aic 2014 korica2016

Pripravnički staž

Pripravnikom se, u smislu Zakona o radu („Sl. list CG”, br. 49/2008, 26/2009, 59/2011 i 66/2012), smatra lice sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, koje zasniva radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalno vršenje poslova na radnom mjestu, u skladu sa opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom. Pripravnik se može stručno osposobljavati za samostalno obavljanje poslova bez zasnivanja radnog odnosa - volonterski rad, pod uslovom da je za obavljanje pojedinih poslova posebnim zakonom predviđen položen stručni ispit nakon završenog pripravničkog staža.

Pripravnički staž ne može biti kraći od 6 (šest) mjeseci, odnosno duži od 1 (jedne) godine, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Pripravnici sa visokom stručnom spremom se finansiraju na osnovu Vladinog programa zapošljavanja pripravnika sa VSS. Zavod učestvuje u njihovom finansiranju u visini 80% sredstava pređvidenih Opštim kolektivnim ugovorom (plata i topli obrok - bruto iznos).

Pripravnike sa visokom stručnom spremom, koji su studije završili sa prosječnom ocjenom iznad 8,50, Zavod finansira primjenom koeficijenta 2,70 na iznos najniže cijene rada, u vrijeme zaključenja ugovora. Za ovu grupu pripravnika Zavod može obezbijediti sredstva za još jednu godinu, ukoliko zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon uspješno obavljenog pripravničkog staža.

Pripravnici sa višom i srednjom stručnom spremom, finansiraju se na način predviđen Pravilnikom o pripremi za zapošljavanje („Sl. list RCG”, 52/2002, 1/2004 i 27/2009). Ovim Pravilnikom je predviđeno da Zavod učestvuje u njihovom finansiranju u određenom procentu od najniže cijene rada, u zavisnosti od stepena stručne spreme, prema podacima poznatim na dan zaključenja ugovora (za pripravnike sa VŠ - iznos cijene rada, za pripravnike sa SSS - iznos cijene rada umanjen za 20%).