aic 2014 korica2016
 • Fakultet za turizam Bar
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

unimedFakultet za turizam Bar – MTS „Montenegro Tourism School“

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                       81000 Podgorica

Telefon:.......... 067 016 697

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ mts@unimediteran.net

Web:............... ftht.unimediteran.net

Žiro-račun:..... 505-6232-96

V.d. dekanke:dr Silvana Đurašević

Prodekan: ...... dr Darko Lacmanović

Sekretar:......... Nikola Mrdak

Tel:................. 020 409 230

E-mail:............ nikola.mrdak@unimediteran.net

Studentska služba:

Telefon:.......... 067 016 697

Telefaks:......... 020 409 232

E-mail:............ mts@unimediteran.net

 

Fakultet za turizam Bar - MTS - ”Montenegro Tourism School” os­novan je 2004. godine kao prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, a od maja 2006. godine nalazi se u sastavu Univerziteta „Mediteran”. Nastao je iz potrebe da zadovolji izražen deficit za kvalitetnom radnom snagom, koji postaje kritičan faktor daljeg razvoja turizma, posebno na menadžerskom nivou. Od tada do danas, izrastao je u eminentnu visokoškolsku ustanovu specijalizovanu za školovanje visokoobrazovanog kadra iz oblasti turizma i hotelijerstva. Razvio je studijske programe na svim nivoima studija, s ambicijom da ih i u narednom periodu razvija i unapređuje i zadrži lidersku poziciju u oblasti visokog obrazovanja u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

MISIJA

U ostvarenju svoje misije Fakultet je opredijeljen:

 • da bude lider u školovanju visoko profesionalnih kadrova za poslove srednjeg i top menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu za potrebe Crne Gore;
 • da izgradi brend regionalnog centra za edukaciju turističkih i hotelskih menadžera i da bude integrisan u mrežu evropskog akademskog obrazovanja.
 • da sa obrazovnim kontinuirano razvija naučnoistraživački rad i da bude dio jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora.
 • da dostigne međunarodne standarde kvaliteta u nastavi i istraživanju;
 • da bude integrisan u život i rad lokalne zajednice.

ODJELJENJE U BIJELOM POLJU

Fakultet za turizam i u studijskoj 2016/2017. upisuje novu generaciju brucoša u odjeljenju u Bijelom Polju.

Adresa: ul. Nedeljka Merdovića SC NIKOLJAC 84000 Bijelo Polje

Telefon: +382 (0) 50 484 790

Telefaks: +382 (0) 50 484 790

Studentska služba:

Telefon: +382 (0) 50 484 790

E-mail: mts.bp@unimediteran.net

ZAŠTO IZABRATI MONTENEGRO TOURISM SCHOOL?

 • Na MTS predaju iskusni predavači, od kojih su mnogi svoje znanje kalili u privredi, te primjenjuju aktuelni koncept sublimiranja teoretskih znanja i praktične nastave
 • Afirmiše se interaktivno učenje, gdje student stiče znanja i vještine kroz riješavanje problema
 • Dodatna vrijednost je obavezna praksa u renomiranim hotelima, turističkim agencijama, biznis inkubatorima i drugim preduzećima, što omogućava sticanje kompetencija da stečena znanja i vještine lakše pretočite u praksu
 • Mobilnost studenata i nastavnog osoblja i međunarodna razmjena sa partnerskim univerzitetima omogućava lakši pristup na evropsko tržište obrazovanja i rada
 • Aktivno učešće studenata u projektima lokalne zajednice, u domaćim i evropskim projektima učiniće vas prepoznatljivim u branši
 • Posebna pažnja se posvećuje učenju stranih jezika i primjeni informacionih tehnologija u procesima učenja i istraživanja
 • Veoma aktivan studentski parlament koji organizuje stručne debate, zabavna i sportska takmičenja.

Fakultet inicijalno dodjeljuje stipendije maturantima sa diplomom Luča A i Luča B, kao i osobama sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom. Stipendije i popusti na školarinu dodjeljuju se i studentima druge i treće godine, na osnovu pokazanog nastavnog i vannastavnog angažovanja i uspjeha u toku prethodnih godina studiranja.

STUDIJSKI PROGRAMI

 • Osnovne studije
 • Akademski studijski program
 • Primijenjene studije
 • Specijalističke akademske studije
 • Magistarske studije
 • Doktorske studije

Na svim nivoima studija, studijski programi organizovani su po Bolonjskom konceptu. U okviru studijskog programa osnovnoh studija (turistički i hotelijerski menadžment) kao ključne oblasti izučavaju se: menadžment u turizmu i hotelijerstvu, marketing u turizmu i hotelijerstvu, poslovanje turističkih agencija, turoperatora, hotelskih kompanija, turističke destinacije, održivi razvoj, informacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu, savremeni trendovi i kretanja u turizmu, dok su viši nivoi studija artikulisani ka jednoj od dvije ključne oblasti - menadžmentu u turizmu ili menadžmentu u hotelijerstvu.

OSNOVNE STUDIJE

Osnovne studije traju tri godine i nose 180 ECTS. Svi predmeti su jednosemestralni i polažu se u toku i nakon semestra. Svrha osnovnih studija je sticanje teoretskih i praktičnih znanja, vještina i kompetencija iz oblasti turizma i hotelijerstva, kao i znanja o funkcionisanja turističke privrede Crne Gore. U Nastavnom planu pored obaveznih postoje i izborni predmeti koji zavisno od interesovanja, studentima pružaju mogućnost uže specijalizacije za određene oblasti. Završetkom osnovnih studija stiče se diploma Bachelor menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu.

U okviru osnovnih studija postoje dva studijska programa:

 • Turistički i hotelijerski menadžment(akademski studijski program), sa usmjerenjem na trećoj godini na: Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu
 • Menadžment u hotelijerstvu (primijenjeni studij)

POSTDIPLOMSKE STUDIJE

U okviru postdiplomskih studija, na IV godini (specijalističke studije) i V godini (magistarske studije), realizuju se studijski programi aka­demskih studija:

 • Menadžment u turizmu i
 • Menadžment u hotelijerstvu.

SPECIJALISTIČKE STUDIJE

U okviru specijalističkih studija, student stiče znanje da koristi specijalizovano teorijsko znanje iz oblasti funkcionisanja turističke i hotelske industrije, kao i vještine da dijagnosticira probleme na osnovu izvršenih istraživanja. Pokazuje sposobnost na izvršnom nivou rukovođenja u rješavanju zadataka i problema, kao i donošenju srednje i visoko rizičnih odluka u poslovanju. Stiče diplomu Specijaliste menadžmenta u turizmu ili Specijaliste menadžmenta u hotelijerstvu.

MAGISTARSKE STUDIJE

Na magistarskim studijama student sagledava široki kontekst i komparira naučno-stručne izvore u vezi različitih domena nauke iz oblasti turizma i hotelijerstva. Stiče sposobnost da kreira inovativna rješenja i da istražuje probleme u određenim domenima turizma i hotelijerstva. Postiže sposobnost učestvovanja u procesu izvođenja viježbi na visokoškolskim institucijama obrazovanja. Stiče diplomu Magistra nauka u menadžmentu u turizmu ili Magistara nauka u menadžmentu u hotelijerstvu.

DOKTORSKE STUDIJE

Doktorske studije, Menadžment u turizmu, u trajanju od tri godine, realizuju se od školske 2008/2009. godine. Izuzetna pažnja se posvećuje kompetencijama studenta doktorskih studija da može samostalno i odgovorno da se bavi naučno istraživačkim radom iz oblasti turizma i hotelijerstva i da stekne sposobnost da stručno i profesionalno istražuje i donosi visoko stručne i odgovorne odluke u cilju iznalaženja strateške vizije kompanije kojom upravlja. Stiče diplomu doktora nauka u menadžmentu u turizmu

Sve diplome su, su po osnovu Bolonjske deklaracije i akta o akreditaciji studijskih programa, međunarodno uporedive i priznate u svim obrazovnim sistemima u svijetu koji prihvataju ekvivalentne principe obrazovanja

NASTAVNI PROCES

Studije se odvijaju kao interaktivan odnos na relaciji profesor-student, s poznatim gostujućim predavačima, učešćem studenata u projektnim aktivnostima Fakulteta i obaveznom studentskom praksom u renomiranim hotelima u Crnoj Gori. Na ovom fakultetu boravile su svjetski poznate ličnosti iz oblasti nauke, kulture, politike i turizma, između ostalih, dobitnici počasnog doktorata nauka Univerziteta „Mediteran“, Filip Kotler, svjetski priznati naučnik iz oblasti marketinga, Bil Klinton, američki predsjednik, Taleb Rifai, generalni sekretar Svjetske turističke organizaacije, Žan Pol Baumgarten, predsjednik Svjetskog savjeta za turizam i putovanja i dr. Studentima je omogućeno da u toku studija stiču i razne vrste stručnih kvalifikacija, prije svega, u oblasti turizma i hotelijerstva, kao što su: turistički vodič, agencijski službenik, recepcioner, somelijer, ECDL (Evropska licenca za rukovanje kompjuterima) sertifikat i Amadeus sertifikat.

Fakultet, kao poseban metod izvođenja nastave na osnovnim i specijalističkim studijama, organizuje studije na daljinu (Distance Learning System - DLS), za studente koji nijesu u mogućnosti da dolaze na predavanja.

USLOVI UPISA NA OSNOVNE I POSTDIPLOMSKE STUDIJE

 • Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama (za postdiplomske studije);
 • Diploma o položenom, završnom, maturskom ispitu, odnosno Uvjerenje o položenim ispitima;
 • Izvod iz matične knjige rođenih i
 • Prijava (dobija se na Fakultetu)

Rangiranje prijavljenih kandidata vrši se u skladu sa uspjehom postignutim u srednjoj školi.

 

XB 1   XB 2   XB 3   XB 4

XB b

Poštovani budući studenti,

Jedna od najvažnijih odluka u životu čovjeka jeste izbor pravog zanimanja koje će mu obezbjediti sigurnu budućnost, kojim će se baviti s radošću, i u čemu će biti najbolji. Turizam je u Crnoj Gori glavni razvojni izazov, a na globalnom nivou jedna od ključnih industrija. Vjerujemo da su kreativnost, želja za postignućima, komunikativnost i istraživački duh, vrijednosti koje i vi baštinite. Stoga, postaje vrlo smisleno da vaše opredjeljenje bude upravo turizam.

Fakultet za turizam je prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, sa prepoznatljivim rezultatima svojih diplomaca i postdiplomaca koji zaposlenje nalaze u širokom spektru zanimanja koje nudi turizam. Očekuje vas iskusni tim profesora i saradnika koji savremenim metodama u nastavi, na najbolji način spaja teoriju i praksu. Imaćete mogućnost da slušate predavanja gostujućih eksperata, obavljate praksu u turističkim preduzećima, učestvujete u projektima i strukovnim konferencijama na sajamskim i drugim manifestacijama, da se još kao studenti osjetite pripadnicima velike turističke porodice. Ono što otvara nove perspektive, je mogućnost učešća u međunarodnoj razmjeni studenata po evropskim programima saradnje.

Naš cilj je da mlade ljude osposobimo da budu spremni da se uključe u dinamično i veoma konkurentno poslovno okruženje koje vlada u savremenom turizmu. Biće nam zadovoljstvo da ovaj cilj zajedno ostvarimo.

Srdačno,

v.d. dekanke:

dr Silvana Đurašević

 

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT

I semestar

Osnovi ekonomije.......................................... 6

Poslovno pravo u turizmu.............................. 6

Sociologija turizma ....................................... 5

Menadžment.................................................. 5

Engleski jezik I.............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački)........................................... 4

II semestar

Ekonomika turizma........................................ 6

Uvod u marketing.......................................... 6

Medicina i turizam......................................... 5

Kvantitativne metode.................................... 5

Engleski jezik I.............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački) .......................................... 4

III semestar

Hotelski menadžment.................................... 6

Računovodstvo.............................................. 5

Menadžment turističkih destinacija............... 6

Turistička geografija...................................... 5

Engleski jezik II............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački)........................................... 4

IV semestar

Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja....6

Inform. sistemi u turizmu i hotelijerstvu........ 6

Preduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu........ 5

Poslovne komunikacije.................................. 5

Engleski jezik II............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački)........................................... 4

Usmjerenje: MENADŽMENT U TURIZMU

V semestar

Menadž. prir. i kulturnih resursa u turizmu.... 5

Marketing u turizmu...................................... 6

Finansijski menadžment u turizmu................ 5

Liderstvo u turizmu....................................... 6

Engleski jezik III........................................... 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački)........................................... 4

VI semestar

Tematski turizam............................................ 5

Međukulturni menadžment............................ 5

Strateški menadžment.................................... 5

Engleski jezik III........................................... 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački)........................................... 4

Projektni rad.................................................. 3

Izborni predmet............................................. 4

Istraživanje turističkog tržišta

Animacija u turizmu

Menadžment prodaje u hotelijerstvu

Istorija umjetnosti

Fiskalni sistemi u turizmu

MICE turizam

Welness&Spa turizam

Turizam i sport

Usmjerenje: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU

V semestar

Marketing u turizmu...................................... 6

Liderstvo u turizmu....................................... 6

Kontroling...................................................... 5

Principi ishrane............................................... 5

Engleski jezik III........................................... 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački)........................................... 4

VI semestar

Projektovanje i izgradnja hotela..................... 5

Menadžment prodaje u hotelijerstvu............. 5

Strateški menadžment.................................... 5

Engleski jezik III........................................... 4

Drugi strani jezik (italijanski, francuski,
ruski ili njemački)........................................... 4

Projektni rad.................................................. 3

Izborni predmet............................................. 4

Animacija u turizmu

Tehnologija pripreme hrane

Event menadžment

Fiskalni sistemi u turizmu

MICE turizam

Welness and Spa turizam

Turizam i sport

Osnovni primijenjeni studij

Studijski program: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU

I semestar

Uvod u ekonomiju......................................... 4

Osnove menadžmenta.................................... 4

Principi turizma i putovanja........................... 4

Principi hrane i pića........................................ 4

Tehnologija usluživanja.................................. 4

Engleski jezik I.............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, njemački,
ruski i francuski) ........................................... 4

Ferijalna praksa.............................................. 2

II semestar

Tehnološke osnove hotelskog poslovanja...... 4

Hotelske operacije.......................................... 4

Poslovno pravo u turizmu.............................. 4

Sport i rekreacija u turizmu............................ 4

Tehnologija pripreme hrane............................ 4

Engleski jezik I.............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, njemački,
ruski i francuski) ........................................... 4

Ferijalna praksa.............................................. 2

III semestar

Marketing u hotelijerstvu............................... 4

Menadžment događaja................................... 4

Računovodstvo.............................................. 4

Preduzetništvo u hotelijerstvu....................... 4

Tehnologija prijema i smještaja...................... 4

Engleski jezik II............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, njemački,
ruski i francuski) ........................................... 4

Ferijalna praksa.............................................. 2

IV semestar

Informacioni sistemi u hotelijerstvu............... 5

Tehnike prodaje u hotelijerstvu...................... 4

Statistika u hotelijerstvu................................ 4

Poslovne komunikacije.................................. 4

Praktična obuka............................................. 3

Engleski jezik II............................................. 4

Drugi strani jezik (italijanski, njemački, ruski i francuski)      4

Ferijalna praksa.............................................. 2

V semestar

Food&Beverage menadžment....................... 5

Menadžment hotelskog smještaja.................. 5

Liderstvo........................................................ 4

Finansijski menadžment u hotelijerstvu......... 4

Drugi strani jezik (italijanski, njemački, ruski i francuski)      4

Engleski jezik III........................................... 4

Izborni predmet............................................. 4

Wellness turizam

Casino operacije

Ketering

Ponašanje potrošača u turizmu

Proučavanje vina

Međukulturne komunikacije

VI semestar

Praktična obuka............................................. 25

Projektni rad.................................................. 5

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: MENADŽMENT U TURIZMU

I semestar

Metodologija naučno istraživačkog rada............................... 7

Strateško upravljanje ljudskim resursima u turizmu............... 8

Savremeni trendovi u turizmu................................................ 8

Upravljanje projektima u turizmu.......................................... 7

II semestar

Menadžment kvaliteta u turizmu........................................... 7

E-biznis u turizmu.................................................................. 8

Specijalistički rad .................................................................. 15

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU

I semestar

Metodologija naučno istraživačkog rada............................... 7

Strateško upravljanje ljudskim resursima u turizmu............... 8

Menadžment hotelskih operacija........................................... 8

Upravljanje projektima u turizmu.......................................... 7

II semestar

Food&Beverage menadžment .............................................. 7

E-biznis u turizmu.................................................................. 8

Specijalistički rad................................................................... 15

 

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za sljedeće studijske programe:

 • Menadžment u turizmu
 • Menadžment u u hotelijerstvu.

Na Fakultetu je organizovan doktorski studij, u trajanju od tri godine, pod nazivom:

 • Menadžment u turizmu.

Mr Andrea Kavarić

Saradnica u nastavi i studentkinja doktorskih studija na MTS-u

Veliki pozdrav mojim budućim studentima i kolegama. Tačno znam kako se osjećate dok prelistavate brojne brošire i donosite važnu odluku o vašoj budućnosti. Prije šet godina i ja sam bila na vašem mjestu i osjećala se zbunjeno i neodlučno baš kao i vi. Zbog toga sam i željala da vam se obratim, prenesem svoje iskustvo studiranja na Univerizetu „Mediteran” i pomognem vam da odaberete pravi fakultet. Već šest godina sam na Unverzitetu „Mediteran”, na kome sam zavšrila osnovne, specijalističke, magistarske studije i trenutno sam na prvoj godini doktorskih studija. Već dvije godine sam angažovana na poziciji asistenta. Kada sam birala fakultet za sebe željela sam da odaberem naučnu discipline koja je multidisciplinarana i zahtijeva znanja iz više oblasti a pored toga je dinamična, zanimljiva, izazovna i zahtijeva rad sa ljudima. Upravo to sam pronašla u turizmu i odlučila se da upišem Fakultet za turizam, Univerziteta „Mediteran”. Već na prvoj godini sam shvatila da sam napravila pravi izbor i da na svom fakultetu imam tim najboljih profesora i saradnika koji su u potpunosti posvećeni radu sa studentima i njihovom napretku. Na drugoj godini sam postala predsjednica Studentskog Parlamenta Fakulteta za turizam i zajedno sa kolegama učestvovala na brojnim konferencijama, seminarma i radionicama. Zahvaljajući Fakultetu za turizam i mom angažovanju imala sam priliku da posjetim i neke od najvećih sajmova turizma u Evropi kao što su sajam turizma u Beogradu, Berlinu i Dubaiu. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće da svaku aktivnost Studentskog Parlmamenta nisu podržali profesori i saradnici Fakulteta za turizam, na čemu im se najljepše zahvljujem.

Danas, nakon šest godina, neizmjerno mi je zadovljstvo što sam postala dio tima koji je bio moj uzor i želim da i vas pozovem da postanete studenti Fakulteta za turizam, Univerziteta „Mediteran” i da zajedno kreiramo vašu uspješnu i srećnu budućnost.

Mirjana Mrkalj

Direktor hotela Splendid Conference & Spa Resort*****, studentkinja postdiplomskih magistarskih studija

Ostvariti se kao kreativna osoba je cilj svakog mladog čovjeka. To vam daje snagu da iznova stvarate uz osjećaj satisfakcije. Ali taj put nije ni malo lak i potrebno je mnogo ulaganja i rada da bi se održao dobar pravac.

Izborom postdiplomskih studija na Fakultetu za turizam, Univerziteta „Mediteran“, moj put je dobio siguran pravac.

Dobila sam praktična znanja od kvalitetnog kadra u vrijeme kada je sve više teoretičara, data mi je mogućnost da uskladim poslovne obaveze sa obavezama na fakultetu sada kada je vremena sve manje, a obaveza sve više i kao najveće bogatstvo dobila sam nove prijatelje koji su uvijek tu da mudro posavjetuju i pomognu u vremenu kada i lijepa riječ ima svoju cijenu.

Milena Roganović

Student prve godine Fakulteta za turizam u Podgorici

Buduće kolege, sa željom da odaberete najbolje za sebe, odlučila sam da svoje dosadašnje iskustvo studiranja na Fakultetu za turizam, Univerziteta „Mediteran“, podijelim sa vama, u nadi da će vam koristiti. Ukoliko ste vrijedni i kreativni, komunikativni i motivisani da izbor vašeg budućeg zanimanja uzmete u svoje ruke, moja je preporuka da ozbiljno razmislite o turizmu. Ako želite sebi da obezbjedite sigurnost i zanimljivu budućnost, mogućnost izbora posla koji ćete sa zadovoljstvom raditi i u njemu uživati, to je onda oblast turizma. Ako, uz to, želite da se pridružite najboljem timu i da s ponosom nosite svoju buduću diplomu, onda je nesumljivo najbolji izbor Fakultet za turizam na Univerzitetu „Mediteran“!

Zašto vam sve ovo govorim? Zato što sam se uvjerila da je Fakultet za turizam izuzetno kvalitetan u pogledu pružanja znanja i vještina, radi se u malim grupama, gdje su nastavnici i saradnici potpuno posvećeni radu sa studentima uz brojne vannastavne aktivnosti i posjete turističkim preduzećima, što nam umnogome olakšava razumjevanje gradiva. Kroz Studentski Parlament Univerziteta, pruža nam se mogućnost da izrazimo svoje slobodno mišljenje, da aktivno učestvujemo u kreiranju odluka na Univerzitetu. Radujem se što zajedničkim snagama, stvaranjem kolegijalnog odnosa, bez sputavanja, sprovodimo svoje ideje u djela, pa cjelokupan ambijent akademskog učenja dobija poseban smisao. Vođen vizijom unapređivanja, Univerzitet kao dio Atlas Grupe obezbjeđuje stipendije; uspostavlja i unapređuje saradnju sa evropskim i svjetskim univerzitetima, kroz razmjenu studenata, učešće na seminarima i realizaciju zajedničkih istraživačkih projekata.

Zato sam uvjerena u ispravnost svoje odluke i smatram da nema alternative. Moj izbor je Fakultet za turizam. Nadam se da ćete i vi uspjeti da svoju želju pretvorite u životni poziv i da ćemo zajedno raditi na unapređenju turističkih vrijednosti Crne Gore.

Turizam - Bar