aic 2014 korica2016
 • Falkutet za informacione sisteme i tehnologije
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

YE aFalkutet za informacione sisteme i tehnologije

Adresa:........... Donja Gorica bb

                       81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 769

E-mail:............ fist@udg.edu.me

Žiro-račun:..... 510-21679-90

Dekan: ........... dr Milica Vukotić

Prodekan: ...... dr Biljana Stamatović

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fist@udg.edu.me

 

 O fakultetu

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije (FIST) je akreditovan od strane Ministarstva prosvjete, nauke i sporta da edukuje studente po naprednom programu za računarske tehnologije.

FIST predstavlja najmoderniji koncept organizovanja nastave na visokoškolskim ustanovama iz oblasti informacionih sistema. Ovaj koncept je jedinstven u Crnoj Gori i regionu, a prati najnovije svjetske trendove u oblasti informacionih tehnologija. Studijski program je osmišljen kao kombinacija dvije naučne discipline: informatike i ekonomije.

Na FIST-u studenti savladavaju rukovođenje IT sektorom i planiranje razvoja softverskih projekata. Zatim, upoznaju se sa mehanizmima funkcionisanja informacionih tehnologija u kompaniji, planiranjem, organizovanjem i strategijom rada IT menadžera. Studenti su upoznati sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog okruženja, kao i mjestom i ulogom informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja u njemu. Takođe, obučavaju se za izradu i održavanje web-sajtova, sa primjenom modernih softverskih rješenja u oblastima elektronskog poslovanja. Uče se stručnim i praktičnim znanjima iz IT-a, ali i iz marketinga, menadžmenta, finansija. Ova multidisciplinarnost čini naš Fakultet jedinstvenim!

Teorijska nastava je dopunjena brojnim praktičnim primjerima i zadacima za samostalno rješavanje, tako da studenti od najranijeg perioda vježbaju proaktivni pristup problemima. Možete ovladati i sposobnošću timskog rada zahvaljujući timskim projektima i prezentacijama koji su sastavni dio ispita.

Šta ćete naučiti?

 • da rukovodite IT sektorom i planirate razvoj softverskih projekata;
 • kako funkcionišu informacione tehnologije u kompaniji;
 • kako se rešavaju aktuelna pitanja i problemi poslovnog okruženja;
 • upoznaćete se sa izradom i održavanjem web-sajtova;
 • kako da primijenite moderna softverskih rješenja u oblastima elektronskog poslovanja;
 • ovladaćete stručnim i praktičnim znanjima iz IT-a, ali i iz marketinga, menadžmenta, finansija;
 • stećićete sposobnost uočavanja problema i kritičkog mišljenja kroz analizu konkretnih rešenja;

Gdje ćete moći da radite?

Evropu i region danas pogađa sve veći nedostatak kvalifikovanog kadra iz oblasti informacionih tehnologija, sa poznavanjem ekonomskih zakonitosti. Završetkom ovog Fakulteta bićete kvalifikovani da radite u:

 • oblastima elektronskog poslovanja (e-Business i e-Commerce),
 • državnoj upravi (e-Government), od opštine do republike.
 • kompanijama u kojima su zastupljene poslovne aplikacije,
 • kompanijama i agencijama koje se bave računovodstvom i finansijama.
 • sektoru elektronskog bankarstva u bankama,
 • u brokerskim i dilerskim kućama, lizing kompanijama
 • osiguravajućim društvima, fondovima,
 • istraživackim/analitičkim centrima.

Koristeći znanja stečena na ovom Fakultetu, moći ćete da razvijete karijeru u svakoj firmi ili kompaniji u kojoj postoji ili je u planu IT odeljenje.

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije UDG-a u cilju što bolje implementacije stečenih znanja u praksi sklapa ugovore o saradnji sa kompanijama koje se bave informacionim sistemima ili koriste informacione sisteme. Tako FIST ima potpisan sporazum o saradnji sa kompanijom ComTrade - najvećom IT kompanijom na ovim prostorima, koja zapošljava više od 2000 informatičara. Kao jedan od rezultata te saradnje, najveća regionalna IT manifestacija, Fabrika znanja je poslednje tri godine održana na UDG-ju. Takođe u saradnji sa ComTrade-om smo organizovali prestižnu EDIT školu informatike. ComTrade planira da u narednom periodu osnuje informatički kamp u Crnoj Gori gdje će, uz specijalno osmišljen program, edukovati stručnjake iz oblasti IT-a o korišćenju najsavremenijih tehnologija. Svršeni studenti FIST-a će biti polaznici ovih kampova.

FIST ima sporazum o saradnji sa više kompanija, preko kojih studentima treće godine omogućava internship programe koji su korisni za sticanje praktičnih iskustava.

Predavači na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije (FIST) su eksperti u svojim oblastima. Mnogi od njih su uvaženi profesori na poznatim inostranim univerzitetima. Njihov cilj je da Vam efikasno prenesu primjenljiva i aktuelna znanja iz oblasti informacionih tehnologija i menadžmenta kako biste mogli uspješno da uđete na tržište informatičke tehnologije u što kraćem roku.

Nakon što je prošle godine diplomirala četvrta generacija studenata ovog Fakulteta, gotovi svi studenti su se zaposlili u roku od tri mjeseca od dana diplomiranja ili nastavili studije na prestižnim evropskim univerzitetima. Ovaj podatak, uz činjenicu da konstantno dobijamo nove zahtjeve za saradnju od strane vodećih kompanija, dokazuju opravdanost osnivanja ovog programa koji je nastao kao rezultat potrebe koju je nametnulo globalno tržište.

Postdiploma

Na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije postoje postdiplomski programi: Menadžment informacionih sistema i Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema.

Činjenica da živimo u dobu informatičke ekonomije, stvara neophodni institucionalni okvir za tražnjom ovih znanja. To je i razlog da mladi ljudi, naši budući studenti imaju velike preferencije prema studiranju ove oblasti.

Postalo je jasno da posljednje godine XX vijeka nose sa sobom promjene koje se tiču novog društvenog poretka. Sa korijenima novog poretka nastalog u Silikonskoj dolini, a potom prenešenog i u ostale krajeve svijeta, informatička ekonomija postaje nov društveni pravac kretanja. Novo doba nosi sa sobom preuređenje i tranziciju sa industrijskog u novo, informaciono društvo. S tim u vezi, promjene su očite. Nekada snažne nacionalne države danas gube na značaju, upravo zahvaljujući novom poretku. U ambijentu informatičke ekonomije konkurencija postaje izuzetno oštra obzirom da se utakmica odvija na svjetskom tržištu, a tržište rada karakteriše fleksibilnost radne snage i česte migracije. Planeta, povezana novim tehnologijama, mrežom kroz koju nesmetano protiču informacije, postaje poligon za novu tržišnu utakmicu i osnova za razvoj nove tehnološko-ekonomske paradigme! Internet umnogome spaja nespojivo i utiče da se novi model što brže širi i primjenjuje, kako u visoko razvijenim zemljama, tako i onim u razvoju. Informatička ekonomija sa sobom donosi i nove modele društvene organizacije pa se time nerijetko prelazi za hijerarhijskog modela uređenja društva na mrežno. Nije li i sam Internet sinonim za mrežu? Nova, kapitalistička ekonomija, zanovana je na znanju, mrežnoj strukturi poslovanja i jeftinom i brzom protoku informacija. Geografske granice ne postoje, cirkulacija informacija stvara novi krvotok stvarajući uslove za razvoj mrežne, a zatim i informatičke ekonomije.

Svjedoci smo trenda rasta potrebe za poznavanjem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Međutim, ukoliko posjedujete samo usko specijalizovana znanja iz oblasti programiranja, njihova je mogućnost primjene mnogo manja. Drugim riječima, povećava se potreba za interdisciplinarnošću jer da biste primijenili svoje usko-specijalizovano znanje iz oblasti informatike, morate posjedovati i bazična znanja iz oblasti u kojoj želite da ga primijenite. Istovremeno, morate voditi računa o finansijskim i ekonomskim aspektima primjene svog projekta. To daje veliki značaj poznavanju ekonomije i finansija. Ideja vodilja u kreiranju nastavnog plana na FIST-u bila je kako da se osnovni principi izgradnje informacionih sistema primijene u ekonomijii biznisu? Kako razvijati informacione tehnologije? Kako omogućiti da studenti UDG, nezavisno koji studij studiraju, ovladaju neophodnim informatičkim znanjima? Zato je kao logičan nastavak redovnih studija, osnovan postdiplomski program Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema.

YE 1    

 

MilicaVukotic

Dragi maturanti,

Cilj nam je da, u vrijeme opšteg zaoštrvanja konkurencije, naučimo naše studente kako da upotrebom savremenih softverskih rješenja steknu i zadrže komparativnu prednost u odnosu na svoje konkurente.
Evropska komisija je u svom izvještaju naglasila da uprkos visokoj nezaposlenosti, i dalje ima manjak radnika, kao i nepopunjena radna mjesta. Iz Komisije su upozorili da broj nepopunjenih radnih mjesta na konkursima za zapošljavanje raste od sredine 2009. godine, posebno u sektorima koji bilježe brz rast, a to su informaciono-komunikacione tehnologije i zelena ekonomija.
Prošle godine je diplomirala četvrta generacija naših studenata, i gotovo svi su našli posao u roku od tri mjeseca od dana diplomiranja, ili su nastavili studije na prestižnim evropskim univerzitetima.
Osoba sa kojom ćete provesti najviše vremena u životu ste Vi sami, i ako se ne dopadate sami sebi, uvijek ćete biti sa nekim ko Vam se ne sviđa.

Ukoliko želite da steknete preduslove za dobro plaćenu IT karijeru, upišite FIST.

dekan,

dr Milica Vukotić

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

I semestar

Informatika i programiranje .................................................. 8

Osnovi biznis matemtike i statistike...................................... 6

Informatička ekonomija......................................................... 6

Mikroekonomija..................................................................... 6

Izborni premet........................................................................ 4

Strani jezik

Tržište kapitala

II semestar

Poslovni informacioni sistemi i tehnologije........................... 4

Visual Basic za aplikacije....................................................... 4

Kvantitativni metodi odlučivanja.......................................... 8

Makroekonomska statistika................................................... 6

Izborni predmeti (biraju se dva)

Preduzetništvo, inovacije i biznis........................................... 4

Računovodstvo za informatičare........................................... 4

Strani jezik............................................................................. 4

III semestar

JAVA..................................................................................... 8

Baze podataka....................................................................... 8

Mrežna ekonomija u medijskoj industriji i biznisu................. 6

Izborni predmeti

Mikroekonomija II................................................................. 8

Matematika za informatičare................................................. 8

Strani jezik............................................................................. 4

IV semestar

Analiza i dizajn informacionih sistema.................................. 8

Geografski informacioni sistemi............................................ 6

Upravljanje projektima........................................................... 4

Međunarodni marketing......................................................... 6

Izborni predmeti

Mobilno programiranje........................................................... 4

Internet marketing................................................................. 4

Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija.................... 4

Strani jezik............................................................................. 4

V semestar

Savremene tehnologije........................................................... 6

Web dizajn............................................................................. 8

Upravljanje informacionim tehnologijama............................. 8

Izborni predmeti

Istorija i razvoj ideja.............................................................. 6

Strateški menadžment............................................................ 4

Ekonometrija.......................................................................... 4

Strani jezik............................................................................. 4

VI semestar

Informac. sistemi za podršku odlučivanju............................. 8

Kompjuterske mreže.............................................................. 4

Projekat za korisnika.............................................................. 8

Diplomski rad........................................................................ 8

Izborni predmeti

Wall Street............................................................................. 4

Strani jezik............................................................................. 4

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

I semestar

Baze podataka....................................................................... 8

Kompjuterske mreže.............................................................. 8

Savremena IT infrastruktura.................................................. 8

Izborni predmeti

Menadžment u ICT preduzećima.......................................... 6

Kvantitativne metode ........................................................... 6

II semestar

Upravljanje projektima........................................................... 6

Kompjutersko (cyber) pravo.................................................. 6

Izborni predmeti

Analiza i dizajn informacionih sistema.................................. 8

Savremene tehnologije u razvoju informacionih sistema....... 8

Case study – projekat za korisnika........................................ 10

Na Fakultetu su organizovane i postdiplomske magistarske akademske studije za studijski program Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema.

Inf. sistemi i tehnologije