aic 2014 korica2016
 • Fakultet za poslovne studije
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

unimedFakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                        81 000 Podgorica

Tel:................. 067 256 538

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ fps@unimediteran.net

Web:............... fps.unimediteran.net

Žiro-račun:..... 505-6232-96

V.d. dekana:.. dr Dragoljub Janković

Prodekanka:... dr Jelena Žugić

Sekretar:......... Vesna Mijatović

Tel:................. 067 346 444

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ vesna.mijatovic@unimediteran.net

Studentska služba:

Tel:................. 067 256 538

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ fps@unimediteran.net

 

Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School” - MBS osnovan je 2005. godine kao prvi fakultet za školovanje visokospecijalizivanog kadra iz oblasti finansijskog i marketing menadžmenta u Crnoj Gori. Na Fakultetu postoje dva studijska programa na osnovnim studijama: Finansijski menadžment i Marketing menadžment. Na trećoj godini osnovnih studija studenti se opredjeljuju za jedno od dva podusmjerenja: Bankarstvo i osiguranje, kao i Računovodstvo i revizija (studijski program Finansijski menadžment), odnosno za jedno od dva podusmjerenja: Međunarodni marketing i Public relations (studijski program Marketing menadžment).

 

Specijalističke studije uvedene su 2008/2009. godine, a magistarske studije 2009/2010. godine.

 

Kao rezultat našeg rada na internacionalizaciji studijskih programa, školske 2012/2013. nastao je MBA (Master of Business Administration) in Management, Finance and Agribusiness, postdiplomski studijski program na engleskom jeziku, jedini te vrste u Crnoj Gori. Studij je nastao kao proizvod uspješne saradnje na Tempus projektu „Development of Business Training in Montenegro”, a namijenjen je kako iskusnim menadžerima, tako i onima koji teže da postanu lideri u različitom poslovnom okruženju: malim i srednjim preduzećima, marketinškim kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, lokalnoj samoupravi. Nudeći multidisciplinarno znanje u različitim društvenim naukama, prvenstveno menadžmentu, finansijama, agribiznisu, ekonomiji i marketingu, MBA program je kreiran da poveže teoriju i praksu i tako odgovori potrebama savremenog tržišta rada.

 

Na Fakultetu su, pored stalno zaposlenih domaćih profesora, asistenata i saradnika, angažovani i eminentni profesori iz zemlje, regiona i zapadne Evrope, među kojima su University of Debrecen (Mađarska), Wageningen University (Holandija), Budapest Business School (Mađarska), Scotish Agricultural College (Velika Britanija), Beogradska bankarska akademija (Srbija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija), Fakultet organizacionih nauka u Beogradu (Srbija).

 

Fakultet je u programu MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) i po osnovu ovog članstva studenti su u mogućnosti da besplatno koriste softverske pakete kompanije Microsoft. Svi studijski programi baziraju se na Bolonjskoj deklaraciji i normativima i standardima Evropskog sistema transfera kredita. Kombinovani način studiranja na našem fakultetu omogućava studentima da uz rad studiraju korišćenjem sajt platforme za učenje na daljinu, ali prezentacije seminarskih radova i drugih zadataka, kao i polaganje kolokvijuma i završnih ispita obavljaju se isključivo na Fakultetu. Osim eminetnih univerzitetskih profesora, na Fakultetu su angažovani i istaknuti stučnjaci iz prakse, među kojima su predstavnici bankarskih institucija, uglednih revizorskih kuća, marketinških kompanija i sl.

 

MISIJA I CILJ

 

Naša misija je da budemo uticajni, vođeni istraživanjem, multidisciplinarni i profesionalni poslovni fakultet koja se bavi vrhunskim istraživanjem i predavanjima prepoznatljivim u okruženju. Omogućavamo studentima sa različitim srednjoškolskim obrazovanjima da prepoznaju i dostignu svoj puni potencijal u dinamičnom i stimulativnom okruženju. 

 

U ostvarenju misije Fakulteta naši ciljevi su da:

 

Postanemo vodeći profesionalni i stručni interdisciplinarni Fakultet za poslovne studije u Crnoj Gori i regionu;

 

Stalno unapređujemo studijske programe i metode učenja zasnovane na inovativnom istraživanju i praksi;

 

Privlačimo visoko kvalitetne studenate;

 

Edukujemo buduće poslovne lidere koji će primjenjivati najnovije ideje i vještine u praksi;

 

Jačamo odnose sa biznis zajednicom radi transfera najnovijih znanja;

 

Zapošljavamo i razvijamo visoko kvalitetne predavače odgovorne za reputaciju Fakulteta.

 

OSNOVNE VRIJEDNOSTI

 

Radi postizanja svrhe postojanja “Montenegro Business School” se drži sledećih vrijednosti:

 

Posvećeni smo istraživanjima, vrednovanju znanja i ostvarivanju ekonomskih i društvenih koristi;

 

Težimo stvaranju kolegijalnog okruženja u kojem akademski razvoj prati personalni razvoj studenata i akademskog osoblja;

 

Na prvom mjestu su: akademski integritet i kvalitet i najveći etički standardi.

 

NAČELO NEDISKRIMINACIJE

 

Svi imaju jednako pravo upisa na Fakultet, bez obzira na rasu, nacionalnost, pol, vjeru, rođenje, jezik, imovno stanje, invaliditet, društveni status, seksualno ili političko opredjeljenje.

 

ZAŠTO JE MBS VAŠ PRAVI IZBOR?

 

Stipendije i popusti na školarinu dodjeljuju se i studentima druge i treće godine, na osnovu pokazanog nastavnog i vannastavnog angažovanja i uspjeha u toku prethodnih godina studiranja.

 

Prednost Fakulteta za poslovne studije „Montenegro Business School” ogleda se u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti međunarodnog marketinga, odnosa sa javnošću (Public Relation), bankarstva i osiguranja, kao i računovodstva i revizije. Ovakav tip specijalizovanog profesionalnog obrazovanja jedinstven je u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja. Domaće i međunarodno okruženje u kojem posluju naša preduzeća i finansijske institucije radikalno je promijenjen. Promijenjeni su standardi poslovanja, način komunikacije sa potrošačima i partnerima, način obavljanja klasičnih bankarskih i finansijskih poslova, način upravljanja bankom, što zahtijeva sasvim drugačiju strukturu znanja visokostručnih kadrova iz oblasti marketinga i bankarstva. Obaveznost izvođenja praktične nastave, gdje je našim studentima omogućeno aktivno učešće i praćenje savremenih tokova u oblasti marketinga i finansija, čini nas prvim i jedinim fakultetom ovakvog profila u Crnoj Gori.  MBS inicijalno dodjeljuje stipendije maturantima sa diplomom Luča A i Luča B, kao i osobama sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom.

 

STUDIJE

 

 • osnovne akademske studije
 • specijalističke akademske studije
 • magistarske studije
 • doktorske studije

OSNOVNE STUDIJE

 

Osnovne studije traju tri školske godine. Završavaju se kada student položi sve predmete predviđene nastavnim planom i programom i sakupi ukupno 180 ECTS kredita. Svi predmeti su jednosemestralni i polažu se u toku i nakon semestra. Svrha osnovnih studija jeste da studenti steknu sva znanja koja će im biti potrebna za obavljanje poslova iz oblasti marketinga i finansija. Shodno tome, nastavni plan sačinjen je tako da studenti, osim specijalizovanih znanja iz oblasti marketinga i finansija, izučavaju i one društvene nauke sa kojima su ove oblasti blisko povezane (Sociologija, Pravo EU, Poslovno pravo i dr.). Poseban akcenat stavili smo i na izučavanje poslovnog engleskog jezika tokom sve tri godine studija. Nastavni plan, pored obaveznih, čine i izborni predmeti koji omogućavaju da student detaljnije izučava one oblasti za koje bude pokazao najveće interesovanje. Nakon završetka osnovnih studija student dobija diplomu: Bachelor finansijskog menadžmenta odnosno Bachelor u marketingu.

 

OSNOVNE STUDIJE  NA ENGLESKOM JEZIKU

 

Od studijske 2015/2016. godine naša akademska ponuda je proširena novim studijskim programom osnovnih akademskih studija iz oblasti finansijskog i marketing menadžmenta na engleskom jeziku. Program je nastao kao proizvod uspješne saradnje sa Univerzitetom Turgut Ozal i Univerzitetom Gazi iz Turske. Cilj programa je obrazovanje i osposobljavanje specijalizovanih kadrova iz oblasti međunarodnog marketinga, odnosa s javnošću, bankarstva i osiguranja i računovodstva i revizije. Inovativni nastavni sadržaji i metode omogućavaju sticanje opštih i specijalizovanih znanja i vještina neophodnih da se u potpunosti odgovori izazovima i zahtjevima savremenog poslovanja.

 

Proces akreditacije je u toku.

 

SPECIJALISTIČKE STUDIJE

 

 • Na Fakultetu su organizovane specijalističke studije na četiri studi­jska programa:
 • Finansijski menadžment, usmjerenje Bankarski menadžment
 • Marketing menadžment, usmjerenje Marketing usluga.
 • Računovodstvo i revizija
 • Menadžment zaštićenih oblasti, sa dva usmjerenja - Menadžment nacionalnih i regionalnih parkova i Menadžment urbanim nasljeđem.

 

Studije pružaju mogućnost sticanja diploma specijalističkih studija (Dipl. Spec. Sci.) iz oblasti: Finansijskog menadžmenta, Marketing menadžmenta, Menadžmenta zaštićenih oblasti i Računovodstva i revizije.

 

MAGISTARSKE STUDIJE

Na Fakultetu su organizovane postdiplomske - akademske magistarske studije:

 

 • Finansijski menadžment, usmjerenje Bankarski menadžment, menadžment investicija i menadžment rizika
 • Marketing menadžment, usmjerenje Marketing usluga i poslovni marketing.

 

Akademske magistarske studije traju jednu godinu tj. dva se­mestra pri čemu je I semestar posvećen predavanjima i polag­anju ispita, dok se u II semestru obavlja prijava, izrada i odbrana magistarskog rada.

Na fakultetu se takođe organizuju i primijenjene magistarske studije: International MBA (Master of Business Administration) u menadžmentu, finansijama i agrobiznisu na engleskom jeziku. MBA studije traju dvije godine (četiri semestra).

DOKTORSKE STUDIJE

 

Od školske 2014/2015. godine na Fakultetu realizujemo doktorske studije Finansije i marketing. Izuzetnu pažnju posvećujemo osposobljavanju studenata doktorskih  studija za samostalan i visokokvalitetan naučno-istraživački rad na području poslovnih finansija, računovodstva, revizije i marketinga, shodno potrebama savremenog poslovanja i istraživanja, kao i razvoju nauke i društva znanja u Crnoj Gori i šire.

 

STIPENDIJE I NAGRADE

Na kraju svake školske godine fakultet stipendira 5% najboljih studenata oslobađajući ih od obaveze plaćanja školarine za narednu školsku godinu.

 

XC 1    

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

....................... 81 000 Podgorica

Tel:................. 067 256 538

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ fps@unimediteran.net

Web:............... fps.unimediteran.net

Žiro-račun:..... 505-6232-96

 

V.d. dekana:.. dr Dragoljub Janković

 

Prodekanka:... dr Jelena Žugić

 

Sekretar:......... Vesna Mijatović

Tel:................. 067 346 444

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ vesna.mijatovic@unimediteran.net

 

Studentska služba:

Tel:................. 067 256 538

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ fps@unimediteran.net

XC b

Poštovane koleginice i kolege,

Više nego ikada Crnoj Gori su potrebni menadžeri i lideri koji će poslovati u vrlo konkurentnom okruženju povezano sa globalnim tržištem. Upravo naš fakultet priprema studente za takvu izazovnu ulogu.

Kaže se da uspjeh dolazi na vrijeme. Montenegro Business School se prepoznaje po učenju na osnovu iskustva jer imamo praktičnu nastavu i redovno prisustvo eksperata iz prakse u našem nastavnom procesu. Naša uloga je da izazovemo i inspirišemo studente da postignu svoj puni potencijal u profesionalnom i ličnom razvoju.

Nastojimo da privučemo raznolike studente koji imaju svoj put, povjerenje, bilježe uspjehe i imaju želju da unaprijede razvoj biznisa i društva. Montenegro Business School je zato razvio, pored trogodišnjeg osnovnog studija iz finansija i marketinga, više smjerova jednogodišnjih specijalističkih studija, jednogodišnje magistarske studije od kojih je jedan na engleskom jeziku. Obrazovanje koje pružamo zaokružili smo sa doktorskim studijama, najvišim stepenom akademskog obrazovanja iz oblasti finansija i marketinga.

Imamo vrhunsko nastavno osoblje, mnogi od njih edukovani u inostranstvu, sa zavidnom praksom u istraživanju i menadžmentu. Svi su oni posvećeni pružanju vrhunske poslovne edukacije. Kvalitetan rad sa studentima potvrđuju izuzetni rezultati koje naši studenti postižu na raznim specijalizacijama u inostranstvu.

Naši studijski programi su savremeni i kompatibilni sa studijskim programima poslovnih fakulteta u zemljama Evropske Unije i šire. Zato podstičemo razmjenu studenata sa inostranim fakultetima bilo da se radi o jednom semestru ili čitavoj akademskoj godini, jer se postignuti rezultati priznaju i detaljno registruju sa svim ostalim karakteristikama po kojima se studenti ističu u njihovim diplomskim dodacima.

Zaista, Fakultet za poslovne studije ”Montenegro Business School“ Univerziteta Mediteran u Podgorici je uzbudljivo mjesto za studiranje. Uspjeh naših diplomiranih studenata u njihovim poslovnim karijerama, ne samo u Crnoj Gori nego i u inostranstvu, čini nas ponosnim i rezultat su sadržajnog i kvalitetnog studijskog programa, predanog rada nastavnog osoblja, profesora i asistenata, te kvaliteta naših studenata.

S poštovanjem,

v.d. dekana

dr Dragoljub Janković

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Mikroekonomija .................................................................... 7

Poslovna informatika ............................................................ 6

Sociologija ............................................................................ 6

Biznis matematika ................................................................. 6

Engleski jezik I ..................................................................... 5

II semestar

Osnovi marketinga ................................................................ 6

Osnovi menadžmenta ........................................................... 6

Makroekonomija.................................................................... 7

Ekonomija EI ........................................................................ 6

Engleski jezik I ..................................................................... 5

Studijski program: MARKETING MENADŽMENT

III semestar

Ekonomija evropskih integracija............................................ 6

Poslovne finansije.................................................................. 6

Finans. računovodstvo........................................................... 7

Upravljanje ljudskim resursima ............................................. 6

Engleski jezik II .................................................................... 5

IV semestar

Marketing usluga................................................................... 7

Istraživanje marketinga.......................................................... 6

Ponašanje potrošača............................................................... 6

Strateški menadžment............................................................ 6

Engleski jezik II..................................................................... 5

V semestar

Marketing logistika................................................................ 6

Poslovni marketing................................................................ 6

Liderstvo................................................................................ 7

Elektronsko poslovanje.......................................................... 6

Engleski jezik III................................................................... 5

Usmjerenje: MEĐUNARODNI MARKETING

VI semestar

Marketinške komunikacije..................................................... 6

Međunarodni marketing......................................................... 6

Međunarodni menadžment.................................................... 7

Engleski jezik III................................................................... 6

Izborni predmet kao završni rad............................................ 5

Usmjerenje: PUBLIC RELATIONS

VI semestar

Marketinške komunikacije..................................................... 6

Odn. sa javn. (public relations).............................................. 6

Poslovna etika........................................................................ 7

Engleski jezik III................................................................... 6

Izborni predmet kao završni rad............................................ 5

Studijski program: FINANSIJSKI MENADŽMENT

III semestar

Ekonomija evropskih integracija ........................................... 6

Poslovne finansije.................................................................. 6

Finansijsko računovodstvo.................................................... 7

Biznis statistika...................................................................... 6

Engleski jezik II..................................................................... 5

IV semestar

Monetarna ekonomija............................................................ 6

Javne finansije........................................................................ 6

Finansijska tržišta .................................................................. 7

Upravljačko računovodstvo................................................... 6

Engleski jezik II..................................................................... 5

V semestar

Bankarstvo............................................................................. 7

Elektronsko poslovanje ......................................................... 6

Investicije .............................................................................. 6

Uvod u ekonometriju ............................................................ 6

Engleski jezik III................................................................... 5

Usmjerenje: BANKARSTVO I OSIGURANJE

VI semestar

Međunarodne finansije ......................................................... 6

Osiguranje i upravljanje rizikom............................................ 6

Bankarsko poslovanje i e-ekonomija...................................... 6

Engleski jezik III................................................................... 5

Izborni predmet kao završni rad............................................ 7

Usmjerenje: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

VI semestar

Međunarodne finansije ......................................................... 6

Finansijska analiza ................................................................ 6

Kontrola i revizija ................................................................. 6

Engleski jezik III................................................................... 5

Izborni predmet kao završni rad............................................ 7

Usmjerenje: MALI BIZNIS

VI semestar

Finansiranje malih i srednjih preduzeća................................. 6

Preduzetništvo i mali biznis................................................... 6

Menadžment i mali biznis...................................................... 6

Engleski jezik III................................................................... 5

Izborni predmet kao završni rad............................................ 7

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: MARKETING MENADŽMENT

Usmjerenje: MARKETING USLUGA

I semestar

Marketing menadžment......................................................... 8

Istraživačko analitički marketing........................................... 8

Menadžment kanala marketinga............................................ 7

Integrisane marketing komunikacije...................................... 7

II semestar

Brend menadžment................................................................ 7

Finansijska analiza u marketingu........................................... 8

Odnosi s javnošću - strategije i taktike.................................. 7

Specijalistički rad................................................................... 8

Studijski program: FINANSIJSKI MENADŽMENT

Usmjerenje: BANKARSKI MENADŽMENT

I semestar

Kvantitativne metode za finansije......................................... 8

Ekonomska analiza................................................................ 8

Korporativne finansije........................................................... 7

Analiza finan. izvj. i vredn. kompanija.................................. 7

II semestar

Finansijska tržišta i institucije................................................ 7

Investicije u hartije od vrijednosti......................................... 8

Finansijska regulativa i politika.............................................. 7

Specijalistički rad................................................................... 8

Studijski program: MENADŽMENT ZAŠTIĆENIH OBLASTI

Usmjerenje: MENADŽMENT NACIONALNIH I REGIONALNIH PARKOVA

I semestar

Metodologija naučno-istraživačkog rada............................... 6

Marketing zaštićenih područja............................................... 6

Upravljanje zaštićenim područjima prirode........................... 7

Ekološko pravo, EU i Crna Gora........................................... 6

Izborni predmetI.................................................................... 5

Odnosi sa javnošću i kultura komunikacije

Korporativne finansije

II semestar

Finansijski menadž. zaštićenih područja................................ 6

Održivi razvoj........................................................................ 7

Procjena uticaja na životnu sredinu....................................... 6

Specijalistički rad................................................................... 6

Izborni predmeti.................................................................... 5

Izvori finansiranja zaštićenih područja i evropski fondovi

Informacioni sistemi u ekologiji

Usmjerenje: MENADŽMENT URBANIM NASLEĐEM

I semestar

Metodologija naučno-istraživačkog rada............................... 6

Marketing zaštićenih područja.............................................. 6

Upravljanje zaštićenim područjima prirode........................... 7

Ekološko pravo, EU i Crna Gora........................................... 6

Izborni predmeti.................................................................... 5

Odnosi sa javnošću i kultura komunikacije

Finansijski mendžment

II semestar

Održivi razvoj........................................................................ 6

Trzisna arbitraža i regulacija procesa u prostoru ................... 7

Stari urbani gradovi i savremeni tokovi................................. 6

Specijalistički rad................................................................... 6

Izborni predmeti.................................................................... 5

Turizam u zaštićenim područjima

Informacioni sistemi u ekologiji

Studijski program: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

I semestar

Finansijski menadžment......................................................... 6

Standardi finansijskog izvještavanja (primjena MRS/MSFI)7

Interna revizija i kontrola....................................................... 6

Računovodstvo finansijskih institucija.................................. 6

Izborni predmetI.................................................................... 5

Kvantitativne metode za računovodstvo i reviziju

Kodeks profesionalne etike računovođa i revizora

II semestar

Međunarodni standardi revizije i revizijski zaključni izvještaj            7

Revizija javnog sektora.......................................................... 5

Strategijsko upravljačko računovodstvo................................ 6

Izborni predmeti.................................................................... 4

Privredno i poresko pravo CG i EU

Finansijsko izvještavanje za menadžment

Specijalistički rad................................................................... 8

 

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za studijske programe:

MARKETING MENADŽMENT
sa usmjerenjima:

Marketing usluga

Poslovni marketing.

FINANSIJSKI MENADŽMENT
sa usmjerenjima:

Bankarski menadžment

Menadžment investicija

Menadžment rizika.

Organizovan je i primijenjeni dvogodišnji master studij MBA - Master of Business Administration - Finance, Management and Agribusiness na engleskom jeziku.

Organizovane su i doktorske studije, u trajanju od šest semestra, za studijske programe:

FINANSIJE
sa usmjerenjem:

Finansije, računovodstvo i revizija.

MARKETING
sa usmjerenjem:

Marketing menadžment.

MBS