aic 2014 korica2016
  • Fakultet za sportski menadžment
  • Dekan
  • Osnovni akademski studij

YI aFakultet za sportski menadžment

 

Adresa:........... Donja Gorica bb

                       81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 705

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                         fsm@udg.edu.me

Žiro-račun:..... 520-10436-98

Dekan: ........... dr Ranko Marijanović

Prodekan: ...... mr Ivan Jovetić

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        studentska.sluzba@udg.edu.me


   

Sport   je   kontinuirano   oblast,   industrija, biznis i ljudska aktivnost sa možda najvećom zastupljenošću na svim djelovima globalnog sistema .  Istovremeno, ovo je aktivnost koja se dinamično mijenja i u direktnom je kontaktu sa pojedincima .  Pored toga, riječ je o aktivnosti popularnoj i veoma uspješnoj u Crnoj Gori iako bez adekvatne infrastrukture .
Jedan od sastavnih elemenata sportske in- frastrukture  su  svakako menadžeri u sportu i uopšte  sistem  upravljanja  sportom .    Uspješan menadžment u sportu može doprinijeti daljem razvoju sporta u Crnoj Gori kao i nastavljanju započetih sjajnih sportskih uspjeha .


Identifikovano je da u Crnoj Gori ne postoji ovakav program koji bi mogao da sprema tre- nutne aktivne sportiste kao i druge aktere u sportu za izazove upravljanja sportom, sport- skim organizacijama, sportskim centrima, sportskim objektima i sportskim programima . Program Fakulteta je koncipiran i da pruži šira - ekonomska, pravna, psihološka, sociološka, tu- ristička, statistička, finansijska, kreativna i dru- ga znanja neophodna budućem menadžeru u sportu u svakodnevnom profesionalnom radu . Preciznije, program pruža širok dijapazon neop- hodnih znanja za upravljanje svim segmentima sporta .  Pored toga, ideja programa Fakulteta je povezivanje sporta i turizma kao komplemen- tarnih grana .  Ključna ciljna grupa su pojedinci sa željom da u okviru sporta i industrije sporta realizuju svoju ideju i kreaciju bez obzira na nje- nu formu i njome uspješno upravljaju .  Upravo navedeni   program   pruža   holistički   spektar znanja kako bi se na efikasan način upravljalo sportom i kako bi se odgovorilo na kompleksne izazove


Opšti cilj postojanja fakulteta i studijskih pro- grama jeste podizanje nivoa znanja, stručnosti i osposobljenosti prvenstveno mladih ljudi (ali ne samo njih već i ljudi koji su već dio svog radnog vijeka proveli u aktivnom sportu i u praksi – tzv .  doškolovavanje) za rešavanje konkretnih praktičnih  problema  u  pojedinim  oblastima  i životu .

Fakultet za sportski menadžment je akreditovao primijenjene studije od školske 2013/14 . Ideja  studija  u  oblasti  sportskog  menadžmenta na UDG je da se objedine aplikativna
znanja osnovnih, opšte stručnih i uže stručnih disciplina,  sa  predmetima  društvenih  nauka čime je omogućeno direktno sagledavanje menadžmenta  u  sportu  i  praktično  odgovaranje
na  izazove  profesionalnog  angažmana .   Pored toga, sagledava se i interakcija sporta i upravljanja  u  sportu  sa    relevantnim    društvenim strukturama u Crnoj Gori .

Cilj studijskog progrаmа je postizаnje optimalne akademske kompetentnosti studenаtа u oblаsti menadžmenta u sportu, omogućаvаjući studentimа    sticаnje    osnovnih    teorijskih    i prаktičnih stručnih znаnjа, kаo i osposobljаvаnje zа trаjno usvаjаnje novih znаnjа i tehnologijа i menаdžerskih vještinа .  Osim togа, studirаnjem se rаzvijаju sposobnosti kritičnog, a kreаtivnog rаzmišljаnjа, sаmostаlnog i timskog rаdа, kаo i sposobnosti za odgovorno donošenje poslovnih odlukа na osnovu činjenica i merljivih objektiv- nih dokaza - nа svim nivoimа odlučivаnjа .


Ostvarivanje ovog cilja omogućeno je   kroz kreiranje akademskog studijskog programa Fakulteta  za  sportski  menadžment  pri  UDG . U  obrazovnom  sistemu Crne Gore do sada nije postojao obrazovni program koji bi obrazovao stručnjake za uprav- ljanje u sportu . Dodatno, nisu česti stu- dijski programi na koji tokom studija studenti stiču interdisciplinarna znanja koja im omogućuju da u kasnijoj profe- sionalnoj fazi da samostalno rukovode menadžment procesima sporta uklju- čujući upravljanje organizacijama/ institucijama/centrima, trenažnim programima,   sportskim   događajima i takmičenjima kao i posebnim i za- htjevnim vrstama sportskih procesa namijenjenih jasno identifikovanim grupama .     Imajući  u  vidu  navedene činjenice (stanje), ali i direktnu komunikaciju sa sportskim kolektivima kao i udruženjima/asocijacijama/institucija- ma iz Crne Gore, okruženja ali i onima iz EU i SAD-a jasno je identifikovan pro- blem nedostatka menadžera u sportu a naročito menadžera u sportu koji su specija- lizovani i pripremljeni za intenzivno globalno promjenjiv sektor . Imajući u vidu zahtjeve tržišta, kako u pogle- du ponude, tako i u pogledu tražnje Fakultet za sportski menadžment UDG obrazuje studenta koji će da bude osposobljen da svoje raznovrsne operativne aktivnosti uspešno ostvaruje u raznovrsnim procesima upravljanja u sportu. Tri godine osnovnih akademskih studija daju široku osnovu koja omogućuje uključivanje u praktični posao i riješavanje praktičnih zadata- ka i izazova .   Student koji završi osnovne akademske studije stiče zvanje Bachelora sportskog menadžmenta . Široka osnova i zvanje Bachelora koja se stiče na Fakultetu za sportski menadžment UDG, da- ju programu potpunu jedinstvenost budući da sličan studijski program ne postoji na prostoru Crne Gore .

 

YI-4Cilj edukacije na UDG, u oblasti menadžmen- ta u sportu je da svršeni student stekne konku- rentsku prednost kroz unapređenje raspoloživih i sticanje novih znanja, razumijevanje problematike u oblasti kojom će se baviti, te sticanje novih iskustava i razvoj spjecifičnih vještina Osnivanje Fakulteta za sportski menadžment su podržali:

ƒ Ženski rukometni klub Budućnost

ƒ Fudbalski savez Crne Gore

ƒ Crnogorski olimpijski komitet

ƒ Uprava za sport i mlade

ƒ Košarkaški klub Budućnost Voli

ƒ FON Univerzitet, Skoplje

ƒ Alfa univerzitet, Beograd .

 

 

 

 

 

 

   YI 1  YI-3YI-2

Poštovani studenti,


Prije nego što se odlučite za studije primijenjenog obrazovanja i sticanje znanjaYI-b
i vještina potrebnih za tržište rada, želimo da vam pomognemo da vaša odluka bude
uspjeh a izbor zadovoljstvo.


UDG - Fakultet za sportski menadžment vam nudi izuzetne predavače, izuzetnu
infrastrukturu i uslove studiranja i nudi vam drugačiji spoj željenog, mogućeg i
potrebnog.


Želimo da na bazi vaših kriterijuma budemo i vaš izbor. Uvjeravamo vas da ćemo,
u tom slučaju, preuzeti veliki dio odgovornosti, i u zajedničkom interesu omogućiti
vam da prepoznate i ostvarite svoju posebnost i budete neodvojivi dio uspješnih.
Biće mi zadovoljstvo da se upoznamo. Želim vam sreću u vašem izboru, vašim
odlukama i budućim studijama.


Srdačno Vas pozdravljam sa uvjerenjem da ćemo naprijed ići zajedno.

dekan
dr Ranko Marijanović

Predmet.........................................................................ECTS

 

Osnovni akademski studij

I semestar

Ekonomija i razvoj................................................................. 8

Informatika............................................................................ 7

Istorija sporta......................................................................... 8

Umjetnost i dizajn u sportu.................................................... 4

Izborni predmeti

Sport takmičenje.................................................................... 2

Strani jezik (engleski/njemački)............................................. 4

Ideje i karakter....................................................................... 1

II semestar

Preduzetništvo i inovacije...................................................... 7

Menadžment u sportu 1......................................................... 8

Statističko istraživanje........................................................... 7

Funkcionalna anatomija......................................................... 8

Izborni predmet

Sport takmičenje.................................................................... 2

III semestar

Antropomotorika................................................................... 8

Teorije sporta......................................................................... 8

Poslovna komunikacija u sportu............................................ 7

Sportski turizam..................................................................... 6

Izborni predmeti

Izborni predmeti sa drugih fakulteta UDG-a

Sociologija............................................................................. 4

IV semestar

Fiziologija sporta.................................................................... 10

Informacioni sistemi u sportu................................................ 6

Menadžment ljudskim resursima........................................... 6

Izborni predmeti

Fitnes i upravljanje fitnes centrom......................................... 4

Teorija sportskog treninga...................................................... 4

Izborni predmeti sa drugih fakulteta UDG-a

V semestar

Marketing u sportu................................................................. 8

Pravo i ugovori u sportu......................................................... 8

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje...................................... 6

Izborni predmeti

Menadžment u profesionalnom sportu ................................. 4

Menadžment u sportu 2 ........................................................ 4

Izborni predmeti sa drugih UDG-i fakulteta

VI semestar

Psihologija sporta................................................................... 6

Komunikacija i mediji............................................................ 4

Finansijski menadžment i upravljačko računovodstvo.......... 6

Etika u sportu......................................................................... 4

Izborni predmeti

Izborni predmeti sa drugih UDG-i fakulteta