aic 2014 korica2016
 • Fakultet za državne i evropske studije (FDES)
 • Dekan
 • Osnovni akademski studij
 • Postdiplomski

ZH aFakultet za državne i evropske studije (FDES)

Adresa:........... Vaka Đurovića bb,
                         sjeverna tribina stadiona „Budućnost”, I sprat 81 000 Podgorica

Telefon/fax: ... 020 664 262

E-mail: ........... info@fdes.me

Web: .............. www.fdes.me

Žiro-račun:..... 530-12694-52

Dekan: ........... dr Đorđije Blažić

Katedra za državne i evropske studije: mr Igor Striković

E-mail:............ igor.strikovic@fdes.me

Sekretar:......... Ljiljana Račić

E-mail: ........... ljiljana.racic@fdes.me

Studentska služba:

Šef službe:...... mr Slobodan Martinović

Telefon: ......... 020 664 264

E-mail:............ studentska-sluzba@fdes.me 

 

 

ZH 1

Fakultet za državne i evropske studije (FDES) sa sjedištem u Podgorici, osnovan je 2005. godine putem javno-privatnog partnerstva. Osnivači FDES-a su Glavni grad Podgorica, Fakultet za državne i evropske studije iz Kranja (Slovenija), Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo iz Podgorice, kao i dva fizička lica iz Italije i Slovenije.

Programi FDES-a, na osnovnim i postdiplomskim studijama, koncipirani su u skladu sa potrebama razvoja administrativnih kapaciteta Crne Gore na putu članstva u Evropsku uniju.

Vizija FDES-a je da u bližoj budućnosti postane vodeća regionalna obrazovna i naučno-istraživačka ustanova u oblasti izgradnje kadrova za javnu upravu i institucije Evropske unije.

Karakteristike koje FDES ističu u dosadašnjem akademskom radu su:

Aktuelnost programa

Sadržaji studijskih programa FDES-a su najaktuelniji za Crnu Goru i zemlje u regionu. Oni omogućavaju obuku kadrova za rad u institucijama Evropske unije, međunarodnim organizacijama, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Program osnovnih državno-pravnih i evropskih studija prepoznat je od strane Vlade Crne Gore kao studijski program od javnog interesa.

Kvalitetan nastavni kadar

Za prenošenje znanja u okviru studijskih programa FDES-a zaduženi su eminentni predavači i saradnici iz zemlje i regiona, koji svojim bogatim iskustvom i znanjem pomažu studentima da na kvalitetan način savladaju materiju javnog prava, političkih nauka, ekonomskih nauka i međunarodnih odnosa, kako u teorijskoj, tako i u praktičnoj ravni.

Individualni rad sa studentima

Briga o svakom studentu i pružanje jednakih šansi za sve u zavisnosti od interesovanja jeste praksa FDES-a koja iz godine u godinu daje odlične rezultate. Zahvaljujući strategiji ograničenog upisa moguće je kvalitetno raditi sa studentima u manjim grupama od po 3-4 studenta, čak i individualno što FDES čini prepoznatljivim u odnosu na ostale fakultete.

Stažiranje i praksa

FDES omogućava svim studentima da već tokom studija stiču praktična znanja kroz stažiranje u Vladi, ministarstvima, opštinama, ali i institucijama Evropske unije. Takođe, Fakultet za svoje studente obezbjeđuje prisustvo i učešće na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i kongresima. Studentima treće godine obezbijeđena je i studijska posjeta institucijama Evropske unije u Briselu.

Rad na projektima

Fakultet se uključuje u brojne evropske projekte, čime najsposobnijim studentima omogućava neposredno projektno iskustvo. Takođe, Fakultet od prve godine studija podržava i finansira najkvalitetnije projekte studenata.

STUDIJSKI PROGRAMI

Na osnovnim studijama FDES-a realizuje se akademski studijski program državno-pravne i evropske studije, u trajanju od tri studijske godine, odnosno u ukupnom obimu od 180 ECTS kredita. Ovaj program prepoznat je od strane Vlade Crne Gore kao program od javnog interesa.

Postdiplomske specijalističke studije se organizuju nakon završenih osnovnih studija obima 180 ECTS kredita i traju jednu studijsku godinu (dva semestra), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 60 ECTS kredita.

Na specijalističkim studijama u trajanju od II semestra realizuju se studijski programi:

 • Specijalističke državno-pravne studije;
 • Specijalističke evropske studije.

Postdiplomske magistarske studije se organizuju nakon završenih akademskih osnovnih i specijalističkih studija, tako da zajedno sa osnovnim i specijalističkim studijama imaju obim najmanje 300 ECTS kredita.

Na magistarskim studijama u trajanju od II semestra realizuju se studijski programi:

 • Magistarske državno-pravne studije;
 • Magistarske evropske studije.

Fakultet za organizovanje i realizaciju ovih studijskih programa posjeduje akreditaciju od Savjeta za visoko obrazovanje.

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Pored akreditovanih studijskih programa, Fakultetu je od strane Ministrarstva nauke dodijeljena i licenca za naučno istraživački rad, čime je omogućeno učešće u projektima naučno-istraživačke djelatnosti. Fakultet u svom naučno istraživačkom portfoliju ima veliki broj izdatih udžbenika, ali i naučnih radova, kako profesora i saradnika na Fakultetu, tako i jednog broja studenata.

UPIS NA OSNOVNE STUDIJE

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Odgovarajuće srednje škole za upis na studijski program osnovnih studija Fakulteta su sve srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.

U kvalifikacionom postupku upisa na osnovni studijski program Fakulteta vrednuju se sljedeći uspjesi:

 • opšti uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno;
 • opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja;
 • uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od posebnog značaja za savladanje izabranog studijskog programa;
 • diploma “Luča “ ili ekvivalentna diploma;
 • nagrada na državnom takmičenju srednjoškolaca ili takmičenju višeg ranga.

Opšti uspjeh na maturskom ispitu, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno, boduje se na sljedeći način:

odličan (5)......................15 bodova;

vrlo dobar (4)..................12 bodova;

dobar (3).........................9 bodova;

dovoljan (2).....................6 bodova.

Opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja boduje se na sljedeći način:

odličan (5).......................5 bodova;

vrlo dobar (4)..................4 boda;

dobar (3)........................3 boda;

dovoljan (2)................... 2 boda.

Predmeti od značaja za savladavanje studijskog programa osnovnih studija Fakulteta su:

1. Sociologija;

2. Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost.

Uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja od posebnog značaja za savladavanje studijskog programa osnovnih studija Fakulteta boduje se pojedinačno, za svaku godinu, na sljedeći način:

odličan (5)....................2,5 boda;

vrlo dobar (4)................2 boda;

dobar (3)......................1,5 bodova;

dovoljan (2)...................1 bod.

UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE

Postdiplomske specijalističke studije se organizuju nakon završenih osnovnih studija obima 180 ECTS kredita i traju jednu studijsku godinu (dva semestra), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 60 ECTS kredita.

Postdiplomske magistarske studije se organizuju nakon završenih akademskih osnovnih i specijalističkih studija, tako da zajedno sa osnovnim i specijalističkim studijama imaju obim najmanje 300 ECTS kredita.

Upis studenata na postdiplomske studijske programe vrši se na osnovu javnog konkursa Fakulteta.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita, koji su stekli diplomu osnovnih studija iz odgovarajućih naučnih oblasti.

Pravo prijave na konkurs za upis na magistarske studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u obimu od 4 studijske godine i stečenim zvanjem ‘’diplomirani’’ za odgovarajuću struku.

Pravo prijave na konkurs za upis imaju i kandidati sa završenim specijalističkim postdiplomskim studijama i ostvarenih 240 ECTS kredita.

ZAŠTO FDES?

 • Jedini je Fakultet u regionu, specijalizovan za razvoj kadrova za rad u institucijama državne uprave, lokalnoj samoupravi, javnim službama i institucijama Evropske unije.
 • Upisuje 50 studenata po generaciji, što pruža mogućnost kvalitetne primjene Bolonjske deklaracije, uz individualni rad sa studentima i rad u malim grupama.
 • Oni koji diplomiraju, brzo pronalaze put do zaposlenja. Trenutno preko 90% svršenih studenata FDES-a je zaposleno. Ovo potvrđuje, ne samo kvalitet studenata koji izađu sa Fakulteta, već i potrebu tržišta rada za kadrovima koji se profilišu na Fakultetu za državne i evropske studije, a ta potreba će biti sve izraženija kako proces evropskih i evroatlantskih integracija bude odmicao.
 • Svaki naš student u završnom semestru osnovnih studija dobija mogućnost da stažira u nekom državnom ili organu lokalne samouprave u trajanju od najmanje dva mjeseca, što dovodi do toga da su naši studenti po završetku studija u velikoj prednosti u odnosu na one koji nijesu imali tu priliku. Takođe, studenti završne godine u VI semestru imaju garantovanu studijsku posjetu institucijama Evropske unije u Briselu.
 • On nije ni privatni, ni državni, već nastao kao kombinacija dva modela, a osnovan putem javno-privatnog partnerstva. Osnivači Fakulteta su Glavni grad, Fakultet za postdiplomske državne i evropske studije iz Kranja – Slovenija, Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo i dva fizička lica iz Italije i Slovenije.
 • Studenti se podstiču na učešće u vannastavnim aktivnostima. Fudbal sa profesorima, maskenbal, proslava 8. marta, novogodišnji koktel, letjenje helikopterima, posjete crnogorskim i evropskim institucijama, razgovor sa poznatim ličnostima iz Crne Gore i svijeta, krstarenje Jadranom i humanitarne akcije samo su neke od aktivnosti u kojima naši studenti uzimaju učešće.
 • Aktivizam studenata se cijeni, ali i nagrađuje. Od 2013. FDES je ustanovio i priznanje Najaktivniji student Crne Gore, za koje mogu konkurisati i studenti ostalih Fakulteta u Crnoj Gori, a sve sa ciljem motivacije mladih ljudi da tokom studija, svoje slobodno vrijeme koriste na pravi način i budu društveno aktivni.
 • Retoričke vještine na FDES-u su jako važne. Škola retorike se već može smatrati svojevrsnim brendom u Crnoj Gori, ali i šire. Vrlo je važno za svakog studenta, da savlada retoričke, komunikacijske i liderske vještine, te nauči da se izražava na pravi način, kritički razmišlja i bude kadar da sam istražuje.

 

 2016 04 25 Page 252 Image 0001   ZH 3

ZH b

Poštovane buduće koleginice i kolege,

Odluka o izboru studija, time i profesije kojom ćete se baviti, jedna je od najvažnijih koje ćete donijeti u životu.

Ako želite Fakultet u čijoj je osnovi individualni rad sa studentima…

Ako želite da steknete stručno znanje i kapacitet, a ne samo diplomu…

Ako želite da tokom studija ovladate vještinama retorike, komunikacije, liderstva, projektnog menadžmenta…

Ako želite da budete kadar koji će voditi našu državu u narednom periodu…

Ako želite Fakultet koji vam već tokom studija garantuje praksu u nekom od organa državne uprave i lokalne samouprave…

Ako želite da studije pamtite i po vannastavnim aktivnostima, studijskim posjetama i putovanjima…

Ako želite da već tokom studija steknete odlične uslove i šanse za zaposlenje…

Ako želite Fakultet na kojem vas prepoznaju kao ime, a ne broj indeksa…

U tom slučaju je Fakultet za državne i evropske studije, pravi izbor za vas!

dekan

dr Đorđije Blažić

 

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: DODIPLOMSKE DRŽAVNO-PRAVNE I EVROPSKE STUDIJE

I semestar

Razvoj organizacije države i uvod u pravo ........................... 8

Uvod u javnu upravu ............................................................ 8

Sociologija ............................................................................ 6

Informatika I ......................................................................... 4

Strani jezik (engleski) I ......................................................... 4

II semestar

Lokalna samouprava ............................................................. 8

Pravo Evropske unije ............................................................ 8

Savremeni politički sistemi ................................................... 6

Informatika II ....................................................................... 4

Strani jezik (engleski) II ........................................................ 4

III semestar

Državna uprava i upravni sistemi .......................................... 6

Međunarodno pravo .............................................................. 6

Osnovi javnih finansija ......................................................... 6

Pravna istorija ....................................................................... 6

Principi ekonomije ................................................................ 6

IV semestar

Upravni procesi ..................................................................... 6

Ustavno pravo ....................................................................... 6

Institucije Evropske unije ..................................................... 6

Nomotehnika ........................................................................ 6

Službenički sistem ................................................................. 6

V semestar

Menadžment javne uprave .................................................... 8

Diplomatsko pravo ................................................................ 6

Ekonomija javnog sektora ..................................................... 8

Prekršajno pravo ................................................................... 8

VI semestar

Izborni modul........................................................................ 5

Strateško planiranje u upravi

Savremena nauka o upravljanju

EU i svijet

EU projekti

Priprema i odbrana diplomskog rada..................................... 25

Studentska praksa

Studijska posjeta institucijama Evropske unije i NATO u Briselu.

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: SPECIJALISTIČKE DRŽAVNO-PRAVNE STUDIJE

I semestar

Država i pravo ....................................................................... 6

Politički sistem Evropske unije ............................................. 6

Upravno pravo ...................................................................... 6

Upravno procesno pravo ....................................................... 6

Metodologija društvenih nauka ............................................ 6

II semestar

Izborni predmet..................................................................... 5

Prekršajno pravo

Poresko pravo i poreski sistem

Carinsko pravo i carinski sistem

Inspekcijski nadzor

Budžetsko pravo i budžetski sistem

Sistem javnih nabavki i poslovanja

Službenički sistem

Upravni unutrašnji poslovi

Lokalna samouprava

Policijsko pravo i ovlašćenja

Ljudska prava Evropske unije

Priprema i odbrana specijalističkog rada ............................... 25

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: SPECIJALISTIČKE EVROPSKE STUDIJE

I semestar

Država i pravo ....................................................................... 6

Politički sistem Evropske unije ............................................. 6

Poslovno pravo Evropske unije ............................................. 6

Međunarodno javno i diplomatsko pravo ............................. 6

Metodologija društvenih nauka ............................................ 6

II semestar

Izborni predmet..................................................................... 5

Ljudska prava Evropske unije

Crna Gora i NATO

Politika proširenja Evropske unije

Evropski socijalni modeli

Javne finansije Evropske unije

Koheziona politika

Politika slobodne tržišne konkurencije

Priprema i odbrana specijalističkog rada................................ 25

Fakultet ima akreditovane i programe postdiplomskih magistarskih studija u trajanju od dva semestra, za studijske programe: DRŽAVNO-PRAVNE STUDIJE i EVROPSKE STUDIJE.

Fakultet za državne i evropske studije - Podgorica