aic 2014 korica2016
 • Fakultet za politehniku
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

YG aFakultet za politehniku

Adresa:........... Donja Gorica bb

                       81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fp@udg.edu.me

Žiro-račun:..... 530-19560-18

Dekan: ........... dr Sanja Ivanović

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fp@udg.edu.meOPŠTE O STUDIJU POLITEHNIKE:

Studije Politehnike UDG su dvostepeni akademski studijski program koji traje 5 godina (3+2 godine) i obrazuje   sledeći profil stručnog kadra:

INŽENJER POLITEHNIKE (Nivo Bachelor – nakon završene 3 godine studija)

 • osposobljen da se direktno i operativno uključi u rad kompanija koje se bave oblastima iz domena građevinarstva, arhitekture i urbanizma. Interaktivan program nastave, kroz predavanja, vježbe i praktičnu nastavu, pruža studentu znanja iz oblasti oblikovanja prostora, urbanističkog planiranja i projektovanja, analize linijskih nosača, kao i smjernice u projektovanju i dimenzionisanju.
 • osposobljen da se bavi koordinacijom realizacije inženjerskih projekata, koristeći znanja stečena kroz predmete iz oblasti zakonske regulative u inženjerstvu, standarda, profesionalnih tijela i odnosa sa privredom, kao i kroz obuhvaćene teme preduzetništva, marketinga, liderstva, finansija i globalnog tržišta.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija „Politehnika“ u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, upisom na četvrtu godinu studija, student se odlučuje za jedan od četiri magistarska akademska programa:

 • Upravljanje nekretninama
 • Građevinarstvo i savremene tehnologije
 • Arhitektura i dizajn
 • Ekologija, urbanizam i prostorno planiranje.

Nakon zavšene dvije godine magistarskog akademskog programa na Politehnici UDG, student stiče titulu magistra politehnike u jednoj od sljedećih oblasti:

 • Upravljanje nekretninama, koji obrazuje kadar za široki spektar aktivnosti vezan za poslove procjene i rukovođenja u oblasti Real Estate.
 • Građevinarstvo i savremene tehnologije, koji obrazuje kadar obučen za projektovanja energetski efikasnih objekata, kao i za procjenu energetske efikasnosti i dobijanje sertifikata za procjenu energetske efikasnosti – magistar građevine.
 • Arhitektura i dizajn, koji osposobljava kadar za projektovanje i izvođenje objekata – magistar arhitekture.
 • Ekologija, urbanizam i prostorno planiranje koji kroz realizaciju koncepta Crne Gore kao ekološke država i smjernica održivog razvoja, obrazuje kadar osposobljen za aktivnosti iz domena urbanizma i prostornog planiranja.

YG 1   YG 2

Poštovani studenti,

Politehnika UDG kontinulano prati zahteve globalnog društva i preko interdisciplinarnog programa i sinteze fundamentalnih i inovativnih znanja, obrazuje kreativne profesionalce, sposobne  da se u svijetlu globalizacije, efikasno i operativno uključe u poslovne sfere dizajna, arhitekture i inovacionih tehnologija. Multidisciplinarno obrazovanje se ogleda u tjesnom prožimanju tema  kreativnosti u domenu arhitekture i građevinarstva, sa temama ekonomije, marketinga i upravljanja i rezultira obrazovanjem nezavisnog stručnjaka, osposobljenog da se uspiješno plasira na međunarodnom tržištu.

Dobrodošli!

dekan

dr Sanja Ivanović

Osnovni akademski studij

Studijski program: POLITEHNIKA

I semestar

Inženjerska matematika I....................................................... 8

Tehnička fizika....................................................................... 6

Inženjerska grafika i prostor.................................................. 6

Ekonomija i razvoj ................................................................ 6

Informatika i vizuelizacija...................................................... 4

II semestar

Inženjerska matematika II..................................................... 6

Primijenjena mehanika: statika i dinamika............................. 6

Uvod u arhitekturu i urbanizam ........................................... 8

Preduzetništvo i inovacije...................................................... 6

Osnovi računovodstva i upravljačkih finansija...................... 4

III semestar

Mehanika materijala............................................................... 8

Inženjerska geodezija............................................................. 8

Analiza investicionih projekta................................................ 8

Savremene tehnologije u građevinarstvu i arhitekturi........... 6

IV semestar

Elementi zgrada..................................................................... 8

Arhitektura, urbanizam i razvoj............................................. 6

Geohidrologija sa geomehanikom.......................................... 6

Elektrotehnika........................................................................ 6

Građevinska pravna regulativa............................................... 4

V semestar

Proračun konstruktivnih sitema I........................................... 8

Materijlali u građevinarstvu i arhitekturi................................ 6

Upravljanje projektima I........................................................ 6

Mašinstvo............................................................................... 6

Strateški menadžment............................................................ 4

VI semestar

Projektovanje I....................................................................... 6

Urbanističko planiranje i projektovanje ................................ 6

Dizajn enterijera..................................................................... 4

Upravljanje projektima II....................................................... 4

Diplomski rad........................................................................ 10

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

I semestar

Ekonomska logika.................................................................. 8

Baze podataka u građevinarstvu i geodeziji (katastar nepokretnosti)8

Izborni predmeti

Finansije i Real Estate............................................................ 8

Pravna pitanja i Real Estate................................................... 6

Upravljanje ugovoranjem/pregovaranjem.............................. 6

II semestar

Procjena nekretnina................................................................ 10

Case Study ............................................................................ 10

Izborni predmeti

Inženjerska ekonomija........................................................... 10

Tržište kapitala i Real Estate.................................................. 10

Napomena: Case study – student je dužan da obavi praksu u instituciji ili kompaniji koja se bavi upravljanjem nekretninama i da obradi jedan praktični problem iz ove oblasti u radu (oko 20 stranica) koji prezentira i brani pred ostalim kolegama sa kursa i stručnom Komisijom koju imenuje Rukovodilac postdiplomskog programa. Rad na Case study-ju vodi i koordinira dr Sanja Ivanović.

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: GRAĐEVINARSTVO I SAVREMENE TEHNOLOGIJE

I semestar

Proračun konstruktivnih sistema II........................................ 8

Projektovanje II..................................................................... 8

Koncepti projektovanja sistema sa alternativnom energijom - “Green Building Design“      8

Izborni predmeti

Automatska kontrola i inteligentni sistemi .......................... 6

Korporativne finansije........................................................... 6

II semestar

Energetski efikasni materijali i kompoziti ............................. 10

Case Study............................................................................. 10

Izborni predmeti

Zagrijavanje, ventilacija i klimatizacija ................................. 10

Rekonstrukcija i poboljšanje energetske efikasnosti postojećih objekata       10

Inženjerska ekonomija........................................................... 10

Napomena: Case study – student je dužan da obavi praksu u instituciji ili kompaniji koja se bavi poslovima iz oblasti građevinarstva i da obradi jedan praktični problem iz oblasti energetske efikasnosti. Analizu problema će predstaviti u radu (oko 20 stranica) koji prezentira i brani pred ostalim kolegama sa kursa i stručnom Komisijom koju imenuje Rukovodilac postdiplomskog programa. Rad na Case study-ju vodi i koordinira dr Sanja Ivanović.

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: ARHITEKTURA I DIZAJN

I semestar

Proračun konstruktivnih sistema II........................................ 8

Projektovanje II..................................................................... 8

Izborni predmeti

Unutrašnje instalacije i završni radovi................................... 8

Rekonstrukcija, sanacija i održavanje objekata...................... 8

Korporativne finansije........................................................... 6

II semestar

Infrastruktura i instalacije...................................................... 10

Case Study ............................................................................ 10

Izborni predmeti

Poslovne zgrade..................................................................... 10

Industrijski objekti................................................................. 10

Inženjerska ekonomija........................................................... 10

Napomena: Case study – student je dužan da obavi praksu u instituciji ili kompaniji koja se bavi poslovima iz oblasti građevinarstva i da obradi jedan praktični problem iz oblasti energetske efikasnosti. Analizu problema će predstaviti u radu (oko 20 stranica) koji prezentira i brani pred ostalim kolegama sa kursa i stručnom Komisijom koju imenuje Rukovodilac postdiplomskog programa. Rad na Case study-ju vodi i koordinira dr Sanja Ivanović.

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: EKOLOGIJA, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

I semestar

Osnovi ekološkog inženjeringa.............................................. 8

Tehnološki procesi u ekologiji................................................ 8

Urbanističko planiranje sa principima ekologije i energetske efikasnosti      8

Izborni predmeti

Održivi razvoj i ekologija....................................................... 6

Korporativne finansije........................................................... 6

II semestar

Case Study ............................................................................ 10

Izborni predmeti

Upravljanje zaštitom vazduha, zemljišta i voda..................... 10

Ekoklimatologija i urbana sredina ......................................... 10

Projekat procjene uticaja planiranog
objekta na životnu sredinu .................................................... 10

Inženjerska ekonomija........................................................... 10

Napomena: Case study – student je dužan da obavi praksu u instituciji ili kompaniji koja se bavi poslovima iz oblasti građevinarstva i da obradi jedan praktični problem iz oblasti energetske efikasnosti. Analizu problema će predstaviti u radu (oko 20 stranica) koji prezentira i brani pred ostalim kolegama sa kursa i stručnom Komisijom koju imenuje Rukovodilac postdiplomskog programa. Rad na Case study-ju vodi i koordinira dr Sanja Ivanović.

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za sljedeće studijske programe:

 • Upravljanje nekretninama,
 • Građevinarstvo i savremene tehnologije,
 • Arhitektura i dizajn,
 • Ekologija, urbanizam i prostorno planiranje.

Politehnika