aic 2014 korica2016
  • Fakultet za poslovnu ekonomiju - Bar
  • Dekan
  • Osnovni akademski studij
  • Postdiplomski

2016 04 25 Page 237 Image 0001

Fakultet za poslovnu ekonomiju - Bar

Adresa:........... Bjeliši bb

                        85 000 Bar

Telefon:.......... 030 312 987

Faks:............... 030 312 987

E-mail:............ fpebar@gmail.com

Web:............... www.fpebar.me

                        www.e-fpe.com

Žiro-račun:..... 530-20471-98

Dekan: ........... dr Božo Marđokić

Prodekani: ..... dr Veselin Orlandić

                        dr Sandra Đurović

Sekretar:......... Dijana Drobnjak

E-mail:............ dijana.drobnjak.fpe@gmail.com

Studentska služba:

                       mr Ivana Đukić

Mobilni:.......... 068 011 311

Faks:............... 030 312 987

E-mail:............ faposekbar@yahoo.com 


 

PREDNOSTI

Ukupan broj nastavnih predmeta za tri godine studija (180 ECTS kredita) je 22 ( prva godina 8, druga 9 i treća godina – V semestar 5);

U VI semestru nema nastavnih predmeta. U tom semestru koji nosi 30 ECTS kredita studenti obavljaju stručnu praksu u Centrima za praktično obrazovanje, rade projektni rad i na kraju pišu i brane završni diplomski rad uz obavezan mentorski rad nastavnika, koga sami biraju;

Načini studiranja dozvoljavaju mogućnost da se studije mogu završiti kao redovne (full-time), studije uz rad (part-time) shodno Pravilniku o sadržaju i obliku diplome i dodatku diplomi (Sl. list RCG br. 9/2007).

ŠKOLARINA

Školarina osnovnih studija iznosi 1200 € na godišnjem nivou. Studenti uplaćuju 20% školarine prilikom upisa (240 €), a ostalih 80% u šest jednakih rata (po 160 €).

U cijenu školarine uključena je cijena cjelokupne udžbeničke literature.

NASTAVNI PLAN

Osnovne akademske studije traju tri godine i istraživački su orjentisane. Završetkom studija stiče se diploma akademskih studija stepen Bachalor (Bsc) i 180 ECTS kredita.

Postdiplomske studije (specijalističke i magistarske) traju dvije godine (1+1). Završetkom studija stiče se diploma specijalista (240 ECTS) odnosno magistar nauka (300 ECTS kredita).

Fakultet obrazuje studente na osnovnim akademakim studijama po slijedećim studijskim programima:

Menadžment

Finansije, računovodstvo i bankarstvo (sa užim usmjerenjima Finansije i Carinsko poslovanje).

Fakultet obrazuje studente na postdiplomskim studijama studijskih programa:

Menadžment javnog sektora

Menadžment profitnog sektora.

 

ZD 2

Poštovani budući studenti,

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar, predstavlja nešto novo na tržištu visokog obrazovanja Crne Gore. Do diplome osnovnih akademskih studija se dolazi primjenom potpuno novog - originalnog modela stručne prakse u III godini studija.

Znanje koje student Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar stekne u prve dvije godine studiranja i sa kojim ulazi u proces praktične obuke u trećoj godini studiranja, sasvim su adekvatna sa stanovišta njegovog brzog uključenja u radni proces i osposobljenosti za samostalan profesionalni rad.

Stručna praksa se obavlja u centrima za praktično obrazovanje: privredni ili neprivredni subjekti (preduzeća i ustanove), radnje, agencije, preduzetnici koje student sam bira, ili mu to obezbjeđuje Fakultet sa područja Crne Gore ili iz regiona.

U procesu praktične nastave i stručne prakse u redovnoj i neposrednoj komunikaciji sa nastavnikom – mentorom, menadžerom – komentorom i zapošljenima u Centru za praktično obrazovanje, kroz stručnu praksu, izradu integralnog i diplomskog rada, student – praktikant, spontano, ali i neminovno stiče i mnogobrojna saznanja iz opšte kulture i poslovne kulture ponašanja.

Biti prvi, biti bolji, biti drugačiji!

dekan

dr Božo Marđokić

 

Predmet .......... ECTS

 

Osnovni akademski studij

Studijski program: MENADŽMENT

I semestar

Ekonomija.............................................................................. 8

Poslovna ekonomika.............................................................. 8

Kvantitativne metode............................................................ 7

Informacione tehnologije u biznisu ....................................... 7

II semestar

Menadžment.......................................................................... 8

Računovodstvo...................................................................... 8

Poslovno pravo...................................................................... 7

Engleski jezik I...................................................................... 7

III semestar

Menadžment ljudskih resursa ............................................... 8

Elektronsko poslovanje.......................................................... 7

Poslovno odlučivanje............................................................. 7

Marketing .............................................................................. 8

IV semestar

Preduzetništvo....................................................................... 6

Menadžment neprofitnih organizacija................................... 6

Logistika................................................................................ 6

Engleski II............................................................................. 7

Izborni predmet I................................................................... 5

Ekološki menadžment

Menadžment u turizmu

V semestar

Poslovne komunikacije i organizaciono ponašanje................ 6

Analiza poslovanja................................................................. 6

Upravno pravo i postupak...................................................... 6

Izborni predmet I................................................................... 6

Izborni predmet II................................................................. 6

Izborni predmeti:

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Strategijski menadžment

Upravljanje kvalitetom

VI semestar

Stručna praksa i projektni rad................................................ 20

Diplomski rad........................................................................ 10

Osnovni akademski studij

Studijski program: RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I BANKARSTVO

I semestar

Ekonomija.............................................................................. 8

Poslovna ekonomika.............................................................. 8

Kvantitativne metode............................................................ 7

Informacione tehnologije u biznisu........................................ 7

II semestar

Menadžment.......................................................................... 8

Računovodstvo...................................................................... 8

Poslovno pravo...................................................................... 7

Engleski jezik I...................................................................... 7

III semestar

Menadžment ljudskih resursa................................................ 8

Elektronsko poslovanje.......................................................... 7

Poslovno odlučivanje............................................................. 7

Marketing............................................................................... 8

IV semestar

Poslovne finansije.................................................................. 6

Bankarstvo............................................................................. 5

Kontrola i revizija.................................................................. 6

Engleski jezik II..................................................................... 7

Izborni predmet I................................................................... 6

Finansijsko računovodstvo

Upravljačko računovodstvo

V semestar

Poslovne komun. i org. ponašanje.......................................... 6

Analiza poslovanja................................................................. 6

Upravno pravo i postupak...................................................... 6

Izborni predmet I................................................................... 6

Izborni predmet II................................................................. 6

Usmjerenje: FINANSIJE

Izborni predmeti:

Finasijska tržišta i berzansko poslovanje

Monetarne i javne finasije

Usmjerenje: CARINSKO POSLOVANJE

Izborni predmeti:

Carinsko poslovanje

Transport, špedicija i osiguranje

VI semestar

Stručna praksa i projektni rad................................................ 20

Diplomski rad........................................................................ 10

Izborni predmeti u trećoj godini studijskog programa se biraju u paketu (korpa predmete A ili B) u zavisnosti od toga u kojoj oblasti student želi dalje usavršavanje.

U procesu praktične nastave i stručne prakse u redovnoj i neposrednoj komunikaciji sa nastavnikom – mentorom, menadžerom – komentorom i zapošljenima u Centru za praktično obrazovanje, kroz stručnu praksu, izradu integralnog i diplomskog rada, student – praktikant, spontano, ali i neminovno stiče i mnogobrojna saznanja iz opšte kulture i poslovne kulture ponašanja.

Studente u VI semestru vodi nastavnik – mentor uz pomoć menadžera – komentora iz Centra za praktično obrazovanje: kroz stručnu praksu, izradu integralnog rada i završnog diplomskog rada.

Da bi u III godini studija na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar student valjano obavljao stručnu praksu, mora proći kroz dva procesa praktične edukacije i to:

Proces stručne prakse, praktičnog rada u svojstvu studenta – praktikanta i

Proces izrade diplomskog rada u svojstvu studenta – kandidata.

Oba procesa sastoje se od pet faza i 16 koraka obaveznih aktivnosti u odabranom Centru za praktično obrazovanje.

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program:
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

I semestar

Država i pravo........................................................................ 8

Strateški menadžment javnog sektora................................... 8

Menadžment lokalne samouprave.......................................... 7

Ekonomija i pravo evropske unije.......................................... 7

II semestar

Izborni predmet..................................................................... 5

Poreski i carinski menadžment (fiskalni menadžment)

Menadžment zdravstva

Menadžment obrazovanja i kulture

Menadžment komunalnih djelatnosti

Održivi razvoj i ekološki menadžment

Istraživački rad (izrada projektnog rada)............................... 15

Izrada i odbrana specijalističkog rada.................................... 10

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program:
MENADŽMENT PROFITNOG SEKTORA

I semestar

Preduzetništvo....................................................................... 8

Marketing menadžment......................................................... 8

Biznis analiza......................................................................... 7

Međunarodno poslovanje....................................................... 7

II semestar

Izborni predmet:.................................................................... 5

Elektronsko poslovanje (Elektronski biznis)

Upravljanje troškovima u poslovnom odlučivanju

Menadžment usluga

Upravljanje kvalitetom

Odnosi s javnošću

Istraživački rad (izrada projektnog rada)............................... 15

Izrada i odbrana specijalističkog rada.................................... 10

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za studijske programe:

Menadžment javnog sektora

Menadžment profitnog sektora.


Poslovna ekonomija - Bar