozofski fakultet
Istorija Gimnazija, ekonomska, saobraćajna, turistička i ugostiteljska škola
Geografija Gimnazija, ekonomska, turistička, medicinska, srednja umjetnička, geološka, geodetska, saobraćajna, poljoprivredna, brodomašinska, elektrotehnička, mašinska i rašunarska škola
Filozofija Gimnazija i srednje stručne škole
Sociologija Gimnazija i sve srednje stručne škole
Psihologija Gimnazija i sve srednje stručne škole
Pedagogija Gimnazija, ekonomska, muzička, likovna i medicinska škola
Predškolsko vaspitanje Gimnazija, ekonomska, muzička, likovna i medicinska škola
Obrazovanje učitelja Gimnazija, ekonomska i medicinska, turistička, elektrotehnička i mašinska škola
Učiteljski studij na albanskom jeziku Gimnazija i sve srednje stručne škole
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fizička kultura

Obrazovanje sportskih trenera

Obrazovanje sportskih novinara

Gimnazija i sve srednje stručne škole
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Turizam Gimnazija, turistička, ugostiteljska, ekonomska, pomorska, saobraćajna i trgovinsko-ugostiteljska škola
Hotelijerstvo Gimnazija i sve srednje stručne škole
Fakultet za pomorstvo  
Menadžment u pomorstvu Gimnazija, ekonomska, turistička, ugostiteljska, trgovinska, saobraćajna, pomorska, brodarska, elektrotehnička, mašinska, građevinska, geodetska i poljoprivredna škola
Nautika Gimnazija, pomorska, mašinska, saobraćajna i brodarska škola
Brodomašinstvo

Gimnazija, pomorska, saobraćajna, brodarska, mašinska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), građevinska i geodetska škola

Pomorske nauke

Gimnazija, pomorska, elektrotehnička, mašinska, saobraćajna, građevinska, geodetska, poljoprivredna, turistička, ugostiteljska, trgovinska i ekonomska škola

Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarstvo

Vajarstvo

Grafika

Grafički dizajn

Gimnazija i sve srednje stručne škole
Fakultet dramskih umjetnosti

Gluma

Dramaturgija

Režija (Pozorišna režija)

Režija (Filmska i TV režija)

Produkcija

Gimnazija i sve srednje stručne škole
Muzička akademija

Kompozicija

Dirigovanje

Opšta muzička pedagogija

Klavir

Gudački instrumenti

Duvački instrumenti

Gitara Harmonika

Gimnazija i srednja stručna muzička škola
Biotehnički fakultet

Biljna proizvodnja

Stočarstvo

Primijenjene studije poljoprivrede (kontinentalno voćarstvo)

Primijenjene studije poljoprivrede (mediteransko voćarstvo)

Gimnazija i sve srednje stručne škole

 

DODATNI USLOVI ZA UPIS

 

Dopunski ispiti

Član 5

Dopunski ispiti, kao dodatni uslovi za upis, u smislu ovog pravilnika, organizuju se u cilju provjere znanja i sklonosti od posebnog značaja za savladavanje izabranog studijskog programa.

Dopunske ispite sprovode ispitne komisije. Članovi komisije su nastavnici i saradnici na oblastima iz kojih se vrši provjera. Komisije se sastoje od po tri člana, od kojih su dva člana nastavnici. Jedan od članova komisije iz reda nastavnika je predsjednik komisije. Predsjednika i članove komisije imenuje dekan organizacione jedinice, odnosno rukovodilac samostalnog studijskog programa. Jedna komisija može sprovoditi ispite samo iz istih ili srodnih oblasti.

Za dopunske ispite pravi se raspored polaganja. U rasporedu je naglašen način provjere. Raspored se obavezno objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice prije završetka roka za prijavljivanje kandidata. Raspored sastavlja prodekan za nastavu, tako da kandidati mogu polagati samo jedan ispit u jednom danu. Izuzetno, ukoliko se ispit sastoji od više djelova (oblasti) sa provjerom različitih izražajnih formi, provjera može da se obavlja u kontinuitetu tokom jednog dana.

Ocjena “nedovoljan (1)” na dopunskom ispitu je eliminatorna za upis.

a) Dopunski ispiti za provjeru znanja i ocjenjivanje

Član 6

Dopunski ispiti radi provjere opšteg i/ili specifičnog znanja organizuju se kao pismeni testovi. Oblasti iz kojih se provjerava znanje su navedene za svaki studijski program. Provjera znanja i literatura na osnovu koje se sastavljaju pitanja za testiranje treba da budu usklađene sa programom za sticanje znanja u srednjem obrazovanju.

Pripremu pitanja, sastavljanje testa i raspodjelu ocjena na osnovu broja tačnih odgovora vrši ispitna komisija. Raspodjela ocjena na osnovu broja tačnih odgovora obavezno se navodi u testu.

Uspjeh na testu ocjenjuje se ocjenama:

Odličan............. (5)

Vrlo dobar.......... (4)

Dobar............... (3)

Dovoljan........... (2)

Nedovoljan........ (1)

Ocijenjene testove potpisuju svi članovi ispitne komisije.

Ocjena “nedovoljan (1)” je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis na studijski program.

U slučaju da se test polaže zasebno iz više oblasti, ocjenjuje se pojedinačno svaki test, a konačna ocjena se formira kao srednja vrijednost ocjena svih pojedinačnih testova. Konačan uspjeh na ispitu kao cjelini formira se na osnovu srednje ocjene na sljedeći način:

Odličan....... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥) od 4,50,

Vrlo dobar... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 3,50 i manja (<) od 4,50,

Dobar......... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 2,50 i manja (<) od 3,50,

Dovoljan..... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥) od 2,00 i manja (<) od 2,50,

Nedovoljan.. ako je srednja ocjena manja (<) od 2,00.

Ocjena „nedovoljan (1)“ je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis na studijski program.

b) Dopunski ispiti za provjeru individualne sklonosti za stvaralaštvo u oblasti umjetnosti i ocjenjivanje

Član 7

Dopunski ispiti radi provjere individualnih sklonosti za stvaralaštvo u stručno-umjetničkoj oblasti organizuju se iz predmeta značajnih za savladavanje izabranog studijskog programa. Ispit je, po sadržaju i zahtjevima, prilagođen izražajnim formama očekivanim nakon završenog srednjeg obrazovanja.

Za svaki studijski program organizuje se provjera iz najviše dva predmeta. Provjera iz jednog predmeta može da se sastoji od više djelova ukoliko su to zasebne cjeline predmeta.

Ispit sadrži dio koji kandidat priprema unaprijed i dio koji se zadaje na ispitu. Izražajna forma umjetničkog rada koja se provjerava (instalacija, performans, prostorno-ambijentalni crtež, eksperiment, kompjuterska grafika, video, internet, kombinacija dva ili više medija, nova umjetnička praksa, itd.), broj formi koje se provjeravaju, način na koji se vrši provjera i način ocjenjivanja obavezno se navode za svaki studijski program. Obavezno se navodi i preporučena literatura za pripremu polaganja, ukoliko je potrebna. Preporučena literatura po obimu i sadržaju mora biti usklađena sa literaturom za srednje obrazovanje.

Pripremu zadataka i ocjenjivanje vrši ispitna komisija. Svaki član ispitne komisije ocjenjuje uspjeh kandidata ocjenama:

Odličan............ (5)

Vrlo dobar........ (4)

Dobar.............. (3)

Dovoljan.......... (2)

Nedovoljan....... (1)

Konačna ocjena jednog dopunskog ispita se formira kao srednja vrijednost ocjena svih djelova ispita i svih članova ispitne komisije. Konačan uspjeh na ispitu se formira na osnovu srednje ocjene na sljedeći način:

Odličan....... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥) od 4,50

Vrlo dobar... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 3,50 i manja (<) od 4,50

Dobar......... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 2,50 i manja (<) od 3,50

Dovoljan..... ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 2,00 i manja (<) od 2,50

Nedovoljan.. ako je srednja ocjena manja (<) od 2,00.

Uspjeh ocijenjen kao “nedovoljan (1)” je elimininatoran iz kvalifikacionog postupka za upis na studijski program.

U slučaju da se polažu dva predmeta primjenjuje se isti postupak pripreme pitanja i ocjenjivanja za oba predmeta.

Dopunski ispiti za studijske programe

Član 8

Dopunski ispiti, kao dodatni uslovi za upis na studijske programe, u smislu ovog pravilnika, su:

Fakultet/akademija
studijski program
Dopunski ispiti, ocjenjivanje i uslovljenost
Fakultet likovnih umjetnosti    
Slikarstvo

1. Provjera znanja za sve studijske programe - Test iz opšte i likovne kulture

Jedan test iz ove dvije oblasti. Negativna ocjena na testu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita - UNAPRIJED PRIPREMLJENI DIO: Podnošenje MAPE radova

Negativna ocjena podnesenih radova je iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

1 ISPIT: Crtanje figure po modelu

II ISPIT: Slikanje-mrtva priroda

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena na bilo kojem ispitu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

Vajarstvo

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

UNAPRIJED PRIPREMLJENI DIO: Podnošenje MAPE radova

Negativna ocjena podnesenih radova je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

I- ISPIT: Crtanje figure po modelu

II-ISPIT: Vajanje portreta

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena na bilo kojem ispitu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

Grafika

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

UNAPRIJED PRIPREMLJENI DIO: Podnošenje MAPE radova

Negativna ocjena podnesenih radova je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

  I- ISPIT: Crtanje figure po modelu
 

II-ISPIT-1 dio:Slikanje mrtve prirode

II- ISPIT-2 dio: Crtački test

Ispit se sastoji od dva dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita
  Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena na bilo kojem ispitu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.
Grafički dizajn

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

UNAPRIJED PRIPREMLJENI DIO: Podnošenje MAPE radova

Negativna ocjena podnesenih radova je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

  I- ISPIT: Crtanje figure po modelu
 

II-ISPIT-1 dio: Mali crtež-ilustracija

II-ISPIT -2 dio: Oprema knjige, plakat i znak

Ispit se sastoji od dva dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita
  Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena na bilo kojem ispitu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.
Fakultet dramskih umjetnosti    
Gluma

1. Provjera znanja

Radi utvrđivanja neophodnog stepena glumačke obdarenosti, nastavnici i saradnici metodama testa, razgovora, vježbi i proba, ispituju: karakteristike govora i govornog aparata, glas, osjećanje ritma, tjelesne sposobnosti, izdržljivost i pokretljivost, kao i karakteristike ličnosti, njene osobenosti, opšte kulture, maštovitosti, prilagodljivosti u radu itd.

Zadaci se ocjenjuju opisno, a negativna ocjena na zadatku je eliminatorna za dalje polaganje i kvalifikacioni postupak za upis.

 

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

I- ISPIT:   a) monolog iz drame (po izboru kandidata) i b) monolog iz komedije (po izboru kandidata)

 

II- ZAVRŠNI ISPIT:

a) recitacija (po izboru kandidata), b) monolog (po izboru kandidata), c) dodatni zadatk (po izboru kandidata)

d) monolog (po izboru komisije), e) dodatni zadatak (po izboru komisije)

Ispit se sastoji od dva dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita.

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena na bilo kojem ispitu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

  II- ISPIT: Zadaci: gluma, glas, govor, pokret, ples, fizička kultura, psiho-test
 

II- ZAVRŠNI ISPIT: Zadaci: dva monologa i jedna pjesma

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eleiminatorna iz kvalifikacionog postupka.

Dramaturgija

1. Provjera znanja - Test opšte kulture

Negativna ocjena na testu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

Obavezni kvalifikacioni zadatak: izrada pozorišne, televizijske, radio drame ili scenario za dugometražni igrani film

Negativna ocjena na obaveznom zadataku je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

I-ISPIT- Zadaci: projekcija filma, analiza filma

ZAVRŠNI ISPIT - Zadaci: pisanje scene za pozorište, film ili televiziju na zadatu temu

Ispit se sastoji od dva dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita.

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

Produkcija

1. Provjera znanja - Test opšte kulture i informisanosti

Negativna ocjena na testu je eliminatorna za dalje polaganje i kvalifikacioni postupak za upis.

 

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

Obavezni kvalifikacioni zadatak: Izrada eseja

Negativna ocjena na obaveznom zadataku je eliminatorna za dalje polaganje i kvalfikacioni postupak.

 

I-ISPIT- Zadaci: producentska analiza zadatog projekta

ZAVRŠNI ISPIT - Zadaci: razgovor sa komisijomu

Ispit se sastoji od dva dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispitu je srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita.

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eleiminatorna iz kvalifikacionog postupka.

Režija - Pozorišna režija

1. Provjera znanja - Test opšte kulture i zadate literature

Negativna ocjena na testu je eliminatorna za dalje polaganje i kvalifikacioni postupak za upis.

 

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

Obavezni kvalifikacioni zadatak:

- pismena analiza nakon projekcije filma ili predstave

-pojedinačni usmeni ispit sa akcentom na razgovoru na unaprijed   predatom pismenom radu prema zadatom dramskom djelu

Negativna ocjena na obaveznom zadataku je eliminatorna za dalje polaganje i kvalfikacioni postupak.

 

I-ISPIT- Zadaci: niz praktičnih testova i vježbi

ZAVRŠNI ISPIT-Zadaci: izrada kratke pozorišne scene na temu dvije radnje u sukobu

Ispit se sastoji od dva dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispitu je srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita.

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eleiminatorna iz kvalifikacionog postupka.

Režija - Filmska i TV režija

1. Provjera znanja

Test opšte kulture i zadate literature

Negativna ocjena na testu je eliminatorna za dalje polaganje i kvalifikacioni postupak za upis.

 

2. PProvjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

Obavezni kvalifikacioni zadatak:

- projekcija filma/analiza filma

-usmeni dio-akcenat je na razgovoru o pismenom radu/analizi filma i pojedinostima iz testa opšte kulture i literature

Negativna ocjena na obaveznom zadataku je eliminatorna za dalje polaganje i kvalfikacioni postupak.

 

I-ISPIT- Zadaci: praktični rad-snimanje Etide

ZAVRŠNI ISPIT - Zadaci: odbrana praktičnog rada, akcenat je na razgovoru o Etidi

Ispit se sastoji od dva dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita.

Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

Muzička akademija    
Opšta muzička pedagogija

1. Provjera znanja za sve studijske programe

Test iz teorije muzike

Negativna ocjena na testu je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

I-ISPIT-1 dio: Solfeđo

I-ISPIT -2 dio: Harmonija

I-ISPIT -3 dio: Muzički oblici

I-ISPIT -4 dio: Klavir

Ispit se sastoji od četiri dijela koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena sva četirii dijela ispita.
  Konačno se ocjenjuje jedan ispit. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.
Kompozicija

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

I-ISPIT: Kompozicija

 

II-ISPIT-1 dio: Harmonija

II-ISPIT-2 dio: Muzički oblici

II-ISPIT-3 dio: Klavir

Ispit se sastoji od tri dijela koji se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena sva tri dijela ispita.
  Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.
Dirigovanje

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

I-ISPIT: Dirigovanje

 

II-ISPIT-1 dio: Harmonija

II-ISPIT-2 dio: Muzički oblici

II-ISPIT-3 dio: Klavir

Ispit se sastoji od tri dijela koji se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena sva tri dijela ispita.
  Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka.

Gudački instrumenti

Duvački instrumenti, Klavir, Gitara, Harmonika

2. Provjera umjetničkih sklonosti-praktični dio ispita

I-ISPIT: Instrument

II-ISPIT -1 dio: Solfeđo

II-ISPIT-2 dio: Muzički oblici

Ispit se sastoji od dva dijela kojia se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita.
  Konačno se ocjenjuju dva ispita. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.
Arhitektonski fakultet    
Arhitektura

1. Provjera znanja

1.dio: Test provjere sposobnosti shvatanja oblika i prostora-matematička logika

2.dio: Test provjere opštih znanja iz istorije arhitekture i kulture

Ispit se sastoji od dva testa koja se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispituje srednja vrijednost ocjena oba testa.

Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

2. Provjera umjetničkih sklonosti - praktični dio ispita

I-ISPIT: Slobodoručno crtanje

Konačno se ocjenjuju jedan ispit. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

Filozofski fakultet    
Psihologija

1. Provjera znanja (Ispit se sastoji od tri testa)

1.dio: Test znanja iz opšte psihologije koji se ocjenjuju pojedinačno.

2.dio: Test opšte informisanosti (kulture) pojedina ocjenana ispitu je srednja

3.dio: Test mentalnih sposobnosti. Ocjena na ispitu je srednja vrijednost ocjena sva tri dijela ispita.

  Konačno se ocjenjuju jedan ispit. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.
Medicinski fakultet    

Medicina

Stomatologija

1. Provjera znanja

1.dio: Test znanja iz hemije

2.dio: Test znanja iz biologije

Ispit se sastoji od dva testa koja se ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispitu je srednja vrijednost ocjena oba dijela ispita.

  Konačno se ocjenjuju jedan ispit. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.
Filološki fakultet    

Prevodilaštvo - engleski i francuski jezik

Prevodilaštvo - engleski i ruski jezik

1. Provjera znanja

Test znanja iz stranog jezika koji izučavan u srednjoj školi

  Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis.

 

Objavljivanje rezultata dopunskih ispita

Član 9

Rezultati polaganja dopunskih ispita objavljuju se najkasnije 24 sata od završetka polaganja, na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa.

Kandidat koji smatra da je nepravilno ocijenjen ima pravo prigovora u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata. Prigovor se podnosi komisiji za upis organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa. Komisija za upis odlučuje po prigovoru, na osnovu uvida u rad i pribavljanja izjašnjenja od ispitne komisije u vezi sa prigovorom. Odluka po prigovoru može biti u formi usvajanja prigovora i korekcije objavljenih rezultata ocjenjivanja ili odbijanja prigovora kandidata. Odluka po prigovoru objavljuje se na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa, u roku od 24 sata od isteka vremena predviđenog za podnošenje prigovora. Kandidat ima pravo da zahtijeva uvid u način ocjenjivanja ispitnog rada, što navodi u prigovoru. U slučaju da kandidat koristi pravo na uvid u način ocjenjivanja, komisija za upis određuje vrijeme i mjesto gdje kandidat može pogledati ocijenjeni ispitni rad.

Odluka po prigovoru je konačna.

Svi vremenski termini u rasporedu, koji se odnose na obaveze kandidata za upis, planiraju se radnim danima u vremenu od 8 do 18 sati. Izuzetno, ukoliko kontinuitet ispita i ostalih planiranih aktivnosti to zahtijeva, može se planirati i rad subotom u vremenu od 8 do 15 sati.

Ostale informacije za dopunske ispite date su u prilozima 1-5, koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

VREDNOVANJE

Član 10

Za upis na studijski program vrednuje se:

a)  uspjeh na maturskom odnosno stručnom ispitu, koji se polaže eksterno.

b)  opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja,

c)  uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa,

d)  uspjeh na dopunskim ispitima,

e)  diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma,

f)   diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i sport ili takmičenju većeg ranga, iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog programa.

POSTUPAK BODOVANJA

Član 11

a) Uspjeh na maturskom odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno.

Opšti uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu boduje se na sljedeći način:

Odličan (5)............. 12 bodova

Vrlo dobar (4).......... 9 boda

Dobar(3)................ 6 boda

Dovoljan (2)........... 3 boda

Lica koja nijesu imala maturski, odnosno stručni ispit, koji se polaže eksterno, mogu da polažu test iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa, i na taj način ostvare odgovarajući broj bodova.

Pripremu pitanja, sastavljanje testa i raspodjelu ocjena na osnovu broja tačnih odgovora vrši ispitna komisija. Članovi komisije su nastavnici i saradnici na oblastima iz kojih se vrši provjera. Komisije se sastoje od po tri člana, od kojih su dva člana nastavnici. Jedan od članova komisije iz reda nastavnika je predsjednik komisije. Predsjednika i članove komisije imenuje dekan organizacione jedinice, odnosno rukovodilac samostalnog studijskog programa. Jedna komisija može sprovoditi ispite samo iz istih ili srodnih oblasti.Raspodjela ocjena na osnovu broja tačnih odgovora obavezno se navodi u testu.

Uspjeh na testu iz pojedinog predmeta ocjenjuje se ocjenama:

Odličan................. (5)

Vrlo dobar.............. (4)

Dobar................... (3)

Dovoljan............... (2)

Nedovoljan............ (1)

Ocijenjene testove potpisuju svi članovi ispitne komisije.

Ocjenjuje se pojedinačno test iz oba predmeta, a konačna ocjena se formira kao srednja vrijednost ocjena oba testa. Konačan uspjeh formira se na osnovu srednje ocjene na sljedeći način:

Odličan ako je srednja ocjena veća ili jednaka ( ≥) od 4,50

Vrlo dobar ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 3,50 i manja (<) od 4,50

Dobar ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 2,50 i manja (<) od 3,50

Dovoljan ako je srednja ocjena veća ili jednaka (≥ ) od 2,00 i manja (<) od 2,50

Nedovoljan ako je srednja ocjena manja (<) od 2,00.

Ocjene se vrednuju na sljedeći način:

Odličan (5)............. 12 bodova

Vrlo dobar (4)......... 9 bodova

Dobar (3)............... 6 bodova

Dovoljan (2)........... 3 boda

Nedovoljan (1)........ 0 bodova

b)    Opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja

Uspjeh u pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja boduje se tako što se broj bodova izjednačava sa prosjekom ocjena u svakom razredu pojedinačno.

c)     Uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa

Uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa boduje se pojedinačno, za svaku godinu, na sljedeći način:

Odličan (5).............. 2,5 boda

Vrlo dobar (4).......... 2 boda

Dobar (3)................ 1,5 bod

Dovoljan (2)............ 1 bod

Ukoliko u trećem i četvrtom razredu srednjeg obrazovanja nije izučavan jedan od utvrđena dva predmeta, vrednuje se dvostruko uspjeh iz tih predmeta u poslednjoj godini u kojoj su izučavani.

Predmeti iz stava 1 ove tačke za studijske programe su:

Fakultet/akademija studijski program Predmeti koji se boduju
Pravni fakultet
Pravne nauke
Bezbjednost i kriminalistika
Maternji jezik i strani jezik (koji je najpovoljniji za kandidata)
Fakultet političkih nauka
Novinarstvo
Međunarodni odnosi
Politikologija
Evropske studije
Socijalna politika i soc. rad
Maternji jezik i strani jezik (koji je najpovoljniji za kandidata)
Ekonomski fakultet
Ekonomija
Primijenjene studije menadžmenta
Maternji jezik i strani jezik (koji je najpovoljniji za kandidata)
Mašinski fakultet
 

Matematika
Fizika ili Mehanika ili Informatika ili Strani jezik (predmet koji je najpovoljniji za kandidata)

Elektrotehnički fakultet
Elektronika, telekomunikacije i računari
Energetika i automatika
Matematika i fizika (ili osnovi elektrotehnike ili informatika)
Primijenjeno računarstvo Matematika i informatika (ili osnovi elektrotehnike ili fizika)
Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurgija
Hemijska tehnologija
Zaštita životne sredine
Matematika i maternji jezik
Građevinski fakultet
Građevinarstvo
Menadžment u građevinarstvu
Matematika i fizika (ili mehanika)
Geotehnika Matematika i fizika (ili geodezija)
Arhitektonski fakultet
Arhitektura Matematika i fizika (ili mehanika)
Prirodno-matematički fakultet
Matematika
Matematika i računarske nauke
Računarske nauke
Matematika i fizika
Računarstvo i informacione tehnologije Matematika i fizika (ili informatika)
Fizika Matematika i fizika
Biologija Biologija i hemija
Medicinski fakultet
Medicina
Stomatologija
Visoka medicinska škola
Hemija i biologija (ukoliko kandidat nije imao predmet pod nazivom hemija, bodovaće se predmet koji u nazivu ima riječ hemija, a koji je najpovoljniji za kandidata)
Fizioterapija Fizika i biologija
Farmacija Hemija i matematika
Filološki fakultet
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Maternji jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Maternji jezik i strani jezik (koji je najpovoljniji za kandidata)

Prevodilaštvo - engleski i francuski jezik

Prevodilaštvo- engleski i ruski jezik

Dva strana jezika
Filozofski fakultet
Istorija Maternji jezik i istorija
Geografija Maternji jezik i geografija
Filozofija Maternji jezik i filozofija
Sociologija Maternji jezik i sociologija
Pedagogija
Psihologija
Maternji jezik i psihologija
Predškolsko vaspitanje Maternji jezik i muzičko vaspitanje
Obrazovanje učitelja Maternji jezik i matematika

Učiteljski studij na albanskom jeziku

Albanski jezik i matematika
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fizička kultura
Obrazovanje sportskih trenera
Maternji jezik i biologija

Obrazovanje sportskih novinara

Maternji j. i strani j. (koji je povoljniji za kandidata)
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Turizam Hotelijerstvo Maternji j. i strani j. (koji je povoljniji za kandidata)
Fakultet za pomorstvo

Menadžment u pomorstvu
Nautika

Engleski jezik i matematika

Brodomašinstvo
Pomorske nauke

Matematika i fizika
Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarstvo
Vajarstvo
Grafika
Grafički dizajn

Istorija umjetnosti i maternji jezik
Fakultet dramskih umjetnosti
Gluma
Dramaturgija
Režija (Pozorišna režija)
Režija (Filmska i TV režija)
Produkcija
Istorija umjetnosti i maternji jezik
Muzička akademija

Kompozicija i dirigovanje
Opšta muzička pedagogija
Klavir
Gudački instrumenti
Duvački instrumenti
Gitara

Harmonika

Maternji jezik i muzička umjetnost (ili istorija umjetnosti ili likovna umjetnost), za gimnaziju
Istorija muzike i kontrapunkt, za srednju stručnu muzičku školu
Biotehnički fakultet
Biljna proizvodnja
Stočarstvo
Primijenjene studije poljop. (kontinentalno voćarstvo)
Primijenjene studije poljop. (mediteransko voćarstvo)
Biologija i hemija

 

d) Uspjeh na dopunskim ispitima

Uspjeh na dopunskim ispitima boduje se na sljedeći način: Uspjeh na testu za provjeru znanja boduje se na sljedeći način:

Odličan................. 5 bodova

Vrlo dobar.............. 4 boda

Dobar................... 3 boda

Dovoljan............... 2 boda

Uspjeh na ispitima za provjeru individualnih sklonosti za stvaralaštvo u stručno-umjetničkoj oblasti boduje se na sljedeći način:

Uspjeh Jedan dopunski ispit
Odličan 20 bodova
Vrlo dobar 15 bodova
Dobar 10 bodova
Dovoljan 5 bodova

 

Uspjeh Dva dopunska ispita
I ispit II ispit Ukupno
Odličan 10 bodova 10 bodova 20 bodova
Vrlo dobar 7,5 bodova 7,5 bodova 15 bodova
Dobar 5 bodova 5 bodova 10 bodova
Dovoljan 2,5 boda 2,5 boda 5 bodova

 

e) Diploma “Luča”

Diploma “Luča “ koja se dodjeljuje saglasno st. 1 tač. 2 i st. 2 člana 2 Uredbe o diplomi “Luča” (“Sl. List CG”, br. 26/08) ili njoj ekvivalentna diploma, boduje se sa pet (5) bodova.

Diploma “Luča” koja se dodjeljuje saglasno st. 1 tač. 3 člana 2 Uredbe o diplomi “Luča” (“Sl. List CG”, br. 26/08) ili njoj ekvivalentna diploma, boduje se sa tri (3) boda.

f) Osvojena prva ili druga nagrada na takmičenju srednjoškolaca

Za studijske programe za koje se ne organizuju dopunski ispiti, kao dodatni uslovi za upis u smislu ovog pravilnika, vrednuje se osvojena prva ili druga nagrada na takmičenju srednjoškolaca i boduje na sljedeći način:

Osvojena prva nagrada na takmičenju iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog programa, boduje se sa dva (2) boda.

Osvojena druga nagrada na takmičenju iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog programa, boduje se sa jedan (1) bod.

Ukoliko kandidat ima više osvojenih nagrada za prvo, odnosno drugo mjesto, vrednuje se po jedna iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog programa, koja je najpovoljnija za kandidata.

 

POSTUPAK RANGIRANJA

Član 12

Sprovođenje kvalifikacionog postupka i rangiranje na organizacionoj jedinici, odnosno samostalnom studijskom programu, sprovodi komisija za upis studenata.

Članove komisije za upis iz stava 1 ovog člana imenuje dekan, odnosno rukovodilac, iz reda akademskog osoblja. Predsjednik komisije je prodekan za nastavu.

Na osnovu zbira bodova iz člana 10 ovog pravilnika formira se jedinstvena rang Iista za sve učesnike u konkursu, osim za strane državljane.

Za studente strane državljane formira se posebna rang lista.

 

III. POSTUPAK UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM

 

Centralna komisija za upis

Član 13

Postupak upisa na Univerzitet sprovodi Centralna komisija za upis, koju imenuje Senat Univerziteta, posebnom odlukom.

Centralna komisija za upis ima pet članova. Predsjednik Centralne komisije za upis je prorektor za nastavu, po funkciji.

Centralna komisija za upis koordinira rad komisija za upis studenata organizacionih jedinica i samostalnih studijskih programa, vrši kontrolu njihovog rada, daje bliža uputstva za sprovođenje postupka upisa, odlučuje po prigovoru kandidata na pravilnost postupka rangiranja i daje saopštenja za javnost po ovom pitanju.

Objavljivanje rezultata kvalifikacionog postupka i pravo na prigovor

Član 14

Rezultati kvalifikacionog postupka i rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa, sa kompletnim podacima koji su unešeni u bazu podataka za prijavljene studente Centra informacionog sistema Univerziteta.

Rang lista se objavljuje isključivo na obrascu koji je pripremljen u Centru informacionog sistema Univerziteta. Forma obrasca je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata kvalifikacionog postupka i rang liste.

Odluka po prigovoru iz stava 3 ovog člana donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa.

Odluka po prigovoru objavljuje se na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa i dostavlja podnosiocu prigovora.

Odluka po prigovoru je konačna.

Istekom roka za prigovor, odnosno donošenjem konačne odluke po prigovoru, komisija za upis studenata organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa utvrđuje konačnu rang listu za upis.

Na osnovu konačne rang liste, Vijeće organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa donosi odluku o upisu.

Ostvarivanje prava na upis

Član 15

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na objavljenoj konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidati sa istim brojem bodova ostvaruju pravo na upis pod jednakim uslovima.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Obavještenje o korekcijama prava na upis po konačnoj rang listi, zbog odustajanja od upisa kandidada koji su stekli pravo na upis, dostavlja se Centralnoj komisiji za upis i objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa, u roku od 24 sata od isteka vremena predviđenog za upis.

Kandidati koji su na ovaj način stekli pravo na upis treba da završe upis u istom upisnom roku. Termin upisa se određuje u obavještenju o korekciji prava na upis.

Član 16

Upravni odbor Univerziteta može, na predlog Senata Univerziteta, utvrđenog po zahtjevu organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa, donijeti odluku o odobravanju dodatnog broja kandidata za upis, ukoliko se procijeni da je to opravdano zbog zainteresovanosti i uspjeha prijavljenih kandidata i ako se time ne ugrožavaju kriterijumi kvaliteta organizacije nastave.

Kandidati kojima je naknadno odobren upis, upisuju se u istom upisnom roku i u terminama koji se odrede u odluci o proširenju broja kandidata za upis.

Odluka Upravnog odbora javno se objavljuje u sredstvima informisanja i na sajtu Univerziteta i organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa.

Član 17

Komisija za upis studenata organizacione jedinice, odnosno samostalnog studijskog programa dužna je da nakon završetka postupka upisa dostavi Centralnoj komisiji za upis odluku o upisu i konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj o upisu na nivou Univerziteta i pojedinačne odluke o upisu za svaku organizacionu jedinicu i samostalni studijski program.

Senat Univerziteta, na osnovu izvještaja Centralne komisije za upis, verifikuje odluke o upisu, pojedinačno za svaku organizacionu jedinicu, odnosno samostalni studijski program.

Nakon verifikacije odluke o upisu, upisani studenti zaključuju ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju bliže se utvrđuju međusobna prava i obaveze studenta i Univerziteta.

Za studente koji plaćaju školarinu ugovorom se utvrđuje i visina školarine.

Posebne provjere

Član 18

Kandidati koji steknu uslov za upis na Medicinski fakultet, Fakultet za pomorstvo (Pomorske nauke, Brodomašinstvo i Nautika), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (Fizička kultura i Obrazovanje sportskih trenera) i Fakultet primijenjene fizioterapije, dužni su da prilikom upisa prilože ljekarsko uvjerenje izdato od specijalizovane zdravstvene ustanove.

IV. PREZENTACIJA USLOVA UPISA I POMOĆ ZA PRIPREMU ZA UPIS

Član 19

Radi prezentacije uslova i pomoći kandidatima kod opredjeljivanja za studije i pripremu za upis, organizaciona jedinica, odnosno samostalni studijski program može:

 • učestvovati na sajmovima visokog obrazovanja, organizovanim pod pokroviteljstvom ministarstva nadležnog za prosvjetu i sport,
 • organizovati dane “otvorenih vrata”,
 • blagovremeno pripremati informatore sa podacima o studijskim programima i uslovima upisa,
 • organizovati bez naknade pripremu kandidata za polaganje dopunskih ispita,
 • koristiti i ostale oblike afirmacije i prezentacije studijskih programa.

2016 04 25 Page 069 Image 0001

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija na Univerzitet Crne Gore br. 01-829 od 20.04.2004. godine, sa izmjenama i dopunama br. 01-330 od 17.02.2005, br. 01-1101 od 16.05.2005, br. 01-1811 od 01.06.2006, br. 01-475/1 od 29.5.2008. i br. 01-766 od 03.04.2009. godine.

*Osnovni tekst Pravilnika o o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2011. godine: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 08-463 od 31.03.2011. godine; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 08-463 od 02.06.2011. godine; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine.

 

2016 04 25 Page 070 Image 0001Studentski Parlament je jedino studentsko institucionalno predstavničko tijelo na Univerzitetu Crne Gore prepoznato Zakonom o visokom obrazovanju.

Djelatnost Studentskog Parlamenta Univerziteta Crne Gore je zasnovana na principima jednakih šansi i nediskriminacije po osnovu rase, pola, vjere, političkog ili drugog uvjerenja.

Djelatnost Studentskog Parlamenta je:

 • Ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata, pokretanje inicijative za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente;
 • Pokretanje inicijative za razmatranje pitanja od interesa za studente na sjednicama Senata i Upravnog odbora;
 • Razmatranje pitanja i sprovodjenje programa iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti od značaja za studente;
 • Razmatranje pitanja i sprovodjenje programa od značaja za socijalno-ekonomski poločaj studenata, saradnja sa institucijama, ustanovama i organizacijama od značaja za položaj studenata.

Koliko članova ima Studentski Parlament

Studentski Parlament čine predstavnici sa svih jedinica Univerziteta kojih ukupno ima 25. Struktura Studentskog Parlamenta po univerzitetskim jedinicama, po broju članova je:

 • Biotehničkifakultet – jedan predstavnik
 • Ekonomski fakultet - dva
 • Elektrotehnički fakultet - dva
 • Fakultet političkih nauka – jedan
 • Fakultet dramskih umjetnosti - jedan
 • Fakultet likovnih umjetnosti - jedan
 • Fakultet za turizam i hotelijerstvo - jedan
 • Filozofski fakultet - tri
 • Građevinski fakultet - jedan
 • Mašinski fakultet - jedan
 • Medicinski fakultet - jedan
 • Metalurško-Tehnološki fakultet - jedan
 • Muzička akademija - jedan
 • Pomorski fakultet - jedan
 • Pravni fakultet - dva
 • Prirodnomatematički fakultet - dva
 • Visoka fizioterapeutska škola - jedan
 • Mašinski fakultet – jedan
 • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – jedan
 • Arhitektonski fakultet – jedan.

Studentski Parlament čini 25 članova, koji iz svojih redova biraju Predsjednika, Studentskog Povjerenika na Univerzitetu i Izvršni Odbor. Izvršni odbor ima sedam č!lanova i čine ga: Predsjednik, studentski povjerenik na Univerzitetu i pet članova Studentskog Parlamenta. Studentski Parlament bira studentskog povjerenika na UCG koji koordinira rad studenata na nivou Univerziteta. Izabrani član Studentskog Parlamenta na univerzitetskoj jedinici (kandidat koji je osvojio najviše glasova) istovremeno postaje studentski povjerenik na univerzitetskoj jedinici, a biraju ga neposredno samo studenti sa te univerzitetske jedinice. Studentski parlament takođe ima i pet predstavnika u senatu Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik Studentskog parlamenta:

Predsjednik Miloš Pavićević

Kontakt

e-mail: spucg@ac.me

Web: www.spucg.ac.me

NAJZNAČAJNIJE STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Savez studenata Crne Gore - SSCG

(www.sscg.ac.me)

Savez studenata Univerziteta Crne Gore je samostalna interesna organizacija studenata Univerziteta. Osnovni principi rada ove organizacije su javnost i demokratičnost uz saradnju sa srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu. Savez studenata broji 19 članica i zastupljen je na svim Univerzitetskim jedinicama i studentskim domovima.. Osnovna djelatnost rada Saveza studenata je zaštita studentskog standarda, odnosno interesa i prava studenata, bavljenje studentskom problematikom i rad na što intezivnijem uključivanju ove populacije u društvene tokove. Pored toga, ovaj Savez ima značajno mjesto u naučno-stručnom, kulturnom, sportskom, informativnom i zabavnom životu studenata.

Učlanjenjem u ovaj savez, svaki student stiče pravo na aktivno ušešće u projektima Saveza Studenata, kao i pravo na korišćenje pogodnosti koje omogućava studentska kartica. Projekat studentska kartica predstavlja novu pogodnost studentima, članovima SSCG-a, i za sada obuhvata opštine Podgoricu i Nikšić, sa tendencijom proširenja na sve opštine u Crnoj Gori. Korisnicima studentske kartice pruža se mogućnost značajnog popusta na robe i usluge.

IAESTE (www.iaeste.ac.me)

IAESTE je međunarodna organizacija za razmjenu studenata iz oblasti tehničkih nauka za obavljanje stručne prakse. Osnovan je 1948.godine na Imperial College u Londonu, a danas u razmjeni učestvuje preko 90 zemalja svijeta. Ova asocijacija je punopravni član UNESCO-a i u svom radu tijesno sarađuje sa mnogim asocijacijama i agencijama Ujedinjenih nacija i Evropske Unije. Od osnivanja do danas više od 850.000 studenata bilo je uključeno u program razmjene.

Osnovni ciljevi IAESTE-a su:

 • da omogući studentima upoznavanje sa industrijom, naukom i tehnikom drugih zemalja;
 • da omogući usavršavanje stranih jezika boravkom u inostranstvu;
 • da omogući obavljanje stručne prakse u odgovarajućim kompanijama.

Jugoslavija je postala punopravni član 1952.godine a Kancelarija u Crnoj Gori je počela sa otvaranjem Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Iz neobjašnjivih razloga, 1990. godine dolazi do prekida u radu. Prošle godine je Kancelarija ponovo počela sa radom. Poštujući osnovne principe ove međunarodne organizacije realizovano je 12 stručnih praksi crnogorskih studenata u zemljama Zapadne Evrope. U isto vrijeme 26 stranih studenata obavljalo je stručnu praksu u Crnoj Gori.

2016 04 25 Page 072 Image 0001

Studentski Radio Krš

Nevladina organizacija SAFRA je osnovana od strane studenata sa Fakulteta Političkih Nauka, Univerziteta Crne Gore, sa ciljem osnivanja prvog Studentskog Radija Krš. Inicijativa stvaranja studentskog radija je potekla iz svjesnosti o nepostojanju adekvatnog glasila ili bilo kakvog zvaničnog studentskog medija. Budući da je ovakav pristup doveo do marginalizacije potencijala cjelokupne studentske populacije, ideja o osnivanju radio stanice je pratila potreba za adekvatnim informisanjem, promovisanjem studentske subkulture i stvaranjem platforme za rješavanje studentskih problema.

Radio Krš je zvanično krenuo sa emitovanjem 21. marta 2014. i u perspektivi će realizovati različite kategorije programa, koji će obuhvatati emisije informativnog, kulturnog, dokumentarnog, sportskog i zabavnog karaktera. Dobijena frekvencija 99.00Mhz pokriva područje Podgorice i Danilovgrada, a od nedavno je omogućen internet prenos preko zvaničnog sajta. Radio će promovisati urbanu kulturu i kvalitetne muzičke žanrove, kao što su jazz, blues, soul, rock, alternativu, hip-hop, elektroniku i sl. Krš je zamišljen i kao kreativni kulturni centar, u kojem će studenti imati priliku da pokažu svoje potencijale i na taj način doprinesu razvoju visokog obrazovanja i kvalitetnijeg radnog angažmana.

Za veoma kratko vrijeme, Studentski Radio Krš je zahvaljujući svom drugačijem identitetu postao prepoznatljiv i prihvaćen od strane velikog broja mladih ljudi.

2016 04 25 Page 072 Image 0002