aic 2014 korica2016
 • Strani jezici
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

unimedFakultet za strane jezike

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 409 210

Telefaks:......... 020 409 233

E-mail:............ fsj@unimediteran.net

Web:............... www.fsj.unimediteran.net

Žiro-račun:..... 505-6232-96

Dekan: ........... dr Janko Radulović

Prodekanka: .. dr Dragica Žugić

Sekretar:......... Nikola Mrdak

Telefon:.......... 020 409 230

Telefaks:......... 020 409 233

E-mail:............ nikola.mrdak@unimediteran.net

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 409 210

Telefaks:......... 020 409 233

E-mail:fsj@unimediteran.net

 

O FAKULTETU

Savremeno poslovanje nije moguće bez dobrog poznavanja stranih jezika! Fakultet za strane jezike osnovan je 2007. godine kao visokoškolska ustanova u okviru Univerziteta „Mediteran“. Na Fakultetu na kojem trenutno studira više stotina studenata angažovani su kvalifikovani predavači i nastavno osoblje, stručno rukovodstvo i efikasno administrativno osoblje.

Fakultet za strane jezike realizuje moderne studijske programe koji ispunjavaju najviše obrazovne standarde i raspolaže novom, savremenom tehnikom na kojoj se studenti obučavaju, a sve u cilju temeljnije edukacije budućih generacija anglista. Fakultet za strane jezike (FSJ) u Podgorici obrazuje visoko kvalitetne stručnjake iz oblasti stranih jezika i engleske i američke književnosti. Smatramo da profil savremenog filologa zahtijeva znanje stranog jezika sa težištem na savremenom jeziku za potrebe različitih struka i za­nimanja, poslovnog stranog jezika, prevođenja, kao i poznavanje metodike nastave stranog jezika, uključujući potrebna pedagoško-psihološka znanja. Sve to obezbjeđuje našim studentima visok izlazni kvalitet i prestižnu konkurentnost na tržištu rada ne samo u našoj zemlji, nego i u širim regionalnim i evropskim okvirima.

Sa stranim jezicima u svijet biznisa!

STUDIJSKI PROGRAMI

Danas Fakultet za strane jezike realizuje akreditovane programe an­glistike i to osnovnih akademskih studija:

 • Poslovni engleski jezik (180 CSPK/ECTS) i postdiplomskih specijalističkih akademskih studija:
 • Poslovni engleski jezik (60 CSPK/ECTS)
 • Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera - (60 CSPK/ECTS).

Naši studijski programi anglistike zasnivaju se na savremenim naučno-teorijskim i aplikativnim znanjima iz oblasti opšteg i po­slovnog engleskog jezika, književnosti, metodike nastave engleskog jezika i italijanskog kao drugog stranog jezika. Ove studijske pro­grame karakteriše i široka ponuda izbornih predmeta gotovo iz svih sfera privrede i poslovanja (Osnovi turizma, Odnosi sa javnošću, Osnovi međunarodnog marketinga i dr.) kao i izbor trećeg stranog jezika (španski, njemački, francuski, ruski…). Fakultet ima kvali­fikovano nastavno osoblje iz Crne Gore i sa Filološkog fakulteta Uni­verziteta u Beogradu.

MAGISTARSKE STUDIJE

Akademske 2015/2016. FSJ počeo je sa organizacijom akademskih magistarskih studija ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST u trajanju od jedne godine 60 ECTS/ CSPK kredita.

Magistarske studije Engleski jezik i književnost imaju primarni cilj da kompetentno, kvalitetno, stručno i cjelovito obrazuju studente za sva radna mjesta u prosvjeti, naučnim institutima i u drugim društvenim i kulturnim ustanovama u kojima mogu da rade oni koju su ovladali znanjima koja nudi ovaj studijski program. Studenti se takođe osposobljavaju za teorijski naučno-istraživački rad u oblasti naučnih disciplina koje se iz različitih aspekata bave engleskim jezikom i lingvistikom i engleskom književnošću i naukom o književnosti. Studije čine nastavni predmeti koji se bave teorijama jezika i književnosti, odnosno didaktičko-metodičkim pitanjima nastave, metodološkom problematikom, kao i drugim pitanjima vezanim za učenje i proučavanje jezika i književnosti. Magistarske studije Engleski jezik i književnost treba da omoguće studentima da ovladaju, prodube ili usavrše znanja iz:

 1. teorijsko-metodoloških principa lingvistike kao nauke,
 2. teorijsko-metodoloških principa proučavanja književnosti,
 3. teorijsko-metodološkog pojmovnog aparata,
 4. savremene književno-lingvističke problematike neophodne za samostalno naučno, teorijsko i kritičko bavljenje strukom i naukom,
 5. imanentnog tumačenja pjesničkih, dramskih i proznih književnih djela i njihovih žanrovskih, poetičkih i stilsko-formacijskih identiteta,
 6. komparatistike,
 7. metodičkih vještina u prenošenju znanja o jeziku i književnosti,
 8. tehnika i metodologija pisanja naučnog rada.

PREDNOSTI STUDIRANJA NA FSJ

Naše prednosti su savremeni studijski programi, predan rad i posvećenost nastavnika i saradnika, rad u malim grupama, prim­jena interaktivnih metoda i prilagođenost individualnim potrebama svakoga studenta.

Raznovrsna lepeza vještina, za koje vas ovi programi osposoblja­vaju, učiniće vas, po diplomiranju, izuzetno kompetitivnim na tržištu rada, jer vaše sposobnosti neće biti ograničene samo na domen prevodilaštva, školstva i nastave engleskog jezika; naime, gotovo da, zapravo, i nema segmenta, kako državnog, tako i privatnog sektora, gdje sposobnosti, stečene na programu Poslovni engleski jezik, Fakulteta za strane jezike Univerziteta „Mediteran”, ne pronala­ze svoju praktičnu primjenu.

FSJ inicijalno dodjeljuje stipendije maturantima sa diplomom Luča A i Luča B, pobjednicima državnih takmičenja u znanju, kao i osobama sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom. Stipendije i popusti na školarinu dodjeljuju se i studentima druge i treće godine, na osnovu pokazanog nastavnog i vannastavnog angažovanja i uspjeha u toku prethodnih godina studiranja.

NAKON DIPLOMIRANJA

Studenti Fakulteta za strane jezike nakon diplomiranja mogu se za­posliti na sljedećim pozicijama:

U oblasti prevodilaštva:

 • pismeno: književno, žanrovsko, stručno (ekonomija, pra­vo, medicina, tehnika, arheologija, psihologija, mašinstvo, međunarodni odnosi, administracija…);
 • usmeno: konferencijsko (simultano, konsekutivno);
 • sudski tumač (inokorespodent).

U oblasti nastave:

 • profesor engleskog jezika u osnovnoj školi, srednjoj školi, vrtiću, privatnim školama, institutima za jezik, on-line kur­sevi).

U oblasti medija i komunikacije:

 • novinari,
 • urednici,
 • voditelji (radio, TV),
 • odnosi sa javnošću (PR),
 • dopisnici novinskih agencija.

U oblasti marketinga:

 • reklame,
 • reklamne kampanje.

U oblasti turizma:

 • službenici u turističkim agencijama;
 • turistički vodiči.

U oblasti administracije:

 • poslovni sekretari;
 • službenici u državnim institucijama

Ostali poslovi:

 • stjuardi/stjuradese;
 • lektori.

ODJELJENJE U BIJELOM POLJU

Fakultet u studijskoj 2016/2017. godini upisuje VI generaciju na osnovnim studijama - Poslovni engleski jezik i V generaciju na specijalističkim studijama - studijski program Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera.

Adresa: ul. Nedeljka Merdovića SC NIKOLJAC, 84000 Bijelo Polje

Telefon: +382 (0) 50 484 790

Telefaks: +382 (0) 50 484 790

Studentska služba

Telefon: +382 (0) 50 484 790

E-mail: fsj.bp@unimediteran.net

USLOVI ZA UPIS NA FAKULTET

Upis na Fakultet za strane jezike regulisan je Pravilnikom o uslovima, kriterijumu i postupku upisa u prvu godinu studija, koji je dostupan na sajtu Fakulteta za strane jezike. Fakultet mogu upisati svršeni srednjoškolci. Rangiranje prijavljenih kandidata obavlja se na konkurentnoj osnovi, u skladu sa uspjehom postignutim u toku srednje škole. Kandidati podnose dokumenta na uvid i prijavu za upis, nakon objavljivanja konkursa za upis u nekim od dnevnih novina. Student sa Fakultetom zaključuje Ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

FAKULTET ZA STRANE JEZIKE UNIVERZITETA „MEDITERAN“ PODGORICA ORGANIZUJE KURSEVE STRANIH JEZIKA I TO:

 • opšteg engleskog jezika;
 • poslovnog engleskog jezika (sektori: bankarstvo, pravo i međunarodni odnosi, turizam i hotelijerstvo, medic­ina, energetika,telekomunikacije, menadžment u sportu);
 • opšteg italijanskog jezika;
 • poslovnog italijanskog jezika (sektori: bankarstvo, pravo i međunarodni odnosi, menadžment, marketing, tur­izam i hotelijerstvo, građevinarstvo, medicina).

Xh bPoštovane koleginice i kolege,

Dobrodošli na Fakultet za strane jezike, Univerziteta „Mediteran“ Podgorica. Upisujući akreditovane akademske osnovne studije jezika na Fakultetu za strane jezike, vi stičete rijetku šansu za kvalitetno studiranje poslovnog engleskog i poslovnog italijanskog jezika. U tome će vam pomagati nastavnici i saradnici ovog Fakulteta, a povremeno će u nastavnom procesu participirati strani eksperti. Za očekivati je da u veoma radnoj atmosferi, atmosferi kolegijalne saradnje i uvažavanja, postignete izvanredne rezultate na osnovnim i specijalističkim studijama. Najuporniji će moći da steknu i doktorat nauka! Naša je velika obaveza da opravdamo vaše povjerenje i Fakultet ispuni svoju misiju.

Rad i organizacija rada na Fakultetu su zasnovani na principima Bolonjske deklaracije. Usvajanjem propisanih standarda u studiranju, omogućen je Evropski sistem transfera kredita (ECTS). Time je otvorena šansa za mobilnost studenata na srodnim fakultetima u okruženju ili širom Evrope. Intelektualna znatiželja vas, kroz međuuniverzitetsku saradnju, može odvesti na neki od prestižnih evropskih univerziteta! Sticanjem diplome stručnjaka za poslovni engleski i poslovni italijanski jezik vi ćete se uključiti u radni proces u Crnoj Gori! Ali, kao obrazovani mladi ljudi, postajete intelektualno ravnopravni sa ostalim mladim ljudima Evrope i dobijate šansu da budete dio evropskog radnog i obrazovnog prostora na kome ćete se osjećati ravnopravno i udobno. Svojim znanjem ćete naročito doprinijeti širenju jezičke kulture u Crnoj Gori!

Dobrodošli na Fakultet za strane jezike!

dekan

dr Janko Radulović

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

I semestar

Savremeni engleski jezik I..................................................... 7

Uvod u britanske studije........................................................ 5

Fonetika i fonologija engleskog jezika................................... 5

Drugi strani jezik I................................................................. 5

Maternji jezik I....................................................................... 5

Informatika I.......................................................................... 3

II semestar

Savremeni engleski jezik II.................................................... 7

Uvod u američke studije........................................................ 5

Morfologija engleskog jezika................................................. 5

Drugi strani jezik II................................................................ 5

Maternji jezik II .................................................................... 5

Informatika II........................................................................ 3

III semestar

Savremeni engleski jezik III.................................................. 7

Poslovni engleski jezik I........................................................ 6

Engleska književnost I........................................................... 5

Drugi strani jezik III.............................................................. 5

Osnovi ekonomije.................................................................. 3

Sintaksa engleskog jezika...................................................... 4

IV semestar

Savremeni engleski jezik IV.................................................. 7

Poslovni engleski jezik II....................................................... 6

Američka književnost............................................................ 5

Drugi strani jezik IV ............................................................. 5

Uvod u opštu lingvistiku ...................................................... 3

Izborni predmet .................................................................... 4

Uvod u evropske studije I (kult. baština)

Uvod u evropske studije II (ekon. geogr.)

Osnove turizma

Treći strani jezik I (španski, francuski, nje­mački, ruski...).

V semestar

Savremeni engleski jezik V.................................................... 7

Poslovni engleski jezik III..................................................... 6

Drugi strani jezik V................................................................ 5

Engleska književnost II......................................................... 4

Kultura poslovne komunikacije............................................. 4

Tehnike prevođenja I - pismeno prevođ................................. 4

VI semestar

Savremeni engleski jezik VI.................................................. 7

Poslovni engleski jezik IV..................................................... 6

Drugi strani jezik VI.............................................................. 5

Primijenjena lingvistika.......................................................... 4

Tehnike prevođenja II - usmeno prevođ................................ 4

Izborni predmet:.................................................................... 4

Osnove menadžmenta

Osnove finansija

Osnove marketinga

Treći strani jezik II (španski, francuski, nje­mački, ruski...).

Specijalistički akademski studij

Studijski program:
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NASTAVNIČKOG SMJERA

I semestar

Savremeni engleski jezik VII (deskriptivna gramatika I)...... 6

Savremena britanska književnost........................................... 4

Metodika nastave engleskog jezika....................................... 5

Pedagogija s didaktikom....................................................... 3

Semantika engleskog jezika................................................... 4

Nastavna praksa..................................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 3

Kultura govora

Drama u nastavi engleskog jezika

Odnosi s javnošću

Idiomatika i stilistika maternjeg jezika

II semestar

Savremeni engleski jezik VIII (deskriptivna gramatika II)... 6

Savremena američka književnost........................................... 4

Pedagoška psihologija............................................................ 3

Izborni predmet..................................................................... 4

Kultura komunikacije u školi

Uvod u kontrastivnu lingvistiku

Integrisane marketinške komunikacije

Analiza diskursa

Specijalistički rad (izborni).................................................... 13

Specijalistički akademski studij

Studijski program:
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

I semestar

Savremeni engleski jezik VII................................................. 7

Poslovni engleski jezik V....................................................... 7

Teorija prevođenja.................................................................. 5

Drugi strani jezik VII............................................................. 5

Semantika engleskog jezika................................................... 3

Ekonomija Evropske unije..................................................... 3

II semestar

Savremeni engleski jezik VIII............................................... 6

Poslovni engleski jezik VI..................................................... 5

Drugi strani jezik VIII........................................................... 3

Izborni predmet..................................................................... 3

Ljudska prava

Uvod u velike pravne sisteme

Poslovno pravo

Specijalistički rad................................................................... 13

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za sljedeći studijski program:

Engleski jezik i književnost.

Ena Koljenović

Kao student, sada već završne godine osnovnih studija, Fakulteta za strane jezike Univerziteta „Mediteran“, mogu reći da sam nesumnjivo napravila pravi izbor što se tiče obrazovne ustavnove koju pohadjam, kao i buduće profesije. Fakultet za strane jezike je mjesto na kome se, uz pomoć svakodnevnog rada profesora, saradnika i osoblja fakulteta, ljubav koju gajim prema jezicima još od djetinjstva povećala, kao i znanje i želja za konstantnim radom i dopunjavanjem istog. Fakultet mi je takodje pružio priliku na EUROWEB stipendiji u Švedskoj, gdje sam trenutno na razmjeni. Sada, poslije 6 mjeseci provedenih ovdje, mogu samo da kažem da je to bila moja najbolja životna odluka. Znanje, poznanstva i multikulturalnost su samo dio ovog nezaboravnog iskustva koje svima najiskrenije preporučujem. Neprocjenjiva avantura koju svaki student treba da doživi.

Strani jezici