aic 2014 korica2016

Predlog plana upisa

Plan upisa za 2015/16 (I upisni rok)
Naziv organizacione jedinice Univerziteta
Naziv studijskog programa
Plan upisa za 2015/16. (I upisni rok)
Budžet Samofinansiranje
(+ strani državlj.)
1. Ekonomski fakultet 120 270
Ekonomija 120 120
Menadžment-Podgorica - 100
Menadžment-Bijelo Polje - 50
2. Pravni fakultet 120 210
Pravne nauke-Podgorica 100 100
Pravne nauke-Budva 0 40
Pravne nauke-Bijelo Polje 0 70
Bezbjednost i kriminalistika 0 100
3. Fakultet političkih nauka 100 100
Novinarstvo 25 15
Međunarodni odnosi 25 15
Socijalni rad i socijalna politika 25 15
Politikologija 25 15
Evropske studije 0 40
4. Elektrotehnički fakultet 120 180
Elektronika, telekomunikacije i računari 60 40
Energetika i automatika 60 40
Primijenjeno računarstvo - Podgorica - 100
5. Mašinski fakultet 70 125
Mašinstvo-Podgorica 40 20
Drumski saobraćaj 30 30
Mehatronika 0 75
6. Metalurško-tehnološki fakultet 60 53
Metalurgija 30 3
Hemijska tehnologija 30 5
Zaštita životne sredine 0 45
7. Građevinski fakultet 70 90
Građevinarstvo 70 30
Menadžment u građevinarstvu 0 60
8. Arhitektonski fakultet 20 33
Arhitektura 20 33
9. Prirodno-matematički fakultet 141 89
Matematika 20 10
Matematika i računarske nauke 30 10
Računarske nauke 35 15
Računarstvo i informacione tehnologije 0 30
Fizika 20 10
Biologija 36 14
10. Medicinski fakultet 60 70
Medicina 40 0
Stomatologija 20 0
Visoka medicinska škola-Berane 0 70
11. Fakultet primijenjene fizioterapije 20 25
Fizioterapija 20 25
12. Filozofski fakultet 300 325
Ruski jezik i književnost 25 20
Engleski jezik i književnost 40 35
Italijanski jezik i književnost 20 20
Francuski jezik i književnost 20 20
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 25 20
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti 20 20
Njemački jezik i književnost 20 20
Istorija 20 20
Geografija 25 25
Filozofija 15 15
Sociologija 15 15
Pedagogija 15 15
Psihologija 0 45
Predškolsko vaspitanje 20 15
Obrazovanje učitelja 20 20
13. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 40 90
Fizička kultura 40 10
Obrazovanje sportskih trenera 0 35
Obrazovanje sportskih novinara 0 45
14. Fakultet za turizam i hotelijerstvo 80 70
Turizam 40 40
Hotelijerstvo 40 30
15. Fakultet za pomorstvo 105 175
Menadžment u pomorstvu 25 35
Nautika 30 50
Brodomašinstvo 30 30
Pomorske nauke 20 40
Pomorska elektronika (III diferencijalna godina) 0 20
16. Fakultet likovnih umjetnosti 28 0
Slikarstvo 7 0
Vajarstvo 6 0
Grafika 7 0
Grafički dizajn 8 0
17. Fakultet dramskih umjetnosti 19 16
Režija (pozorišna režija) 3 2
Režija (filmska i TV režija) 3 2
Gluma 5 5
Produkcija 5 5
Dramaturgija 3 2
18. Muzička akademija 41 4
Opšta muzička pedagogija 6 0
Klavir 4 2
Gudački instrumenti 4 2
Duvački instrumenti 6 0
Gitara 6 0
Kompocija 5 0
Harmonika 5 0
Dirigovanje 5 0
19. Biotehnički fakultet 70 89
Biljna proizvodnja 45 17
Stočarstvo 25 12
Primijenjene studije poljoprivrede
(kontinentalno voćarstvo)-Bijelo Polje
0 30
Primijenjene studije poljoprivrede
(mediteransko voćarstvo)-Bar
0 30
20. Farmaceutski fakultet 15 15
Farmacija 15 15
21. Institut za strane jezike 0 60
Prevodilaštvo - engleski i francuski jezik 0 30
Prevodilaštvo - engleski i ruski jezik 0 30
22. Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku 20 -
Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku 20 -

UKUPNO

1619 2089

 

Obim programa za jedan semestar mora biti usklađen sa ukupnim vremenom određenim na osnovu ECTS pravila. Tako ukupno vrijeme predviđeno za nastavu, učenje pređenog gradiva, završetak ostalih planiranih sadržaja (izrade domaćih zadataka, seminarskih radova, grafičkih radova) i vrijeme za pripremanje i polaganje završnog ispita iznosi 900 sati.

Studenti po novim pravilima ne mogu biti odsutni sa fakulteta u toku studija, tj. ne mogu kao do sada, nakon izgubljene godine, da sjede kući i pripremaju ispite koje nijesu položili. Međutim, predviđeno je da student može izgubiti predmet u slučaju da ga ne položi i u popravnom ispitnom roku. Pravila predviđaju da student prijavljuje predmete koje želi da sluša i polaže u narednoj studijskoj godini. Izbor predmeta vrši se do opterećenja od 30 ECTS kredita za semestar i 60 ECTS kredita za godinu (mada izuzetni studenti mogu da prijave opterećenje do 80). Predmeti koje student nije položio iz prethodnih semestara nazivaju se izgubljeni predmeti i studenti ih moraju ponovno prijaviti, slušati i polagati.

Ocjenjivanje rada i znanja studenata vrši se kontinuirano u toku semestra i na završnom ispitu dodjeljivanjem poena za svaki oblik provjere rada i ocjene znanja. U skladu sa ECTS pravilima to obuhvata prisustvo predavanjima i vježbama, urađene domaće zadatke, urađene seminarske radove, položene testove i kolokvijume itd. U strukturi ukupnog broja poena najmanje 50% mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere znanja u toku semestra.

Predmetni nastavnik može u strukturi provjere znanja predvidjeti završni ispit, kada je obavezan da na prvom času nastave upozna studente sa sadržinom ispita, načinom organizacije ispita i terminima za njegovo održavanje. Završni ispit se u strukturi poena može vrednovati sa najviše 50% ukupnog broja poena.

Rezultate provjere rada i znanja predmetni nastavnik evidentira za svakog studenta. Nakon završetka nastave i završnog ispita nastavnik određuje ukupni broj osvojenih poena i formira konačnu ocjenu za svakog studenta. Ocjenjivanje i vrednovanje vrši se u skladu sa ECTS skalom ocjenama: A, B, C, D, E i F.

Prelazne ocjene su A, B, C, D i E i prema ECTS skali imaju sljedeće značenje:

Odličan (izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama)

Vrlo dobar (iznad prosjeka, sa ponekom greškom)

Dobar (prosječan sa primjetnim greškama)

Zadovoljavajući (uopšteno dobar, ali sa značajnim nedostacima)

Dovoljan (zadovoljava minimalne kriterijume).

Nedovoljan (potrebno znatno više rada).

Struktura ocjena u generaciji sa više od 20 studenata koji su uspješno završili sve predviđene oblike provjere znanja i položili ispit treba da odgovara normalnoj raspodjeli. Prema ECTS pravilima normalna raspodjela ocjena predviđa sljedeću strukturu:

OCJENA A... 10% ukupnog broja studenata

OCJENA B... 25% ukupnog broja studenata

OCJENA C... 30% ukupnog broja studenata

OCJENA D... 25% ukupnog broja studenata

OCJENA E... 10% ukupnog broja studenata

OCJENA F... 0% ukupnog broja studenata.

Ukoliko struktura ocjena znatno odstupa od normalne raspodjele, Vijeće univerzitetske jedinice može da izvrši usaglašavanje rezultata ispita sa ECTS skalom ocjena i na osnovu ukupno osvojenih poena izvrši raspodjelu ocjena.