aic 2014 korica2016
  • Fakultet vizuelnih umjetnosti
  • Dekan
  • Osnovni akademski studiji
  • Postdiplomski

unimedFakultet vizuelnih umjetnosti

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 409 220

Telefaks: ........ 020 409 233

E-mail: ........... fvu@unimediteran.net

Web: .............. fvu.unimediteran.net

Žiro-račun:..... 505-6232-96

V.d. dekana: . dr Nenad Vuković

Prodekanka:... mr Katarina Švabić

Sekretar:......... Bojan Popović

Telefon: ......... 020 409 230

Telefaks: ........ 020 409 233

E-mail: ........... bojan.popovic@unimediteran.net

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 409 220

Telefaks:......... 020 409 233

E-mail:............ fvu@unimediteran.net

 

Na Fakultetu vizuelnih umjetnosti studenti se mogu usavršavati u jednoj od dvije oblasti: Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija. Uspješnim završetkom osnovnih studija stiče se zvanje bečelor dizajna vizuelnih komunikacija i bečelor audiovizuelne produkcije. Programi predstavljaju simbiozu umjetnosti, nauke, tehnike, informatike i drugih disciplina. Usklađeni su sa aktuelnim potrebama okruženja i prilagođeni svjetskim trendovima i potrebama industrije, medija i drugih djelatnosti.

Fakultet raspolaže sa savremeno opremljenim amfiteatrom, računarskom salom, foto i video studiom, grafičkim i likovnim ateljeom. Studentima je dostupna biblioteka Fakulteta sa stručnom literaturom, kinoteka sa oko hiljadu naslova, a posredstvom interneta studentima je omogućen pristup vodećim elektronskim bibliotekama, kao sto je EBSCO. Afirmacijom interaktivnog pristupa u izvođenju nastave, uz stručnu praksu, radionice i projekte koji se kontinuirano organizuju, obezbijeđeni su svi potrebni uslovi da studenti steknu sva znanja koja se očekuju od savremenih stručnjaka iz ovih specifičnih oblasti.

Fakultet vizuelnih umjetnosti organizuje specijalističke i magistarske studije za studijske programe: Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija. Novi nastavni plan omogućava studentu da kreira sopstveni studijski program, izborom profilisanog ateljea koji je sastavljen iz jedne ili više oblasti kao i izborom svih teorijskih predmeta. Nakon završenih specijalističkih, jednogodišnjih studija, stiče se zvanje specijalista dizajna vizuelnih komunikacija i specijalista audiovizuelne produkcije.

Završetkom magistarskih studija, stiče se zvanje magistar vizuelnih komunikacija i magistar audiovizuelne produkcije.

Fakultet vizuelnih umjetnosti 2015/2016. studijske godine upisuje II generaciju brucoša na studijski program – Dizajn vizuelnih komunikacija.

ODJELJENJE U BIJELOM POLJU

FVU u studijskoj 2016/2017. upisuje drugu generaciju brucoša na studijski program - Dizajn vizuelnih komunikacija, u odjeljenju u Bijelom Polju.

Adresa: ul. Nedeljka Merdovića SC NIKOLJAC, 84000 Bijelo Polje

Telefon: +382 (0) 50 484 790

Telefaks: +382 (0) 50 484 790

Studentska služba

Telefon: +382 (0) 50 484 790

E-mail: fvu.bp@unimediteran.net

PRIJEMNI ISPIT

Organizovani prijemni ispit polažu svi kandidati. Prijemni ispit podrazumijeva provjeru znanja, sposobnosti i sklonosti za vizuelne umjetnosti ili produkciju i sastoji se iz testa opšte kulture, praktičnog testa i intervjua. Ispit se odvija pred tročlanom komisijom Fakulteta.

OČEKIVANE KVALIFIKACIJE

Od kandidata se očekuje kvalitet koji podrazumijeva kreativnost i sposobnost vizuelnog, ali i konceptualnog izražavanja na dinamičan i uvjerljiv način. Očekuje se sposobnost analitičkog promišljanja i inteligentno i originalno rješavanje problema.

Cijeni se entuzijazam, istraživački duh i samopouzdanje osobe istovremeno okrenute samokritičnosti. Ono što je veoma bitno kod kandidata jesu i dobre komunikacijske vještine.

Prezentacijska mapa predstavlja izbor kreativnih radova čija je svrha da demonstrira sposobnost vizuelnog izražavanja kandidata, njegov senzibilitet, originalnost i kreativnost .

PREZENTACIJSKA MAPA

Mapa podrazumijeva zbirku originalnih radova: crteža, ilustracija, grafičkih radova u tehnikama po slobodnom izboru (od klasičnih do elektronskih), fotografija, videozapisa i slično. Uvidom u prezentacijske mape imenovana komisija stiče bolji uvid u sklonosti i talenat kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.

TEST OPŠTE KULTURE

Ovaj test sastoji se od pitanja iz različitih oblasti, od umjetnosti i kulture do savremenih medijskih tehnologija i pojmova koji se vezuju za njih. Kandidat mora dati tačne odgovore na najmanje 50% pitanja u testu da bi pristupio sljedećem dijelu prijemnog ispita. Sastavni dio testa opšte kulture je i test engleskog jezika, koji nije eliminacioni.

PRAKTIČNI /USMENI TEST

Ujedno i najvažniji dio prijemnog ispita. Sastoji se od zadate teme od strane komisije na koju kandidat treba da odgovori u formi crteža, slike, fotografije, video-snimka i slično, u zavisnosti od afiniteta kandidata. Ovo je, zapravo, i način da kandidat potvrdi svoj talenat i autentičnost radova koje prilaže prilikom prijavljivanja za upis.

INTERVJU

Ispitna komisija intervjuiše kandidata s ciljem bližeg upoznavanja njegove ličnosti. Pitanja se usmjeravaju ka otkrivanju vizuelne percepcije kandidata, provjerava se stepen njegove kulture i slično. Time se stiče opšta slika o tome koliko kandidat poznaje svijet kulture I umjetnosti i kakve su njegove intelektualne i komunikacijske sposobnosti. Po završetku intervjua komisija ocjenjuje kandidate, na osnovu čega se formira konačna rang-lista.

FVU inicijalno dodjeljuje stipendije maturantima sa diplomom Luča A i Luča B, pobjednicima državnih takmičenja u znanju, kao i osobama sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom. Stipendije i popusti na školarinu dodjeljuju se i studentima druge i treće godine, na osnovu pokazanog nastavnog i vannastavnog angažovanja i uspjeha u toku prethodnih godina studiranja.

2016 04 25 Page 148 Image 0001

Poštovani budući studenti,

Vizuelne umjetnosti su tokom posljednjih decenija prošlog vijeka postale jedan od najvažnijih faktora kulturnog, medijskog i poslovnog razvoja kako u svijetu tako i u Crnoj Gori. To je ujedno i motiv osnivanja Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici koji stvara i unapređuje kreativni prostor izučavanja univerzalnih vizuelnih jezika: jezika grafičkog i web dizajna, jezika televizije i videa, kao i jezika fotografije. Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta „Mediteran” u Podgorici je koncipiran u skladu sa najsavremenijim standardima i Bolonjskom deklaracijom, a samim tim našim studentima otvara put ka evropskim fakultetima. Naš fakultet je stvorio ambijent u kome studenti produbljuju, usavršavaju i usmjeravaju svoju nadarenost ka uspješnoj karijeri. Studenti se na osnovnim, specijalističkim i magistarskim studijama opredjeljuju za jedno od dva usmjerenja: Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija. Naši nastavni programi zasnovani su na savremenim tehnološkim i kreativnim dostignućima iz oblasti vizuelnih umjetnosti. Programi su praćeni konkretnom praktičnom obukom koja kod studenata stvara sigurnost i uvjerenje da po završetku studija smjelo ulaze u profesionalno bavljenje strukom. Studenti imaju rijetku šansu da se školuju kod iskusnih predavača, svjetskog iskustva i ugleda. Fakultet je okrenut neposrednoj praksi zahvaljujući susjedstvu i podršci Televizije Atlas, tehnološki najsavremenije crnogorske televizijske kuće. Svojom okrenutošću globalnom društvu Fakultet stvara kontakte sa mnogim evropskim i svjetskim akademskim institucijama.

Dobrodošli!

v.d. dekana

dr Nenad Vuković

 

 

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: DIZAJN VIZUELNIH KOMUNIKACIJA (DVK)

I semestar

Likovni atelje I....................................................................... 6

Grafički dizajn I..................................................................... 6

Istorija umjetnosti I................................................................ 5

Aplikativni programi I........................................................... 5

Umjetnost i savremene medijske tehnologije......................... 5

Engleski jezik I...................................................................... 3

II semestar

Likovni atelje II..................................................................... 6

Grafički dizajn II................................................................... 6

Fotografija I........................................................................... 5

Istorija umjetnosti II.............................................................. 5

Aplikativni programi II ......................................................... 5

Engleski jezik II..................................................................... 3

III semestar

Likovni atelje III.................................................................... 6

Grafički dizajn III.................................................................. 6

Aplikativni programi III........................................................ 5

Fotografija II......................................................................... 5

Umjetnost XX vijeka I.......................................................... 5

Engleski jezik III................................................................... 3

IV semestar

Likovni atelje IV.................................................................... 6

Grafički dizajn IV.................................................................. 6

Aplikativni programi IV
(dig. postprodukcija).............................................................. 5

Umjetnost XX vijeka II (savremena umj.)............................. 5

Fotografija III........................................................................ 5

Engleski jezik IV................................................................... 3

V semestar

Multimedijalni studio I.......................................................... 6

Grafički dizajn V................................................................... 6

Fotografija IV........................................................................ 5

Aplikativni programi V.......................................................... 5

Istorija i teorija dizajna.......................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 3

Engleski jezik V

Produkcija kratkih video formi

Primijenjena fotografija

Uvod u Web tehnologije

Scenski dizajn

VI semestar

Multimedijalni studio II......................................................... 6

Uvod u Web dizajn................................................................ 6

Vizuelna kultura..................................................................... 6

Kultura govorne i pisane komunikacije II.............................. 5

Završni rad............................................................................. 4

Izborni predmeti II................................................................ 3

Engleski jezik VI

Uvod u računarski 3D dizajn

Dizajn i reklama

Primijenjena muzika

Modni dizajn i kostimografija

Autorsko pravo i intelektualna svojina

Studijski program: AUDIOVIZUELNA PRODUKCIJA

I semestar

Uvod u audiovizuelnu produkciju......................................... 6

Umjetnost i savremene medijske tehnologije......................... 6

Istorija umjetnosti I................................................................ 5

Uvod u komunikacije............................................................. 5

Kultura govorne i pisane komunikacije I............................... 5

Engleski jezik I...................................................................... 3

II semestar

Audiovizuelna produkcija I................................................... 6

Uvod u medije....................................................................... 6

Istorija umjetnosti II.............................................................. 5

Fotografija I........................................................................... 5

Kultura govorne i pisane komunikacije II.............................. 5

Engleski jezik II..................................................................... 3

III semestar

Audiovizuelna produkcija II.................................................. 6

Metode istraživanja u medijima............................................. 6

Produkcija kratkih video formi I........................................... 5

Fotografija II......................................................................... 5

Teorija kulture........................................................................ 5

Engleski jezik III................................................................... 3

IV semestar

Audiovizuelna produkcija III................................................ 6

Tehnologija filma i TV........................................................... 6

Produkcija kratkih video formi II.......................................... 5

Fotografija III........................................................................ 5

Uvod u upravljanje marketingom u kulturi............................ 5

Engleski jezik IV................................................................... 3

V semestar

Multimedijalni studio I.......................................................... 6

Kreativno pisanje I................................................................. 6

Estetika filma i TV I.............................................................. 6

Medijske industrije................................................................ 4

Osnove filmske i TV režije.................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 3

Engleski jezik V

Aplikativni programi I

Primijenjena fotografija

Umjetnost kratkog i dokumentarnog filma

Umjetnost XX vijeka I

VI semestar

Multimedijalni studio II......................................................... 6

Kreativno pisanje II............................................................... 6

Estetika filma i TV II............................................................. 6

Osnove filmske i TV režije II................................................ 5

Završni rad............................................................................. 4

Izborni predmet II................................................................. 3

Engleski jezik VI

Digitalna postprodukcija

Interaktivna televizija

Umjetnost XX vijeka II (savremena umj.)

Primijenjena muzika

Autorsko pravo i intelektualna svojina

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: DIZAJN VIZUELNIH KOMUNIKACIJA

I semestar

Izborni atelje/i........................................................................ 20

likovni atelje

fotografija

grafički dizajn i tipografija

savremeni umjetnički procesi i istraživanja

web i display design

multimedija i pokretna grafika

video i animacija

vizuelna kultura

dizajn zvuka (u službi slike)

Savremene teorije slike I........................................................ 5

Izborni predmet:.................................................................... 5

Pedagogija sa didaktikom

Komparativna teorija medija

Poetika digitalnih umjetnosti

Marketing i dizajn

II semestar

Specijalistički rad .................................................................. 15

Dopunski atelje...................................................................... 5

likovni atelje

fotografija

grafički dizajn i tipografija

savremeni umjetnički procesi i istraživanja

web i display design

multimedija i pokretna grafika

video i animacija

vizuelna kultura

dizajn zvuka (u službi slike)

Savremene teorije slike II...................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 5

Metodika nastave stručno-umjetničkih predmeta

Psihologija umjetnosti

Diskurs novih tehnologija

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: AUDIOVIZUELNA PRODUKCIJA

I semestar

Multimedijalni studio III....................................................... 15

Savremena audiovizuelna produkcija I ................................. 5

Komparativna teorija medija I .............................................. 5

Izborni predmet .................................................................... 5

Međunarodni standardi i produkcija

Pedagogija sa didaktikom

Poetike digitalnih umjetnosti

Marketing i dizajn

II semestar

Specijalistički rad................................................................... 15

Savremena audiovizuelna produkcija II ............................... 6

Diskurs novih tehnologija .................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 4

Metodika nastave stručno-umj. predmeta

Filmska i TV kritika

Menadžment u medijima

Projektni menadžment

Psihologija umjetnosti

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za sljedeće studijske programe:

Dizajn vizuelnih komunikacija

Audiovizuelna produkcija.

Irina Tomić

Grafičkim dizajnom sam se amaterski bavila dugi niz godina, a studiranje na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, za koji sam se opredijelila još u II razredu srednje škole, konačno mi je pružilo šansu za sticanje akademske osnove i, kako teorijsko, tako i praktično usavršavanje na polju vizuelnih umjetnosti, neophodno za ostvarivanje uspjeha u ovoj profesiji. FVU je u svim aspektima, počev od znanja koja su nam dostupna kroz fenomenalan akademski program, pa do profesionalnog i srdačnog odnosa svih profesora i saradnika prema studentima, neosporno ispunio sva moja očekivanja koja sam imala prije upisivanja. Svim zaljubljenicima u vizuelne umjetnosti, koji bi željeli da svoju strast pretvore u životni poziv, preporučujem Fakultet vizuelnih umjetnosti kao mjesto gdje, u atmosferi koja dozvoljava razvijanje talenta, bez ikakvih stega koje bi vodile ka gušenju individualnosti studenta, svoje želje mogu ostvariti.

Vizuelne umjetnosti

Fakultet vizuelnih umjetnosti

Adresa: Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica

Telefon:  020 409 220

Telefaks:  020 409 233

E-mail:  info@fvu.me

Web:  www.fvu.me

Žiro-račun: 505-6232-96

 

Dekan:  dr Nenad Vuković

 

Prodekan: mr Nikola Latković

 

Sekretar: mr Biljana Vukoslavčević

Telefon:  020 409 220

Telefaks:  020 409 233

E-mail:  biljana.vukoslavcevic@fvu.me

Studentska služba:

Šef službe: Nada Perović

Telefon: 020 409 220

Telefaks: 020 409 233

E-mail: nada.perovic@fvu.me

Na Fakultetu vizuelnih umjetnosti student se mogu usavršavati u jednoj od dvije oblasti: Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija. Prva dva semestra zajednička su za oba odsjeka, a u petom i šestom semestru studenti se ponovo sreću na zajedničkim projektima u okviru Multimedijalnog studija. Uspješnim završetkom osnovnih studija stiče se zvanje bečelor dizajna vizuelnih komunikacija i bečelor audiovizuelne produkcije. Programi predstavljaju simbiozu umjetnosti, nauke, tehnike, informatike i drugih disciplina. Usklađeni su sa aktuelnim potrebama okruženja i prilagođeni svjetskim trendovima i potrebama industrije, medija i drugih djelatnosti.

Fakultet raspolaže sa savremeno opremljenim amfiteatrom, računarskom salom, foto i video studiom, grafičkim i likovnim ateljeom. Studentima je dostupna biblioteka Fakulteta sa stručnom literaturom, kinoteka sa oko hiljadu naslova, a posredstvom interneta studentima je omogućen pristup vodećim elektronskim bibliotekama, kao sto je EBSCO. Afirmacijom interaktivnog pristupa u izvođenju nastave, uz stručnu praksu, radionice i projekte koji se kontinuirano organizuju, obezbijeđeni su svi potrebni uslovi da studenti steknu sva znanja koja se očekuju od savremenih stručnjaka iz ovih specifičnih oblasti.

Fakultet vizuelnih umjetnosti organizuje specijalističke i magistarske studije za studijske programe: Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija. Nakon završenih specijalističkih , jednogodišnjih studija, stiče se zvanje  specijalista dizajna vizuelnih komunikacija i specijalista audiovizuelne produkcije.

Završetkom magistarskih studija, stiče se zvanje  magistar vizuelnih komunikacija i magistar audiovizuelne produkcije.

UPIS NA FAKULTET

Pravo prijave za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem. Kandidati uz prijavu prilažu i sljedeća dokumenta:

  • svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • diplomu „Luča” ili ekvivalentnu diplomu.

Studenti, nosioci diplome „Luča“, oslobođeni su plaćanja školarine za I godinu, a najuspješniji studenti ostvaruju godišnje stipendije Univerziteta.

PRIJEMNI ISPIT

Organizovani prijemni ispit polažu svi kandidati. Prijemni ispit podrazumijeva provjeru znanja, sposobnosti i sklonosti za vizuelne umjetnosti ili produkciju i sastoji se iz testa opšte kulture, praktičnog testa i intervjua. Ispit se odvija pred tročlanom komisijom Fakulteta.

OČEKIVANE KVALIFIKACIJE

Od kandidata se očekuje kvalitet koji podrazumijeva kreativnost i sposobnost vizuelnog, ali i konceptualnog izražavanja na dinamičan i uvjerljiv način. Očekuje se sposobnost analitičkog promišljanja i inteligentno i originalno rješavanje problema.

Cijeni se entuzijazam, istraživački duh i samopouzdanje osobe istovremeno okrenute samokritičnosti. Ono što je veoma bitno kod kandidata jesu i dobre komunikacijske vještine.

Prezentacijska mapa predstavlja izbor kreativnih radova čija je svrha da demonstrira sposobnost vizuelnog izražavanja kandidata, njegov senzibilitet, originalnost i kreativnost .

PREZENTACIJSKA MAPA

Mapapodrazumijeva zbirku originalnih radova: crteža, ilustracija, grafičkih radova u tehnikama po slobodnom izboru (od klasičnih do elektronskih), fotografija, videozapisa i slično. Uvidom u prezentacijske mape imenovana komisija stiče bolji uvid u sklonosti i talenat kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.

TEST OPŠTE KULTURE

Ovaj test sastoji se od pitanja iz različitih oblasti, od umjetnosti i kulture do savremenih medijskih tehnologija i pojmova koji se vezuju za njih. Kandidat mora dati tačne odgovore na najmanje 50% pitanja u testu da bi pristupio sljedećem dijelu prijemnog ispita. Sastavni dio testa opšte kulture je i test engleskog jezika, koji nije eliminacioni.

PRAKTIČNI /USMENI TEST

Ujedno i najvažniji dio prijemnog ispita. Sastoji se od zadate teme od strane komisije na koju kandidat treba da odgovori u formi crteža, slike, fotografije, video-snimka i slično, u zavisnosti od afiniteta kandidata. Ovo je, zapravo, i način da kandidat potvrdi svoj talenat i autentičnost  radova  koje prilaže prilikom prijavljivanja za upis.

INTERVJU

Ispitna komisija intervjuiše kandidata s ciljem bližeg upoznavanja njegove ličnosti. Pitanja se usmjeravaju ka otkrivanju vizuelne percepcije kandidata, provjerava se stepen njegove kulture i slično. Time se stiče opšta slika o tome koliko kandidat poznaje svijet kulture I umjetnosti i kakve su njegove intelektualne i komunikacijske sposobnosti. Po završetku intervjua komisija ocjenjuje kandidate, na osnovu čega se formira konačna rang-lista.