aic 2014 korica2016
 • Pravni fakultet
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski
unimed

Pravni fakultet

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 238 634

Telefaks:......... 020 238 634

E-mail:............ pf@unimediteran.net

Web:............... pf.unimediteran.net

Žiro-račun:..... 505-6232-96

V.d. dekana:.. dr Miodrag Vuković

Prodekan:....... dr Danilo Ćupić

Sekretarka:..... Vesna Mijatović

Telefon:.......... 020 208 145

Telefaks:......... 020 208 161

E-mail:............ vesna.mijatovic@unimediteran.net

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 238 634

Telefaks:......... 020 238 634

E-mail:............ pf@unimediteran.net

 

Pravni fakultet Univerziteta ,,Mediteran“ osnovan je 2007. godine kada je upisano 110 studenata. Sada fakultet ima oko 400 studenata. U toku studijske 2008/2009. godine, osim osnovnih studijskih programa, fakultet dobija licencu i akreditaciju za dva postdiplomska programa (privrednopravni i pravosudni krivičnopravni postdiplomski studijski program) i upisuje 45 postdiplomaca. Fakultet kontinuirano organizuje seminare za pripremu polaganja pravosudnog ispita, na kojima istaknuti stručnjaci iz prakse (sudije, advokati, tužioci) i eminentni profesori prava upućuju i pripremaju diplomirane pravnike za polaganje pravosudnog ispita (više od 400 polaznika seminara, u 12 ciklusa). Pravni fakultet je reakreditovan 2009. godine, čime je potvrđen kvalitet studijskih programa i usklađenost rada i organizacije Fakulteta sa zahtjevima propisa o radu visokoškolskih akademskih institucija. U toku studijske 2009/2010. godine Fakultet dobija licencu i akreditaciju za pravnopolitički postdiplomski studijski program. U oktobru 2010. godine Fakultet je dobio i licencu za naučno-istraživački rad od Ministarstva prosvjete i nauke i jedini je pravni fakultet u Crnoj Gori sa ovom licencom. Od studijske 2010/2011. godine izvode se osnovne studije i u Baru, gdje je upisano blizu 80 studenata.

MISIJA I CILJ

Prilikom osnivanja fakulteta odlučeno je da se sva pažnja i aktivnosti usmjere u pravcu obučavanja studenata za odgovoran i profesionalan rad u struci. Cilj je da svršeni studenti budu profesionalci u svom poslu, ljudi sa visokim moralnim vrijednostima i odgovornošću prilikom obavljanja pravničke profesije. Motiv za rad fakultet vidi u tome što će njegovi studenti sjutra biti ugledni, stručni i kvalitetni mladi pravnici, koji će u znatnoj mjeri doprinijeti sveukupnom razvoju društva.

Naš fakultet nije fakultet gdje će svi upisani dobiti diplomu. To je fakultet gdje se mora odgovorno i vrijedno raditi da bi se stekla diploma.

Cilj postojanja i rada fakulteta jeste kvalitet!

OSNOVNE VRIJEDNOSTI

Fakultet kroz svoju djelatnost nastoji da promoviše osnovne društvene i pravne vrijednosti – slobodu, pravdu, dostojanstvo, mir i red, pravnu sigurnost i dr. Stoga, studenti treba da nastoje da promovišu navedene vrijednosti, kako tokom studija tako i prilikom obavljanja njihovog budućeg poziva.

NAČELO NEDISKRIMINACIJE

Svi imaju jednako pravo upisa na fakultet, bez obzira na rasu, nacionalnost, pol, vjeru, rođenje, jezik, imovno stanje, zdravstveno stanje, društveni status, seksualno ili političko opredjeljenje.

PREDNOSTI STUDIRANJA

Prednosti studiranja pravnih nauka su mnogobrojne – sticanje sveobuhvatnog znanja i opšte kulture, mogućnost obavljanja raznovrsnih poslova (rad u pravosuđu, advokaturi, državnim organima, privredi, novinarstvi, diplomatiji i dr.), razvijanje govorničkih sposobnosti i umjeća lijepog izražavanja i dr.

Kada je riječ o prednostima studiranja na našem fakultetu navodimo samo neke:

 • savremeni studijski programi usaglašeni sa programima evropskih fakulteta;
 • spoj teorije i prakse;
 • vrsni predavači iz zemlje i inostranstva;
 • rad u manjim grupama;
 • stalna dostupnost nastavnika i saradnika studentima;
 • praksa u pravosuđu i privredi;
 • pravne klinike;
 • retorička sekcija;
 • saradnja sa drugim fakultetima;
 • vannastavne aktivnosti (ekskurzije i dr.).

Fakultet nastoji da studente na najbolji način pripremi da budu dobri pravnici i insistira, kao što je već rečeno, na kvalitetu!

STUDIJE

 • osnovne akademske studije
 • specijalističke akademske studije
 • magistarske studije

OSNOVNE STUDIJE

Osnovne studije traju tri godine. Završavaju se kada student položi sve predmete predviđene nastavnim planom i programom i ukupno sakupi 180 ECTS kredita.

Svrha osnovnih studija jeste da studenti steknu sva ona znanja koja će im biti potrebna za obavljanje pravničke profesije. Shodno tome, nastavni plan sačinjen je tako da studenti izučavaju teorijskopravne i konkretnopravne nauke, ali, isto tako, i nepravne nauke koje izučavaju one društvene pojave sa kojima je pravo blisko povezano (sociologija, ekonomija i dr.). Takođe, izučavaju se i pomoćne nauke koje su, isto tako, potrebne pravniku – prije svega strani jezici. Posebna pažnja usmjerena je na razvijanje govorničkih vještina, kritičkog razmišljanja, diskusije i primjene prava. Nastavni plan, pored obaveznih, čine i izborni predmeti koji omogućavaju da student detaljnije izučava one oblasti za koje bude pokazao najveće interesovanje.

OBLICI NASTAVE NA OSNOVNIM STUDIJAMA

Nastava se izvodi kroz predavanja, vježbe i konsultacije. Pored toga, studenti se u okviru pojedinih predmeta upućuju i na praksu u sudove, organe državne uprave, advokatske kancelarije i privredna društva. Na fakultetu je ustaljena praksa da nastavu drže i gosti-predavači, najčešće praktičari i ljudi iz struke, kako bi se studentima u što većoj mjeri približila nastavna građa. Fakultet redovno organizuje i retoričku sekciju, simulacije suđenja, a studenti učestvuju na takmičenjima gdje mogu pokazati svoje stečene vještine. Studenti se još na prvoj godini studija od strane predavača upoznaju sa neophodnom literaturom i obučavaju kako pravilno da izrade seminarske radove, čime se podstiču na čitanje važnih djela iz oblasti prava. Takođe, podstiče se i aktivnost na nastavi, što se posebno boduje i ulazi u konačnu ocjenu.

Ukupan broj ECTS kredita koji student treba da sakupi na osnovnim studijama iznosi 180. On je raspoređen u šest semestara, pri čemu svaki semestar čine predmeti čiji zbir kredita iznosi 30. Dakle, šest semestara po 30 kredita – ukupno 180 ECTS kredita. Svi predmeti su jednosemestralni.

Na fakultetu su organizovane i specijalističke studije i magistarske studije u trajanju od godinu dana.

Stipendije i nagrade

PF inicijalno dodjeljuje stipendije maturantima sa diplomom Luča A i Luča B, kao i osobama sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom.

Na kraju svake školske godine Fakultet stipendira 5% najboljih studenata oslobađajući ih od obaveze plaćanja školarine za narednu školsku godinu.

Svake godine Atlas fondacija u okviru tradicionalnog Konkursa dodjeljuje nagradu najboljem studentu Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“.

Besjedništvo

U cilju poboljšanja govorničkog umjeća studenata, koje je ključno za profesiju pravnika u modernom društvu, organizujemo retoričku sekciju. Pravo da pohađaju retoričku sekciju imaju studenti svih godina studija. Svake godine na fakultetu se organizuje takmičenje u besjedništvu. Tri najbolje plasirana studenta stiču pravo da učestvuju na takmičenju pravnih fakulteta Crne Gore.

XF b

Poštovane koleginice i kolege,

Odluka đe ćete nastaviti da razvijate vaše sposobnosti, šta će biti vaše životno i profesionalno opredjeljenje za vas i kao za sve, prije svega, mlade ljude je ozbiljna. Mnogi su i ranije upozorili da odluka o tome šta studirati nije nimalo laka, jer opredjeljuje cio život. Kako bih vam pomogao u odabiru vašeg budućeg poziva slobodan sam vam sugerisati da upravo Pravni fakultet Univerziteta Mediteran otvara brojne mogućnosti. Iskustvo koje imamo, rezultati koje smo do sada postigli pokazaće se dobrim za ostvarenje vaših ličnih i profesionalnih ambicija.

Siguran da je naš fakultet vaš pravi izbor i da su mnogi od vas riješili tu životnu dilemu na pravi način, zadovoljstvo je poželjeti vam dobrodošlicu na Pravni fakultet Univerziteta Mediteran. To činim u svoje ime i u ime svih članova ovog uspješnog kolektiva čiji članovi na radost svih nas postajete i vi.

Naš fakultet je dobro organizovan kolektiv. Bio je i ostaće na nivou odgovornosti prema funkciji koju ima u obrazovanju i vaspitanju mladih kadrova. Vodilja u našem radu od konstituisanja naše institucije, a prvi smo privatni pravni fakultet u okviru prvog privatnog univerziteta u našoj državi, je potreba da uradimo sve da pomognemo izgradnji pravnika koji će po završetku studija bez problema prihvatiti odgovorne poslove u društvenoj zajednici. Naše iskustvo se temelji i na činjenici da su diplomirani pravnici sa našeg fakulteta u ovom trenutku istaknuti članovi društva i cijenjeni stvaraoci u različitim oblastima, ne samo duhovnog stvaralaštva. To je naša satisfakcija za napore koje nesebično ulažemo, ali i garancija da su nam namjere realno ostvarive.

Ti studiraš, ti biraš.

v.d. dekana

dr Miodrag Vuković

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski programi: PRAVOSUDNI i PRIVREDNOPRAVNI

I semestar

Uvod u pravo......................................................................... 7

Istorija prava.......................................................................... 7

Osnovi ekonomije.................................................................. 5

Sociologija ............................................................................ 6

Uvod u građansko pravo ....................................................... 5

II semestar

Ustavno pravo........................................................................ 7

Rimsko pravo......................................................................... 7

Stvarno pravo......................................................................... 7

Strani jezik............................................................................. 5

Izborni predmet:.................................................................... 4

Uvod u velike pravne sisteme

Istorija prava Crne Gore

Osnovni akademski studij

Studijski program: PRAVOSUDNI

III semestar

Obligaciono pravo.................................................................. 7

Upravno pravo....................................................................... 6

Krivično pravo - opšti i posebni dio....................................... 7

Kompanijsko pravo................................................................ 5

Strani jezik II......................................................................... 5

IV semestar

Međunarodno javno pravo..................................................... 7

Nasledno pravo...................................................................... 5

Porodično pravo..................................................................... 5

Finansijsko pravo................................................................... 5

Poslovno pravo...................................................................... 6

Izborni predmet:.................................................................... 2

Ljudska prava

Osnovi privrednoprestupnog i prekršajnog prava

Parlamentarno pravo

V semestar

Krivično-procesno pravo........................................................ 7

Pravo EU............................................................................... 6

Radno pravo.......................................................................... 7

Kriminalistika......................................................................... 5

Bankarsko i berzansko pravo................................................. 5

VI semestar

Građansko procesno pravo..................................................... 7

Međunarodno privatno pravo................................................ 5

Ustavno procesno pravo........................................................ 5

Pravosudno organizaciono pravo........................................... 5

Pismeni rad na osnovu prakse u pravosuđe............................ 6

Izborni predmet:.................................................................... 2

Ekološko pravo

Retorika

Diplomatsko i konzularno pravo

Osnovni akademski studij

Studijski program: PRIVREDNOPRAVNI

III semestar

Obligaciono pravo.................................................................. 7

Upravno pravo....................................................................... 6

Krivično pravo - opšti i posebni dio....................................... 7

Kompanijsko pravo................................................................ 5

Strani jezik II......................................................................... 5

IV semestar

Međunarodno javno pravo..................................................... 7

Nasledno pravo...................................................................... 5

Porodično pravo..................................................................... 5

Finansijsko pravo................................................................... 5

Poslovno pravo...................................................................... 6

Izborni predmet:.................................................................... 2

Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine

Ekonomska politika

V semestar

Krivično-procesno pravo........................................................ 7

Pravo EU............................................................................... 6

Radno pravo.......................................................................... 7

Arbitražno pravo.................................................................... 5

Bankarsko pravo.................................................................... 5

VI semestar

Građansko procesno pravo..................................................... 7

Međunarodno privatno pravo................................................ 5

Međunarodno privredno pravo.............................................. 5

Ekološko pravo...................................................................... 5

Pismeni rad na osnovu prakse u privredi............................... 6

Izborni predmet:.................................................................... 2

Pravosudno organizaciono pravo

Retorika

Budžetsko pravo

Diplomatsko i konzularno pravo

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: PRAVOSUDNI-KRIVIČNOPRAVNI

I semestar

Osnovi prekršajnog prava i odgovornost pravnog lica za krivična djela         8

Organizovani kriminal............................................................ 7

Kriminologija......................................................................... 5

Sudska zaštita u EU............................................................... 6

Izborni predmet:.................................................................... 4

Krivično izvršno pravo

Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka

Sudska psihologija

II semestar

Ustavno sudstvo.................................................................... 8

Sudska medicina.................................................................... 7

Specijalistički rad................................................................... 15

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: PRIVREDNOPRAVNI

I semestar

Carinsko pravo....................................................................... 8

Uporedni ekonomski sistemi.................................................. 7

Stečajno pravo....................................................................... 5

Tehnika pisanja pravnih akata i podneska.............................. 6

Izborni predmet:.................................................................... 4

Bankarsko pravo

Kontrola i revizija privrednih društava

II semestar

Građansko izvršno pravo....................................................... 8

Pomorsko pravo..................................................................... 7

Specijalistički rad................................................................... 15

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: UPRAVNOPRAVNI

I semestar

Javna uprava.......................................................................... 8

Upravno procesno pravo........................................................ 6

Ekonomija i finansije javnog sektora..................................... 6

Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka............................ 6

Izborni predmet:.................................................................... 4

Policijsko pravo

Upravljanje kadrovima u upravi

Sistem lokalne samouprave

II semestar

Službeničko pravo.................................................................. 8

Kontrola rada javne uprave.................................................... 7

Specijalistički rad................................................................... 15

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za sljedeći studijski program:

Privrednopravni

Pravni fakultet